18.02.2021 Ceny transferowe, cz. 1 – rozliczenia za 2020 r.

Podatnicy, którzy złożyli dokumentację cen transferowych za rok 2019, ledwo złapali oddech, a już powinni przeanalizować transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi, aby dobrze przygotować się do wypełnienia bardziej rygorystycznych wymogów i to przy uwzględnieniu skutków gospodarczych wywołanych pandemią COVID-19.

Enodo

Ostatni rok w cenach transferowych (TP) był dla podatników sporym wyzwaniem: analizy porównawcze jako obowiązkowy element dokumentacji, nowy formularz TPR oraz oświadczenie o rynkowości cen to zagadnienia, z którymi większość podmiotów powiązanych mierzyła się pod koniec 2020 roku, w związku z wydłużonymi terminami na ich realizację.

W tym artykule wskazujemy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku, a w kolejnej części przybliżymy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Korekty TP

Podatnicy dokonujący korekty TP są zobowiązani do potwierdzenia jej w rocznym zeznaniu podatkowym. Zatem przed złożeniem deklaracji CIT-8 warto przenalizować, czy w stosunku do transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2020 r. nie zaistniały przesłanki do przeprowadzenia korekty cen transferowych.

Innym warunkiem możliwości rozpoznania dla celów podatkowych korekt cen transferowych in minus, jest posiadanie przez podatnika oświadczenia podmiotu powiązanego dokonaniu korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik. W tym zakresie przepisy ustawy anty-COVID-owej zwalniają podatników dokonujących korekty cen transferowych z obowiązku posiadania oświadczenia, jeżeli korekta jest dokonywana za rok podatkowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, ogłoszonych w związku z COVID-19.

Niestety, pomimo zbliżających się terminów i licznych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących korekty cen transferowych, w dalszym ciągu nie została opublikowana finalna wersja objaśnień Ministerstwa Finansów w tym zakresie.

Dokumentacja za 2020 rok

Tarcza antykryzysowa dała podatnikom dodatkowe 3 miesiące na wywiązanie się z obowiązków w zakresie cen transferowych za rok 2019. Niestety, na ten moment podatnicy, których rok podatkowy rozpoczęty w 2019 r. zakończy się po 30 kwietnia 2020 r. będą mieli jedynie ustawowe 9 miesięcy po zamknięciu roku podatkowego (obrotowego) na złożenie oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji i rynkowości rozliczeń oraz złożenie formularza TPR.

W kontekście przygotowania dokumentacji cen transferowych za 2020 rok, należy pamiętać o konieczności aktualizacji analiz porównawczych przygotowanych w 2017 r. (co do zasady analizy mogą być stosowane przez 3 lata), które w szczególnych przypadkach mogą wymagać również uwzględnienia wpływu sytuacji ekonomicznej wywołanej pandemią COVID na stosowane ceny (lub rentowność)”.

Co więcej, ze względu na zmianę warunków ekonomicznych (w wielu branżach pandemia COVID-19 miała negatywny wpływ na wyniki finansowe, a w niektórych przeciwnie - pozytywny) aktualizacji mogą wymagać także aktualizacje sporządzone w ciągu ostatnich dwóch lat.

W tym kontekście przydatne miały być opublikowane w grudniu 2020 r. wytyczne OECD „Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic”, które zawierają wskazówki dla podatników i organów podatkowych w zakresie sporządzania analiz cen transferowych w okresie pandemii.

W naszej ocenie długo wyczekiwany dokument nie zawiera jednak bezpośrednich odpowiedzi na nurtujące podatników pytania. Wytyczne OECD ws. skutków COVID-19 podkreślają potrzebę zachowania i stosowania zasad ogólnych Wytycznych OECD również w trakcje pandemii i kładą silny nacisk na właściwą ocenę faktycznego przebiegu, kryteria porównywalności oraz okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej.

Co ważne, wytyczne OECD ws. skutków COVID-19 przerzucają ciężar dowodu na podatnika, zatem ogromne znaczenie będzie miało gromadzenia informacji nt. sytuacji w branży, a także wpływu pandemii na łańcuch wartości i wyniki w grupie podmiotów powiązanych.

Formularz TPR

Zmianie ulega formularz TPR, który będzie miał zastosowanie już za 2020 rok. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 grudnia 2020 r. więcej informacji trzeba będzie przedstawić w zakresie umów spółek niemających osobowości prawnej lub wspólnego przedsięwzięcia (np. wartość wkładów i udział procentowy) oraz transakcji dotyczących restrukturyzacji (np. rodzaj wynagrodzenia). Rozszerzony został także zakres informacji dotyczących zastosowania tzw. innej metody (np. w przypadku wyboru metody dochodowej należy dodatkowo podać „wartość współczynnika dyskontowego” oraz okres prognozy).

Oświadczenie TP

Stosownie do przepisów ustawy antycovidowej, oświadczenie składane za rok podatkowy lub rok obrotowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Polski obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, może podpisać:

1) osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,

2) osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) osoba uprawniona do reprezentacji – w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych

– przy czym nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

To szczególnie istotne uproszczenie dla podmiotów mających wieloosobowe zarządy, które podatnicy mieli możliwość zastosować już w 2020 r., zostaje w mocy w stosunku do całego okresu pandemii.

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Podatnicy, którzy zawarli bądź złożyli wniosek o zawarcie APA z administracją podatkową, również muszą wziąć pod uwagę wpływ COVID na stosowane ceny i metodologię rozliczeń w ramach transakcji objętych porozumieniem. W przypadku aktualizacji prognoz i danych, które zostały wskazane we wniosku może być konieczne podjęcie dyskusji z Szefem KAS dyskusję o ewentualnej zmianie zapadłego już rozstrzygnięcia lub kształtu przyszłej decyzji (w przypadku wniosków w toku rozpatrywania) w stosunku do okresu, na który istotny wpływ miał COVID-19.

Skutki pandemii mogą mieć wpływ także na warunki krytyczne, do których stosowania zobowiązani są podatnicy – w takich wypadkach również może okazać się konieczne renegocjowanie porozumienia z administracją.

Karolina Górniak, Senior Analyst w Enodo Advisors.

Pozostałe aktualności

23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo