PL EN
Kontakt

Artur Klęsk
Partner
WYŚLIJ EMAIL

Ceny transferowe

Ceny transferowe wymieniane są przez osoby decyzyjne w grupach kapitałowych jako jeden z najistotniejszych elementów ryzyka w obszarze podatków.
Jednocześnie grupy kapitałowe poszukują nowych obszarów optymalizacji efektywnej stopy podatkowej, w tym również przy wykorzystaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – wpływa to na istotność coraz bardziej restrykcyjnych obowiązków formalnych w zakresie cen transferowych.

W Enodo Advisors rozumiemy, że zagadnienie cen transferowych powinno być niewątpliwie rozważane z perspektywy zarządzania ryzykiem, dlatego oferujemy przygotowanie obligatoryjnych dokumentacji cen transferowych zgodnych z wymogami art. 9a Ustawy CIT i art. 25a Ustawy PIT (więcej)

Ceny transferowe – zależności i obserwacje praktyczne

Ceny transferowe to efektywne narzędzie optymalizacji stawki podatkowej w grupie kapitałowej – jest to szczególnie ciekawa kwestia w przypadku planowanych restrukturyzacji modelu biznesowego. Istotne znaczenie ma ocena planowanych działań biznesowych z perspektywy lokalnych przepisów oraz praktyki władz skarbowych w zakresie cen transferowych. W przypadku ekspansji rdzennie polskich firm na rynki zagranicznie kwestia ta jest bardzo istotna – Polska nie jest samotna wyspą.

Polskie firmy działają na rynkach zagranicznych w interakcji z lokalnymi regulacjami – transakcje ze spółkami z grupy zlokalizowanymi w innych krajach wymagają uwzględniania lokalnych praktyk władz skarbowych.

Planowana ekspansja lub restrukturyzacja biznesowa powoduje konieczność dostosowania wykorzystywanych do tej pory rozwiązań z zakresu cen transferowych do aktualnych potrzeb i trendów ekonomicznych. Pociąga to za sobą konieczność oceny planowanych działań biznesowych z punktu widzenia przepisów i praktyki urzędów skarbowych.

Kryzys gospodarczy spowodował zmniejszenie zysków korporacji międzynarodowych. Przyciągnęło to uwagę władz odpowiedzialnych za wpływy z tytułu podatków. Władze skarbowe starają się zapobiec utracie przychodów budżetowych m.in. poprzez zaostrzenie podejścia do kwestii cen transferowych.

Jednocześnie ceny transferowe powinny zależeć od biznesu - jego celów i oczekiwań. Do tych celów powinno zostać dostosowane podejście i rozwiązania w zakresie cen transferowych Właściwe podejście do kwestii cen transferowych jest gwarancją bezpieczeństwa w czasach kryzysu.

W Enodo Advisors jesteśmy przekonani, że efektywne usługi w zakresie cen transferowych muszą uwzględniać nie tylko uwarunkowania prawne i praktykę prezentowane przez administrację podatkową w Polsce oraz innych krajach, w których siedzibę mają strony transakcji w ramach grupy, ale również strategię i cele biznesowe grupy kapitałowej.

Najważniejsze obszary działania naszego zespołu cen transferowych / zdobyte doświadczenia

Planowanie podatkowe Planowanie podatkowe przy wykorzystaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
Polityka cen transferowych Efektywne podatkowo projektowanie i implementacja polityki cen transferowych, w tym w zakresie tzw. efektywnego podatkowo zarządzania łańcuchem dostaw
Dokumentacja cen transferowych Przygotowywanie oraz optymalizacja istniejącej dokumentacji cen transferowych zgodnie z przepisami krajowymi jak również dostosowanie grupowych dokumentacji typu Masterfile do potrzeb i wymagań krajowych
Analizy rynkowego poziomu rozliczeń Analizy, których celem jest ustalenie, wycena lub weryfikacja charakteru rynkowego obciążeń w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
Analizy usług wewnątrzgrupowych Analizy obejmują m.in. usługi wewnątrz grupy kapitałowej, w tym struktury alokacji kosztów. Ponadto wspieramy w opracowaniu dokumentacji na potrzeby traktowania usług wewnątrzgrupowych jako kosztów dla celów podatkowych
Ocena działań restrukturyzacyjnych Ocena dokonywana jest z m.in. z perspektywy potencjalnego opodatkowania lub obciążeń z tytułu przeniesienia wartości niematerialnych, tzw. potencjału zysku lub innych elementów posiadających wartość (w oparciu o Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych)
Transakcje dotyczące dóbr materialnych i niematerialnych Wspieramy w planowaniu, wyborze metod i wycenie rynkowego poziomu obciążeń w odniesieniu do tych transakcji
Permanent Establishment Zajmujemy się tematyką przypisywania zysków do tzw. zakładów (z ang. Permanent Establishment)
Porozumienia cenowe Wspieramy w razie wniosku o zawarcie tzw. porozumienia cenowego z Ministrem Finansów
Doradztwo podczas sporów Doradzamy podczas sporów z administracją podatkową – wspieramy w trakcie kontroli i postępowań podatkowych

Zagadnienie cen transferowych ma charakter międzynarodowy. Dlatego w trakcie naszej pracy uwzględniamy Wytyczne OECD w Zakresie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Międzynarodowych i Administracji Podatkowych. Jednocześnie bierzemy pod uwagę podejście do zagadnień cen transferowych prezentowane przez administrację podatkową w Polsce i w innych krajach, w których siedzibę mają strony transakcji w ramach grupy.

Nasze doświadczenia obejmują także aktywne uczestnictwo w pracach OECD dotyczących modyfikacji Wytycznych w Zakresie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Międzynarodowych i Administracji Podatkowych oraz prowadzenie wykładów i konferencji dotyczących cen transferowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Copyright © 2011 - 2013 Enodo Advisors  •  Wszelkie prawa zastrzeżone