24.01.2020 Czy podatnikowi zobowiązanemu do wymiany kas przysługuje ulga na wszystkie nowo nabyte kasy online?

31 grudnia 2019 r. upłynął pierwszy termin graniczny, do którego podatnicy z tzw. branż wrażliwych (w tym przypadku świadczący usługi związane z pojazdami silnikowym i motorowerowymi oraz sprzedający paliwa) byli zobligowani do wymiany kas rejestrujących na kasy online. Przepisy są nieprecyzyjne. Jednak teraz, po kilku miesiącach ich obowiązywania, zakres zastosowania ulgi został doprecyzowany. Ulga znajdzie zastosowanie jedynie w odniesieniu do określonej grupy nowych kas.

Enodo

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT obowiązującą od 1 maja 2019 r. przedsiębiorcom z tzw. branż wrażliwych zostały narzucone terminy graniczne, do których mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Pierwszy taki termin graniczny upłynął 31 grudnia 2019 r. W praktyce oznacza to obowiązek wymiany kas starego typu na kasy online. „Na zachętę” przepisy przewidziały ulgę na zakup kas online. Ulga jest realizowana przez pomniejszenie podatku należnego lub / i zwrot na rachunek bankowy bądź powiększenie kwoty podatku naliczonego w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Nowe przepisy nie są precyzyjne co do zakresu zastosowania ulgi. Stąd, podatnicy mogli przypuszczać, że ulga będzie przysługiwała za każdym razem, gdy podmiot z tzw. branży właściwej we wskazanym terminie kupi kasę online i rozpocznie na niej ewidencję oraz spełni pozostałe formalne warunki determinujące zastosowanie ulgi. Dopiero po kilku miesiącach obowiązywania nowych przepisów podatnicy otrzymali wyjaśnienia dotyczące zakresu zastosowania ulgi.

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 11 lipca 2019 r. wskazują, że podatnicy z tzw. wrażliwych branż są uprawnieni do skorzystania z ulgi na zakup kas online, jeżeli obowiązek wymiany kas wynika z ustawy wprowadzającej wspomniany obowiązek, oraz o ile najpóźniej we wskazanych tam terminach rozpoczną ewidencję na tych kasach online.

Podatnicy zaczęli zastanawiać się, co w przypadku nabycia dodatkowej kasy online do istniejącego już punktu sprzedaży (podatnik dotychczas używał 3 kasy starego typu, a teraz zakupił 4 kasy online)? W jaki sposób traktować kasy online nabywane do nowych punktów sprzedaży?

Jak się okazuje, do skorzystania z ulgi, nie wystarczy być podatnikiem ze wskazanej branży wrażliwej i nabyć kasę online we wskazanym terminie. Objaśnienia wskazują, że „«ulga»” będzie należna tylko na te kasy, które podlegają wymianie w związku z obowiązkiem użytkowania kas on-line przez dane grupy podatników”.

W Objaśnieniach Ministerstwo Finansów posłużyło się przykładem podatnika świadczącego usługi fryzjerskie (jedna ze wskazanych w ustawie branż wrażliwych), który rozszerza swoją działalność i poza 5 kasami starego typu (które zobowiązany jest wymienić), w okresie przed datą graniczną obowiązkowej wymiany, nabywa dodatkowo 6 kasę online. Jak wskazało Ministerstwo Finansów, w związku z tym, że kasa te nie jest nabywana w związku z wymianą kasy (a w związku z rozszerzeniem działalności), z tytułu nabycia tej kasy nie można skorzystać z ulgi.

Wszystko wskazuje na to, że przez „rozszerzenie działalności” należy rozumieć zarówno zakup dodatkowych kas do dotychczas funkcjonujących punktów sprzedaży (w ilości przekraczającej dotychczas używaną ilość kas starego typu), jak i zakup kas online do nowych punktów sprzedaży. Zatem ulga dotyczy jedynie kas online, które mają zastąpić dotychczas używane kasy starego typu. Oczywiście, należy także pamiętać, że ulga na wymieniane kasy dotyczy wyłącznie podatników ze wskazanych w ustawie branż.

W listopadzie i w grudniu 2019 r. Dyrektor KIS wydał pierwsze interpretacje indywidualne na ten temat, w których jednoznacznie wskazuje, że podatnicy zobligowani do wymiany kas, którzy dokonają zakupu kas online do nowych punktów sprzedaży (tj. zakup nie będzie związany z wymianą kasy w danym punkcie) nie będą mogli skorzystać z ulgi na zakup kas rejestrujących przeznaczonych do tych nowych punktów. Poniżej odsyłamy do jednej z takich interpretacji:

https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=567385&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Katarzyna Janiak

Szczepan Ekstowicz

Pozostałe aktualności