03.07.2019 Blokada rachunków bankowych – groźne dla biznesu narzędzie w rękach KAS?

Od stycznia 2018 r. obowiązują w Polsce przepisy dotyczące przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. W oparciu o te przepisy szef KAS może stosować blokadę rachunków bankowych w celu zabezpieczenia wykonania przyszłych zobowiązań podatkowych. Kształt i praktyka stosowania tych przepisów budzi wątpliwości konstytucyjne.

Enodo

Na fali walki z oszustwami podatkowymi, w szczególności tzw. karuzelami VAT, został wprowadzony tzw. system teleinformatyczny izby rozliczeniowej (STIR). W jego ramach Szef KAS dokonuje analizy przepływów pieniężnych podatników. Dzieje się to w oparciu o zautomatyzowany, niejawny algorytm i określone, dotyczące podatnika, przesłanki behawioralne, ekonomiczne, geograficzne itp. Celem STIR jest błyskawiczne zablokowanie potencjalnym oszustom możliwości wyłudzenia podatku. Narzędziem, który do tego służy, jest środek zabezpieczający polegający na blokadzie rachunków bankowych potencjalnego oszusta – najpierw na maksymalnie trzy dni (blokada krótka), potem na okres do trzech miesięcy (blokada długa).

To rozwiązanie jest z punktu widzenia fiskusa niezmiernie skuteczne. Jednocześnie uderza ono jednak w konstytucyjnie chronione prawa podatnika: prawo własności i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnik zostaje pozbawiony możliwości dysponowania środkami pieniężnymi na okres wynoszący do 3 miesięcy. Niewątpliwie ściganie oszustw podatkowych i zapewnienie odpowiednich wpływów do budżetu państwa stanowią ważne cele polityki fiskalnej. Istotne jest jednak wprowadzenie odpowiedniej procedury – aby zapewnić zgodność blokady ze standardami konstytucyjnymi.

Ustawodawca ustanowił odpowiednie narzędzia. Z przepisów wynikają warunki stosowania blokady. W postępowaniu przez Szefem KAS mają być stosowane odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej, które przewidują istotne gwarancje procesowe dla strony postępowania. Środki zaskarżenia skierowane przeciwko blokadzie, w tym skarga do sądu administracyjnego, są rozpatrywane w przyspieszonym trybie.

Dotychczasowa praktyka orzecznicza wskazuje jednak, że te ustawowe mechanizmy nie działają poprawnie. W kilku wyrokach (z 20 września 2018 r., sygn. III SA/Wa 2057/18 i z 4 stycznia 2019 r., sygn. III SA/Wa 2960/18) WSA w Warszawie uznał, że w procedurze nakładania blokady Szef KAS może pominąć gwarancje procesowe wynikające z Ordynacji Podatkowej. Skoro bowiem przepisy działu IV Ordynacji należy stosować odpowiednio, to w warunkach przyspieszonego trybu nie ma miejsca na zachowanie zasady czynnego udziału strony czy na prowadzenie postępowania dowodowego. Orzeczenia te pomijają także ważne kryterium proporcjonalności. Sąd nie badał, czy do przeciwdziałania wyłudzeniom podatkowym rzeczywiście było konieczne nałożenie blokady o maksymalnym, trzymiesięcznym czasie trwania.

Blokada rachunków w ramach STIR jest oparta na zautomatyzowanym systemie, w którym istotną rolę odgrywa algorytm typujący podmioty, które mogą dokonywać wyłudzeń. Zarówno algorytm, jak i wynik oceny ryzyka jest dla podatnika niejawny. W takiej sytuacji podatnik powinien mieć możliwość obrony swoich racji z zachowaniem odpowiednich gwarancji procesowych. Przykładowo: chociaż postępowanie w sprawie zastosowania blokady długiej trwa zaledwie trzy dni, można przecież i należy w tym czasie stworzyć podatnikowi warunki do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Niezasadny jest także automatyzm w uznawaniu za zgodną z prawem blokady o najdłuższym możliwym czasie trwania.

Także przyspieszona procedura rozpatrywania zażalenia i skargi do sądu nie spełnia swojej funkcji. W praktyce zdarza się, że Szef KAS nie dochowuje ustawowych terminów (m.in. do rozpatrzenia zażalenia) i nie stosuje doręczeń drogą elektroniczną pełnomocnikom profesjonalnym. Prowadzi to do wydłużania procedury – nawet tak, że gdy sprawą zajmuje się sąd, trzymiesięczny okres blokady dobiega już końca. Niestety uchybienia te zostały przez sąd uznane za niemające znaczenia dla sprawy (wyrok z 30 kwietnia 2019 r., sygn. III SA/Wa 710/19).

Pod pewnymi względami wskazany wyrok jest korzystny dla podatnika. Sąd uznał, że nie było podstaw do nałożenia blokady w pełnej wysokości przyjętej przez Szefa KAS ze względu na złożone w URE gwarancje finansowe dotyczące obrotu paliwami, które również mogą stanowić zabezpieczenie zobowiązań w VAT. Niestety w pozostałym zakresie w wyroku powtórzono tezy wynikające z wcześniejszego orzecznictwa.

Chlubnym wyjątkiem jest natomiast wyrok WSA w Warszawie z 26 lutego 2019 r., III SA/Wa 409/19. W bogatym uzasadnieniu sąd podkreślił, że „zgodnie z wolą ustawodawcy specyfika postępowania w przedmiocie blokady rachunku i jego przedłużenia, gdzie Szef KAS musi w terminie trzech dni wydać postanowienie o przedłużeniu blokady, nie wyklucza stosowania przepisów zawartych w dziale IV Ordynacji podatkowej regulujących postępowanie dowodowe. (…) Wprawdzie szybkość tego postępowania determinowana jest jego skutecznością, nie zwalnia to jednak organu z obowiązku odpowiedniego stosowania reguł prowadzenia postępowania i przepisów, które te zasady precyzują”. Sąd odniósł się szczegółowo do dowodów zgromadzonych przez Szefa KAS i przedstawionych przez podatnika. Zbadał także proporcjonalność blokady, w tym  konieczność stosowania jej przez 3 miesiące.    

Podsumowując, standard kontroli rozstrzygnięć Szefa KAS w dotychczasowym orzecznictwie bywa niezadowalający. Organy władzy publicznej otrzymują coraz sprawniejsze narzędzia kontroli. Narzędzia te powinny być równoważone przez odpowiednie gwarancje dla podatników. Na straży tych gwarancji powinny stanąć sądy – także w przypadku procedur wymierzonych w oszustów podatkowych.

Dr. hab. Hanna Filipczyk – doradca podatkowy, of councel, Enodo Advisors

Karol Trybulec – manager, radca prawny, Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo