24.01.2020 Czy podatnikowi zobowiązanemu do wymiany kas przysługuje ulga na wszystkie nowo nabyte kasy online?

31 grudnia 2019 r. upłynął pierwszy termin graniczny, do którego podatnicy z tzw. branż wrażliwych (w tym przypadku świadczący usługi związane z pojazdami silnikowym i motorowerowymi oraz sprzedający paliwa) byli zobligowani do wymiany kas rejestrujących na kasy online. Przepisy są nieprecyzyjne. Jednak teraz, po kilku miesiącach ich obowiązywania, zakres zastosowania ulgi został doprecyzowany. Ulga znajdzie zastosowanie jedynie w odniesieniu do określonej grupy nowych kas.

Enodo

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT obowiązującą od 1 maja 2019 r. przedsiębiorcom z tzw. branż wrażliwych zostały narzucone terminy graniczne, do których mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Pierwszy taki termin graniczny upłynął 31 grudnia 2019 r. W praktyce oznacza to obowiązek wymiany kas starego typu na kasy online. „Na zachętę” przepisy przewidziały ulgę na zakup kas online. Ulga jest realizowana przez pomniejszenie podatku należnego lub / i zwrot na rachunek bankowy bądź powiększenie kwoty podatku naliczonego w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Nowe przepisy nie są precyzyjne co do zakresu zastosowania ulgi. Stąd, podatnicy mogli przypuszczać, że ulga będzie przysługiwała za każdym razem, gdy podmiot z tzw. branży właściwej we wskazanym terminie kupi kasę online i rozpocznie na niej ewidencję oraz spełni pozostałe formalne warunki determinujące zastosowanie ulgi. Dopiero po kilku miesiącach obowiązywania nowych przepisów podatnicy otrzymali wyjaśnienia dotyczące zakresu zastosowania ulgi.

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 11 lipca 2019 r. wskazują, że podatnicy z tzw. wrażliwych branż są uprawnieni do skorzystania z ulgi na zakup kas online, jeżeli obowiązek wymiany kas wynika z ustawy wprowadzającej wspomniany obowiązek, oraz o ile najpóźniej we wskazanych tam terminach rozpoczną ewidencję na tych kasach online.

Podatnicy zaczęli zastanawiać się, co w przypadku nabycia dodatkowej kasy online do istniejącego już punktu sprzedaży (podatnik dotychczas używał 3 kasy starego typu, a teraz zakupił 4 kasy online)? W jaki sposób traktować kasy online nabywane do nowych punktów sprzedaży?

Jak się okazuje, do skorzystania z ulgi, nie wystarczy być podatnikiem ze wskazanej branży wrażliwej i nabyć kasę online we wskazanym terminie. Objaśnienia wskazują, że „«ulga»” będzie należna tylko na te kasy, które podlegają wymianie w związku z obowiązkiem użytkowania kas on-line przez dane grupy podatników”.

W Objaśnieniach Ministerstwo Finansów posłużyło się przykładem podatnika świadczącego usługi fryzjerskie (jedna ze wskazanych w ustawie branż wrażliwych), który rozszerza swoją działalność i poza 5 kasami starego typu (które zobowiązany jest wymienić), w okresie przed datą graniczną obowiązkowej wymiany, nabywa dodatkowo 6 kasę online. Jak wskazało Ministerstwo Finansów, w związku z tym, że kasa te nie jest nabywana w związku z wymianą kasy (a w związku z rozszerzeniem działalności), z tytułu nabycia tej kasy nie można skorzystać z ulgi.

Wszystko wskazuje na to, że przez „rozszerzenie działalności” należy rozumieć zarówno zakup dodatkowych kas do dotychczas funkcjonujących punktów sprzedaży (w ilości przekraczającej dotychczas używaną ilość kas starego typu), jak i zakup kas online do nowych punktów sprzedaży. Zatem ulga dotyczy jedynie kas online, które mają zastąpić dotychczas używane kasy starego typu. Oczywiście, należy także pamiętać, że ulga na wymieniane kasy dotyczy wyłącznie podatników ze wskazanych w ustawie branż.

W listopadzie i w grudniu 2019 r. Dyrektor KIS wydał pierwsze interpretacje indywidualne na ten temat, w których jednoznacznie wskazuje, że podatnicy zobligowani do wymiany kas, którzy dokonają zakupu kas online do nowych punktów sprzedaży (tj. zakup nie będzie związany z wymianą kasy w danym punkcie) nie będą mogli skorzystać z ulgi na zakup kas rejestrujących przeznaczonych do tych nowych punktów. Poniżej odsyłamy do jednej z takich interpretacji:

https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=567385&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Katarzyna Janiak

Szczepan Ekstowicz

Pozostałe aktualności

20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo