25.02.2021 Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w 2021 r. podatnicy będą mieli już tylko 9 miesięcy na sporządzenie pełnej dokumentacji cen transferowych za ubiegły rok. Biorąc pod uwagę bezprecedensową sytuację spowodowaną przez pandemię i jej wpływ na transakcje realizowane na rynku, będzie to jeszcze bardziej wymagające. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie oszczędziło podatnikom niespodzianek w postaci zmian w przepisach o cenach transferowych, które obowiązują od stycznia bieżącego roku.

Na co zwrócić uwagę w 2021 r.? Odpowiedź znajdą Państwo w tym artykule.

Rozszerzenie obowiązków dla transakcji z tzw. „rajami podatkowymi”

Z początkiem 2021 r. istotnie zaostrzone zostały przepisy dotyczące transakcji z tzw. „rajami podatkowymi” (zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi!), których wartość za rok podatkowy przekracza 100 000 zł.

Obowiązek przygotowania dokumentacji dla transakcji „rajowych” rozszerzono na transakcje przychodowe oraz objęto nim spółki niebędące osobami prawnymi.

Obowiązek ten wystąpi także w przypadku transakcji, w ramach których rzeczywisty właściciel w rozumieniu art. 4a pkt 29 Ustawy o CIT znajduje się pod jurysdykcją „raju podatkowego” oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy przekracza 500 000 PLN.

Co ważne – wyłącznie na potrzeby przepisów o cenach transferowych - domniemywa się, że rzeczywisty właściciel znajduje się w „raju podatkowym”, jeżeli druga strona transakcji, dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem z „raju podatkowego”. Warto podkreślić, że ustawodawca nie sprecyzował o jakie rozliczenia chodzi i w jakiej wartości.

Biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisów, może dochodzić do absurdalnych sytuacji, kiedy to kontrahent podatnika, który zawierał jedną transakcję z podmiotem z „raju podatkowego” – np. poniósł wydatki związane z frachtem towarów, przy czym prawie wszyscy operatorzy statków mają siedziby – będzie traktowany jako podmiot znajdujący się w raju podatkowym.

Ponadto przy ustalaniu powyższych okoliczności, podatnicy są obowiązani do dochowania należytej staranności. Dlatego też już teraz warto zadbać o kształt i implementację procedury badania rzeczywistego właściciela. Niezwłoczne działanie jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że przepisy dotyczące „rajów podatkowych” obejmują także transakcje z podmiotami niepowiązanymi, które mogą być niechętne do ujawniania jakichkolwiek informacji kontrahentom.

Co więcej, zakres lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji z „rajami” został rozszerzony o dodatkowy element, tj. uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, obejmujące w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

Zapowiedzi Ministerstwa Finansów

Na koniec warto wspomnieć, że w ramach ostatniego Forum Cen Transferowych Ministerstwo Finansów przedstawiło plany pewnych uproszczeń w obszarze cen transferowych, które miałyby dotyczyć, m.in.:

  • rezygnacji z oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji TP (poprzez zintegrowanie oświadczenia z formularzem TPR);
  • braku warunku potwierdzenia korekty TP w rocznym zeznaniu;
  • braku obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji TP dla refaktury oraz transakcji finansowych korzystających z uproszczenia safe harbour.

W trakcie FCT informowano także o intensywnych pracach Ministerstwa w zakresie krajowych wytycznych dot. uwzględniania wpływu pandemii w ramach analiz cen transferowych.

Jednocześnie Departament Cen Transferowych i Wycen przy MF, zapowiada otwarcie konsultacji podatkowych w zakresie:

  • należytej staranności przy identyfikacji transakcji „rajowych” wymagających dokumentowania;
  • pojęcia transakcji kontrolowanej;
  • pojęcia transakcji o charakterze jednorodnym;
  • nieodpłatnych świadczeń w obszarze TP.

Pozostaje mieć nadzieję, że objaśnienia Ministerstwa Finansów i ewentualne wprowadzenie uproszczeń, okażą się pomocne w wywiązywaniu się z coraz bardziej skomplikowanych obowiązków z zakresu cen transferowych.

Karolina Górniak, Senior Analyst w Enodo Advisors.

Pozostałe aktualności

18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo