24.03.2021 E-faktury - co w projekcie ustawy?

Z początkiem lutego został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o VAT (dalej: „Projekt”) wprowadzający faktury ustrukturyzowane, czyli e-faktury. Nowe regulacje miałyby obowiązywać od 1 października 2021 r., jednak wystawianie e-faktur początkowo będzie fakultatywne, tj. ciągle będzie można sporządzać i przesyłać faktury tak jak do tej pory. Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że elektroniczne faktury będą miały charakter obligatoryjny od 2023 r.

Enodo

W tym artykule omawiamy zasady wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych w oparciu o projekt i uzasadnienie nowych przepisów.

Zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych

Zgodnie z Projektem e-faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: „KSeF”), wg wzoru udostępnionego przez Ministra Finansów.

Z kolei, aby można było wystawić e-fakturę, konieczne będzie złożenie do właściwego urzędu skarbowego zawiadomienia (również wg wzoru udostępnionego przez Ministra Finansów) o podmiotach uprawnionych do dostępu do KSeF (z wyjątkiem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - one „domyślnie” będą uznawane za uprawione). Wspomnianym podmiotem uprawnionym nie będzie musiał koniecznie być pracownik podatnika, może to być także np. biuro rachunkowe.

Zgodnie z Projektem, oprócz ww. zawiadomienia, konieczne będzie również uwierzytelnienie w systemie podatnika, a także każdego upoważnionego podmiotu. Będzie do tego wykorzystywany kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany, a także będą weryfikowane przez system posiadane przez takie podmioty uprawnienia.

W świetle Projektu istnieje możliwość łącznego udzielenia uprawnienia do wystawiania i przeglądania e-faktur, jednak została przewidziana także możliwość nadania uprawnienia przez podatnika tylko do ich przeglądania.

Wystawianie elektronicznych faktur ma wyglądać następująco:

  • Faktury będą wysyłane przez oprogramowanie interfejsowe (którego adres zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej).
  • System informuje o dacie i czasie wystawienia e-faktury oraz jej numerze identyfikującym przydzielonym przez ten system, jeśli jest ona wystawiona poprawnie (tj. zgodnie ze wspomnianym już wzorem e-faktury). Nadany numer przez ten system jest przypisywany na potrzeby tego systemu i nie jest właściwym numerem faktury.
  • System może także odrzucić e-fakturę, jeśli nie jest ona zgodna z ww. wzorem faktury.
  • E-Fakturę uznaje się za wystawioną i otrzymaną w dniu przydzielenia przez KSeF numeru identyfikującego tę fakturę w tym systemie.

Ponadto, zgodnie z Projektem:

  • Do E-faktur nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące duplikatów faktur, ponieważ nie będzie można ich zgubić lub zniszczyć.
  • Faktura korygująca będzie mogła zostać wystawiona w formie e-faktury jak i dotychczasowej formie (wtedy jednak konieczne będzie uzyskanie dodatkowej dokumentacji).

Zasady otrzymywania faktur ustrukturyzowanych

Aby był możliwy odbiór e-faktur, konieczne będzie zaakceptowanie możliwości ich wysyłania przez kontrahenta, np. poprzez zaakceptowanie stosownego komunikatu w aplikacji e-Mikrofirma lub samego poboru faktur z systemu przez API (zbiór reguł ściśle opisujących, w jaki sposób programy lub podprogramy komunikują się ze sobą). W tym celu ustawodawca wprowadzi do ustawy o VAT analogiczny przepis do obecnego art. 106n ust. 1 ustawy o VAT dot. faktur elektronicznych i wymagającego zgody na ich stosowanie. W związku z tym, zgodnie z brzmieniem nowego przepisu, najprawdopodobniej wystarczające będzie udzielenie jednorazowej zgody na otrzymywanie e-faktur od danego kontrahenta, bez konieczności oddzielnej akceptacji każdej faktury.

W Projekcie przewidziano także możliwość dostępu do pojedynczej e-faktury, bez konieczności uwierzytelniania się w systemie, po wskazaniu m.in. unikalnych cech identyfikujących fakturę. Również konsumentom umożliwiono dostęp do e-faktur bez konieczności uwierzytelniania się.

Bartłomiej Sarna, Associate w Enodo Advisors. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego/specjalizuje się w podatku od towarów i usług.

Pozostałe aktualności

20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo