19.06.2020 1 lipca nastąpi modyfikacja zasad dotyczących Białej listy podatników VAT

1 lipca br. wejdą w życie korzystne dla podatników zmiany, które umożliwią niestosowanie przepisów dotyczących zwiększenia przychodów/wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów oraz przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w VAT  w przypadku dokonania zapłaty na rachunek niezamieszczony na tzw. Białej liście podatników VAT.

Enodo

Nowelizacja wprowadziła zmiany dotyczące składania zawiadomienia o zapłacie zależności na rachunek spoza Białej listy (ZAW-NR):

  • Termin na złożenie zawiadomienia został wydłużony z 3 dni od daty zlecenia przelewu do 7 dni (obecnie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii termin ten wynosi 14 dni);
  • Zmieniono właściwość naczelnika Urzędu Skarbowego, do którego należy złożyć zawiadomienie, z właściwego dla wystawcy faktury na właściwy dla płacącego należność;
  • Umożliwiono jednorazowe składanie zawiadomienia, w sytuacji gdy podatnik dokonuje kolejnej płatności na ten sam rachunek kontrahenta, który został już wcześniej zgłoszony przez podatnika (możliwość ta wynika z Objaśnień MF do Wykazu podatników VAT, lecz tym razem Ustawodawca sprecyzował niejasne przepisy w tej kwestii).

Przypominamy, że złożenie zawiadomienia ZAW-NR pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji w postaci braku możliwości zaliczenia kwoty płatności do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT oraz ponoszenia odpowiedzialności solidarnej za zaległości w VAT dostawcy towarów lub usługodawcy związane z transakcją.

Ponadto, jeżeli podatnik dokona płatności z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności lub płatność wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę (czyli z transakcji z podmiotami zagranicznymi), nie poniesie negatywnych konsekwencji, nawet jeżeli zapłata zostałaby dokonana na rachunek spoza Białej listy.

Wyłączono również stosowanie sankcji w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialności w VAT dla podatników, którzy dokonali zapłaty na rachunki niezamieszczone w Białej liście, a które:

  • służą do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank lub SKOK wierzytelności pieniężnych;
  • są wykorzystywane w zakresie prowadzonej przez bank/SKOK działalności, o której mowa w art. 14 ust. 2h ustawy o PIT i art. 12 ust. 4i ustawy o CIT (działalność faktoringowa);
  • są prowadzone przez bank lub SKOK w ramach gospodarki własnej i nie są rachunkami rozliczeniowymi.

Jednakże warunkiem koniecznym jest poinformowanie podatnika przez bank, SKOK bądź podmiot będący wystawcą faktury, za którą zapłata będzie dokonywana na rachunek, wraz z informacją numerze rachunku do zapłaty, że rachunek wskazany do zapłaty jest jednym z wymienionych rachunków.

Autor: Szczepan Ekstowicz

Pozostałe aktualności