28.10.2021 Ceny transferowe a COVID-19: TP compliance

W ostatnim artykule z cyklu poświęconego Rekomendacjom FCT podsumowujemy kwestie związane z tzw. TP compliance w odniesieniu do okresu obowiązywania pandemii COVID-19.

Enodo

Jednym z założeń Rekomendacji FCT w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe jest przedstawienie podatnikom działań koniecznych do podjęcia w celu prawidłowego wywiązania się z obowiązków z obszaru TP.

Jednocześnie warto podkreślić, że zarówno Rekomendacje FCT, jak i dokument Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic przygotowany przez OECD, opierają się na zasadach ogólnych, zawartych w Wytycznych OECD, których podstawowym założeniem jest wsparcie podatników oraz administracji podatkowych w ustalaniu i weryfikacji cen transferowych i które mają zastosowanie niezależnie od warunków występujących na rynku. Rekomendacje FCT stanowią doprecyzowanie tych zasad na potrzeby szczególnej sytuacji, jaką była pandemia. Nie stoją z nimi w sprzeczności, a raczej tłumaczą w jaki sposób należy czytać i stosować poszczególne wytyczne w dobie kryzysu.

Ostatnim tematem poruszonym w ramach Rekomendacji FCT jest tzw. TP compliance, tj. zagadnienia związane z dokumentacją cen transferowych i kwestią ciężaru dowodowego. Nie bez powodu wątek ten zamyka rozważania autorów, stanowi on bowiem podsumowanie rekomendacji dotyczących analizy wpływu pandemii na poszczególne obszary związane z TP, którą należy przeprowadzić przed przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji lokalnej i grupowej. Celem takiej dokumentacji jest bowiem uzasadnienie rynkowego charakteru stosunków gospodarczych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W tym świetle, rozdział 7 Rekomendacji FCT należy postrzegać jako wtórny do reszty treści dokumentu i niejako systematyzujący sposób ujęcia informacji zebranych na potrzeby zbadania/udowodnienia wpływu COVID-19 na działalność danego podmiotu, grupy kapitałowej czy poszczególnych transakcji.

Rekomendacje FCT wskazują na brak obowiązku informowania o wpływie pandemii na transakcje kontrolowane lub działalność podmiotów powiązanych w dokumentacji lokalnej oraz grupowej.

Jednocześnie autorzy podkreślają, że w przypadku identyfikacji takiego wpływu – informacje te powinny zostać uwzględnione w dokumentacji cen transferowych.

Kwestie ciężaru dowodu w kontekście weryfikacji cen transferowych w trakcie pandemii pozostają bez zmian. Podatnik ma obowiązek udokumentowania wszelkich okoliczności gospodarczych, które warunkują stosunki i zdarzenia gospodarcze pomiędzy podmiotami powiązanymi, tak aby przekonać fiskusa o zasadności i rynkowości podejmowanych działań.

Pozytywnie należy ocenić fakt, że w Rekomendacjach FCT wprost wyraża się cel zawierania takich informacji, którym ma być weryfikacja cen transferowych, nie zaś dodatkowe obciążenie administracyjne podatnika poprzez zobowiązanie go do dokładnego opisania wpływu COVID-19 na poszczególne obszary prowadzonej działalności gospodarczej.

Niemniej jednak przygotowując rzetelny opis poszczególnych elementów wymaganych w dokumentacji, wydaje się, że nie sposób jest zupełnie pominąć fakt wystąpienia pandemii COVID-19, np. w sytuacji, w której podatnik nie rozpoznał wpływu na własną działalność, którą prowadzi na rynku, na którym wpływ pandemii jest zauważalny.

Autorzy publikacji podkreślają, że COVID-19 mógł pozostać bez wpływu lub mieć wpływ zarówno negatywny, jak i pozytywny na działalność danego podmiotu, tak w odniesieniu do samej transakcji kontrolowanej, jak również do rynku lub branży, w której działa podatnik.  W praktyce można jednak zaryzykować stwierdzenie, że pandemia dotknęła wszystkich uczestników rynku, przy czym jej wpływ mógł być odczuwalny z różną intensywnością, tak bezpośrednio, jak i pośrednio – np. poprzez zmianę sytuacji gospodarczej dostawców lub klientów podatnika, która jest silnie skorelowana z jego działalnością.

W ramach Rekomendacji FCT wskazano, że dla określenia wpływu COVID-19 na dokumentowane transakcje lub działalność całej grupy podmiotów powiązanych, podatnicy mogą (lecz nie muszą!) posiłkować się wszelkimi metodami i dostępnymi danymi.

W Rekomendacjach FCT zawarto szereg przykładów danych źródłowych, które mogą wspomóc przedsiębiorców przy wywiązaniu się z ciężaru dowodowego, np. zestawienie zmian wolumenów/wartości sprzedaży, dane z działu kontrolingu, raporty branżowe opisujące wpływ pandemii na działalność branży, komunikaty spółek giełdowych, czy też informacje pozyskane bezpośrednio od kontrahentów. Wskazano także wskazówki co do sposobu analizy posiadanych informacji oraz istotne obszary, na których warto skupić się badając wpływ COVID-19, w szczególności:

  • istotne z punktu widzenia dokumentowanej transakcji czynniki mikro i makroekonomiczne, które miały wpływ na kontrolowaną transakcję lub działalność rupy jako całości,
  • stopień, w jakim zmaterializowały się ryzyka transakcyjne w wyniku pandemii COVID-19 oraz w jaki sposób te ryzyka zostały przypisane do poszczególnych stron transakcji,
  • wpływ nieprzewidzianych w dotychczasowej analizie ryzyka czynników wywołanych pandemią COVID-19 na przebieg i wynik transakcji kontrolowanej w okresie sprawozdawczym,
  • zmiany zachodzące w całej grupie podmiotów powiązanych, w tym m.in. zmiany profilów funkcjonalnych podmiotów z grupy, zmiany w udziale podmiotów w tworzeniu łańcucha wartości dodanej, zmiany założeń i kierunku realizowanej strategii.

Rekomendacje FCT wyjaśniają, że pandemia nie powoduje automatycznej zmiany historycznego rozkładu ryzyka między stronami transakcji. Jednak należy podkreślić, że to właśnie analiza ryzyk (w tym określenie które ryzyka się zmaterializowały) w czasie pandemii i wskazanie do której strony transakcji te ryzyka były historycznie przypisane przed pandemią są kluczowe dla określenia skutków COVID-19 w ramach transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Autorzy Rekomendacji FCT krok po kroku omawiają możliwe działania, które mogą być pomocne dla celów analizy/udokumentowania skutków COVID-19 w ramach poszczególnych elementów dokumentacji lokalnej i grupowej wymaganych przepisami prawa. Co do zasady, są one zbieżne z „ogólnymi” Wytycznymi OECD, jednak odniesienie się do tych zagadnień w ramach formalnego przewodnika sporządzonego przy współpracy ekspertów z dziedziny TP, przedstawicieli biznesu oraz administracji, niewątpliwie uspokoi i rozwieje wątpliwości podatników, co do tego, jakich informacji mogą oczekiwać organy, by zaspokoić ciężar dowodu.

Podsumowanie

Zamykając nasz cykl artykułów poświęcony Rekomendacjom FCT w zakresie dokumentowania wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe, mamy nadzieję, że udało nam się podsumować najważniejsze wnioski płynące z lektury tego obszernego przewodnika.

Rekomendacje FCT omawiają szeroki zakres aspektów stosowania cen transferowych w okresie pandemii i zawierają wiele cennych wskazówek dotyczących dokumentowania wpływu COVID-19 na rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi. W naszej ocenie, opracowanie przez autorów przykładów możliwych rozwiązań, przy jednoczesnym unikaniu formułowania definitywnych zaleceń, które niejako obligowałyby podmioty powiązane do wywiązania się z dodatkowych, w stosunku do ustawowych, obowiązków z zakresu TP, może istotnie ułatwić podatnikom to trudne zadanie.

Wysiłek włożony przez autorów Rekomendacji FCT został doceniony przez przedstawicieli departamentu cen transferowych przy Ministerstwie Finansów w trakcie ostatniego Forum Cen Transferowych. Dołączamy się do podziękowań, wierząc, że publikacja będzie pomocna w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych za rok 2020.

Karolina Górniak, Associate w Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo