17.02.2020 "Biała lista" i split payment: płatność na rachunek podmiotu innego niż sprzedawca nie wyłącza wydatków z KUP

Po wprowadzeniu dotkliwych przepisów sankcyjnych związanych z „białą listą” podatników VAT i obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności niepewny był zakres zastosowania sankcji. Wątpliwość budziło w szczególności, czy dokonanie płatności na rachunek podmiotu trzeciego (wykazanego na białej liście i przy zastosowaniu split payment) może rodzić ryzyko sankcji w postaci ograniczenia możliwości ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodów. Ostrożni podatnicy rozważali składanie zawiadomień o dokonaniu płatności na rachunek podmiotu trzeciego nawet w przypadku, gdy rachunek był wykazany na białej liście.

Enodo

W praktyce obrotu gospodarczego płatności są często dokonywane na rachunek podmiotu trzeciego, innego niż dostawca towarów lub usług. Do takich sytuacji może dochodzić np. w przypadku cesji wierzytelności przez dostawcę, a także wskazania rachunku osoby trzeciej do uregulowania płatności. Jedną z branż, w której płatności na rzecz podmiotów trzecich są codziennością, jest branża budowlana. W zakresie umowy o roboty budowlane szczegółowe uregulowania kodeksu cywilnego przewidują solidarną odpowiedzialność inwestora, wykonawcy, a także podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy). Z tego powodu korzystne dla wszystkich zaangażowanych podmiotów może być np. dokonanie przez generalnego wykonawcę płatności części wynagrodzenia podwykonawcy bezpośrednio na rzecz dalszego podwykonawcy, choć formalnie nie łączy ich żadna umowa.

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących wykazu podatników VAT (białej listy) oraz obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment) od 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać dotkliwe sankcje – ograniczenie możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku „nieprawidłowego” dokonania płatności. W określonych przypadkach wymienionych w art. 15d ust. 1 ustawy o CIT kosztem uzyskania przychodów nie może być płatność dokonana rachunek niewykazany na białej liście bądź wykonana z pominięciem obowiązkowego MPP. Ograniczenia te dotyczą transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, których wartość przekracza 15 000 zł.

Podatnicy z branży budowlanej, z uwagi na charakter oraz wartość nabywanych towarów i usług (w większości powodujących obowiązek zapłaty w split payment na rachunki wykazane na białej liście), powinni podejść do nowych regulacji ze szczególną uwagą i ostrożnością.

Jedną z wątpliwości, która powstała w związku z nowymi przepisami, było to, czy dokonanie płatności na rachunek podmiotu trzeciego (innego niż dostawca, z którym mamy zawartą umowę), może grozić zastosowaniem sankcji z art. 15d ust. 1 ustawy o CIT, gdy płatność została dokonana z użyciem MPP oraz na rachunek zawarty w wykazie podatników VAT, ale nienależący do dostawcy.

Analiza literalnego brzmienia art. 15d ust. 1 ustawy o CIT wskazuje, że odnosi się on bezpośrednio do płatności za konkretną transakcję udokumentowaną fakturą i dokonaną przez czynnego podatnika VAT. Z regulacji tej nie wynika natomiast, by obowiązek zastosowania MPP, czy też dokonania przelewu na rachunek bankowy ujęty w wykazie podatników, był opatrzony dodatkowymi warunkami, np. takim, że rachunek , na który dokonywana jest płatność, musi należeć do sprzedawcy.

Możliwość dokonania płatności w MPP na rachunek podmiotu trzeciego pośrednio potwierdza także brzmienie art. 108a ust. 5 ustawy o VAT. Przepis ten  stanowi, że w przypadku dokonania płatności w split payment rzecz podatnika innego niż dostawca wskazany na fakturze, podatnik, na rzecz którego dokonano tej płatności, odpowiada solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT.

Pierwsze wydane indywidualne interpretacje podatkowe potwierdzają korzystne dla podatników podejście, zgodnie z którym do zachowania wymogu dokonania płatności w MPP oraz na rachunek bankowy z białej listy nie jest konieczne, by płatność była dokonana na rachunek dostawcy. Zatem płatność na rachunek podmiotu trzeciego, o ile jest dokonana na rachunek zawarty w wykazie podatników określonym w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT oraz przy zastosowaniu MPP (o ile jest on obowiązkowy), pozwoli uniknąć sankcji przewidzianych w art. 15d ust. 1 ustawy o CIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że w takim przypadku nie jest konieczne składanie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek niewskazany w białej liście, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej. Takie zawiadomienie pozwala uniknąć ograniczenia, o którym mowa w art. 15d ust. 1 ustawy o CIT.

O możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanej w MPP na rachunek podmiotu trzeciego wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2020 r. o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.464.2019.2.MF, natomiast możliwość dokonania płatności na rachunek ujęty w białej liście, ale należący do podmiotu innego niż dostawca, została potwierdzona w interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2020 r. o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.459.2019.1.BM.

Katarzyna Janiak

 

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo