17.02.2020 "Biała lista" i split payment: płatność na rachunek podmiotu innego niż sprzedawca nie wyłącza wydatków z KUP

Po wprowadzeniu dotkliwych przepisów sankcyjnych związanych z „białą listą” podatników VAT i obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności niepewny był zakres zastosowania sankcji. Wątpliwość budziło w szczególności, czy dokonanie płatności na rachunek podmiotu trzeciego (wykazanego na białej liście i przy zastosowaniu split payment) może rodzić ryzyko sankcji w postaci ograniczenia możliwości ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodów. Ostrożni podatnicy rozważali składanie zawiadomień o dokonaniu płatności na rachunek podmiotu trzeciego nawet w przypadku, gdy rachunek był wykazany na białej liście.

Enodo

W praktyce obrotu gospodarczego płatności są często dokonywane na rachunek podmiotu trzeciego, innego niż dostawca towarów lub usług. Do takich sytuacji może dochodzić np. w przypadku cesji wierzytelności przez dostawcę, a także wskazania rachunku osoby trzeciej do uregulowania płatności. Jedną z branż, w której płatności na rzecz podmiotów trzecich są codziennością, jest branża budowlana. W zakresie umowy o roboty budowlane szczegółowe uregulowania kodeksu cywilnego przewidują solidarną odpowiedzialność inwestora, wykonawcy, a także podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy). Z tego powodu korzystne dla wszystkich zaangażowanych podmiotów może być np. dokonanie przez generalnego wykonawcę płatności części wynagrodzenia podwykonawcy bezpośrednio na rzecz dalszego podwykonawcy, choć formalnie nie łączy ich żadna umowa.

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących wykazu podatników VAT (białej listy) oraz obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment) od 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać dotkliwe sankcje – ograniczenie możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku „nieprawidłowego” dokonania płatności. W określonych przypadkach wymienionych w art. 15d ust. 1 ustawy o CIT kosztem uzyskania przychodów nie może być płatność dokonana rachunek niewykazany na białej liście bądź wykonana z pominięciem obowiązkowego MPP. Ograniczenia te dotyczą transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, których wartość przekracza 15 000 zł.

Podatnicy z branży budowlanej, z uwagi na charakter oraz wartość nabywanych towarów i usług (w większości powodujących obowiązek zapłaty w split payment na rachunki wykazane na białej liście), powinni podejść do nowych regulacji ze szczególną uwagą i ostrożnością.

Jedną z wątpliwości, która powstała w związku z nowymi przepisami, było to, czy dokonanie płatności na rachunek podmiotu trzeciego (innego niż dostawca, z którym mamy zawartą umowę), może grozić zastosowaniem sankcji z art. 15d ust. 1 ustawy o CIT, gdy płatność została dokonana z użyciem MPP oraz na rachunek zawarty w wykazie podatników VAT, ale nienależący do dostawcy.

Analiza literalnego brzmienia art. 15d ust. 1 ustawy o CIT wskazuje, że odnosi się on bezpośrednio do płatności za konkretną transakcję udokumentowaną fakturą i dokonaną przez czynnego podatnika VAT. Z regulacji tej nie wynika natomiast, by obowiązek zastosowania MPP, czy też dokonania przelewu na rachunek bankowy ujęty w wykazie podatników, był opatrzony dodatkowymi warunkami, np. takim, że rachunek , na który dokonywana jest płatność, musi należeć do sprzedawcy.

Możliwość dokonania płatności w MPP na rachunek podmiotu trzeciego pośrednio potwierdza także brzmienie art. 108a ust. 5 ustawy o VAT. Przepis ten  stanowi, że w przypadku dokonania płatności w split payment rzecz podatnika innego niż dostawca wskazany na fakturze, podatnik, na rzecz którego dokonano tej płatności, odpowiada solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT.

Pierwsze wydane indywidualne interpretacje podatkowe potwierdzają korzystne dla podatników podejście, zgodnie z którym do zachowania wymogu dokonania płatności w MPP oraz na rachunek bankowy z białej listy nie jest konieczne, by płatność była dokonana na rachunek dostawcy. Zatem płatność na rachunek podmiotu trzeciego, o ile jest dokonana na rachunek zawarty w wykazie podatników określonym w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT oraz przy zastosowaniu MPP (o ile jest on obowiązkowy), pozwoli uniknąć sankcji przewidzianych w art. 15d ust. 1 ustawy o CIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że w takim przypadku nie jest konieczne składanie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek niewskazany w białej liście, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej. Takie zawiadomienie pozwala uniknąć ograniczenia, o którym mowa w art. 15d ust. 1 ustawy o CIT.

O możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanej w MPP na rachunek podmiotu trzeciego wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2020 r. o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.464.2019.2.MF, natomiast możliwość dokonania płatności na rachunek ujęty w białej liście, ale należący do podmiotu innego niż dostawca, została potwierdzona w interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2020 r. o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.459.2019.1.BM.

Katarzyna Janiak

 

Pozostałe aktualności

20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo