21.06.2021 Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

Enodo

W kolejnym z cyklu artykule o obowiązujących od 2021 roku istotnych zmianach w prawie, które rozszerzyły zakres obowiązków TP dla transakcji z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”, omawialiśmy praktyczne skutki wynikające z art. 11o Ustawy o CIT jest ust. 1 b), tj.

  • domniemanie rzeczywistego właściciela w raju podatkowym, jeżeli druga strona transakcji dokonuje w roku obrotowym jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem funkcjonującym w raju podatkowym;
  • przerzucenie ciężaru dowodu na podatnika poprzez zobowiązanie go do dochowania należytej staranności przy ustalaniu powyższych okoliczności.

Teraz rozkładamy ten przepis na części pierwsze i wskazujemy skutki jego wprowadzenia dla przedsiębiorców.

Jakie dodatkowe prace będą musieli wykonać przedsiębiorcy w 2022 r. w związku z art. 11o ust. 1b?

  • W pierwszej kolejności konieczne będzie przeprowadzenie analizy w celu określenia, które zdarzenia gospodarcze należy uznać za transakcję jednorodną. Należy pamiętać, że pod tym pojęciem kryje się konieczność agregacji pojedynczych zdarzeń tego samego rodzaju (np. wszystkie zakupy usług logistycznych dokonywane na przestrzeni całego roku obrotowego będą stanowiły jedną transakcję jednorodną, nie kilka odrębnych). Dodatkowo należy pamiętać, że pojęcie transakcji jest bardzo szerokie i obejmuje także nieoczywiste przypadki, np. niespłacone pożyczki z lat ubiegłych, zaliczki czy wypłatę wynagrodzenia na podstawie kontraktu menedżerskiego;
  • W sytuacji, gdy łączna wartość poszczególnych zidentyfikowanych transakcji jednorodnych przekroczy próg 500 tys. zł netto, należy zbadać czy rzeczywisty właściciel w transakcji znajduje się w raju podatkowym, przy czym przy ustalaniu tych okoliczności należy dochować należytej staranności;
  • Jeżeli podatnik ustali, że jego kontrahent dokonywał jakichkolwiek rozrachunków (należności/ zobowiązań), niezależnie od formy (m.in. drogą kompensaty oraz w naturze) oraz od wartości tych rozrachunków (brak minimalnego progu kwotowego), to następuje domniemanie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym, wówczas:
    • podatnik wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych (konieczność sporządzenia dokumentacji, analizy porównawczej, złożenia oświadczenia TP i formularza TPR, odpowiedzialność osobista zarządu na gruncie KKS);
    • podatnik może obalić domniemanie poprzez wykazanie okoliczności przeciwnej.

Oznacza to w praktyce, że nawet zapłata za lunch kartą służbową przez naszego kontrahenta w trakcie wyjazdu do Andory, może spowodować po naszej stronie konieczność sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz pozostałe skutki z zakresu TP.

Innym przykładem dotyczącym skutków omawianego przepisu, może być sytuacja, kiedy to nasz kontrahent, jednorazowo poniósł wydatki związane z frachtem towarów, przy czym większość firm świadczących usługi frachtu ma siedziby na terenie rajów podatkowych (głównie w Liberii). Wówczas będziemy zmuszeni przyjąć, że rzeczywisty właściciel znajduje się w raju podatkowym, a w związku z tym wywiązać się z obowiązków z zakresu TP.

W ostatnim z cyklu artykułów zajmiemy się pojęciem należytej staranności i podzielimy się najważniejszymi wnioskami w kontekście art. 11o ust. 1b ustawy o CIT, jakie płyną z lektury projektu objaśnień MF.

Więcej na ten temat powiemy podczas bezpłatnego szkolenia poświęconego obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Zarejestruj się już dziś!

Karolina Górniak, Senior Analyst w Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo