22.12.2022 e-SAD, czyli nadchodzi elektroniczna rewolucja w przemieszczeniach wewnątrzwspólnotowych wyrobów z zapłaconą akcyzą

Wprowadzenie e-SAD od 13 lutego 2023 r. stanowi zmianę istotną nie tylko dla poszczególnych branż akcyzowych, ale także podmiotów, które nawet tylko okazjonalnie nabywają wewnątrzwspólnotowo wyroby niezbędne w prowadzonej działalności gospodarczej, pozornie w ogóle niezwiązanej z akcyzą. Warto już dziś zapoznać się z nadchodzącymi zmianami i odpowiednio do nich przygotować.

Enodo

Elektronizacja przemieszczeń w UE

Już wkrótce faktem stanie się kolejny etap elektronizacji przemieszczeń wyrobów akcyzowych, w tym wypadku pomiędzy różnymi państwami członkowskimi UE w ramach procedury dotyczącej wyrobów „z zapłaconą akcyzą”.

Zmiany są konsekwencją wejścia w życie nowej akcyzowej dyrektywy horyzontalnej, tj. dyrektywy Rady (UE) 2020/262 oraz jej implementacji do krajowego porządku prawnego ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Dyrektywa zakłada m.in. skomputeryzowanie procedur stosowanych do wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji z zapłaconą akcyzą. Chodzi tu jednak wyłącznie o wyroby wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz alkohol etylowy całkowicie skażony.

Co się zmieni?

Do tej pory wspomniane przemieszczenia odbywały się na podstawie tzw. uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT). Zostanie on zastąpiony elektronicznym uproszczonym dokumentem administracyjnym (e-SAD), obsługiwanym w ramach systemu EMCS, a w przypadku niedostępności systemu – dokumentem zastępującym e-SAD.

Zrezygnowano z konieczności załączenia do przemieszczanych wyrobów jakiejkolwiek fizycznej formy dokumentu – wystarczające będzie posiadanie przez osobę realizującą przemieszczenie (np. kierowcę) numeru referencyjnego e-SAD.

Pojawią się nowe statusy akcyzowe podmiotów: „uprawniony odbiorca” i „uprawniony wysyłający”, których uprawnieniem będzie odpowiednio odbiór lub wysyłka wyrobów akcyzowych przesyłanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy między państwami członkowskimi UE.

Co istotne, dla uzyskania odpowiedniego statusu konieczne będzie uzyskania numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy/wysyłającego. Numer będzie nadawany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu na wniosek podmiotu złożony za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów wnioski takie będzie można składać już od 2 stycznia 2023 r.

Podobnie jak w przypadku przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ustawodawca przewidział także procedurę awaryjną, którą znajdzie zastosowanie w przypadku niedostępności systemu. Niezbędna będzie zatem wiedza, kiedy taką procedurę należy zastosować i jakich obowiązków w jej ramach dopełnić, aby sprowadzenie danego produktu do kraju albo jego wysyłka nie skończyły się naruszeniem przepisów akcyzowych i ewentualną odpowiedzialnością karno-skarbową.

Za bardzo korzystną zmianę należy uznać wprowadzenie możliwości objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów sprowadzanych na terytorium kraju poza tą procedurą (na podstawie e-SAD). Będzie to możliwe w przypadku wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez uprawnionego odbiorcę będącego jednocześnie podmiotem prowadzącym skład podatkowy i przez niego wprowadzanych do tegoż składu. Zwracamy uwagę, że wyroby takie będą mogły być sprowadzane na terytorium kraju bez nałożonych znaków akcyzy, co dotychczas było możliwe jedynie w przypadku sprowadzania wyrobów znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Należy uważać… i edukować kontrahentów

Do obsługi transakcji i przemieszczeń wyrobów w systemie EMCS trzeba będzie się odpowiednio przygotować.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, dla uzyskania statusu uprawnionego odbiorcy/ uprawnionego wysyłającego konieczne będzie posiadanie konta na PUESC i nadanie uprawnień reprezentantowi podmiotu, jak również rejestracja/aktualizacja rejestracji podmiotu w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (w przypadku uprawnionego odbiorcy).

Przedsiębiorcy powinni również pamiętać o złożeniu zabezpieczenia akcyzowego obejmującego przemieszczenia wyrobów na dokumencie e-SAD, bez którego od 13 lutego nie będą one mogły zostać w ogóle zrealizowane. Co do zasady, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego zabezpieczenie akcyzowe będzie składane przez uprawnionego odbiorcę a jego obciążenie i późniejsze zwolnienie zostanie odnotowane w systemie. Możliwość złożenia zabezpieczenia przez uprawnionego odbiorcę ma być dostępna od 16 stycznia 2023 r.

Warto zaznaczyć, iż obowiązek stosowania nowych reguł obrotu przy wyrobach z zapłaconą akcyzą dotyczy całej Unii Europejskiej. Od 13 lutego 2023 r. przy przemieszczeniach, które obejmie e-SAD nie będzie już możliwości skorzystania z mechanizmów istniejących wcześniej, a brak dostosowania się do nowego reżimu prawnego będzie wiązała się albo z brakiem możliwości zrealizowania transakcji albo z odpowiedzialnością karno-skarbową w przypadku pominięcia nowych obowiązków. W konsekwencji, bardzo istotne jest przygotowanie nie tylko własnej firmy i jej pracowników, ale również potwierdzenie z kontrahentami z UE, iż są świadomi i gotowi na nadchodzące zmiany.

Kontrahenci powinni dopełnić wszystkich obowiązków związanych z rejestracją na gruncie regulacji obowiązujących w ich kraju. Niezbędne może okazać się przeszkolenie pracowników (własnych i kontrahenta) z zasad funkcjonowania systemu EMCS, w szczególności tworzenia, wysyłania i otrzymywania komunikatów z systemu.

Konieczne może okazać się dostosowanie procesów logistycznych, np. w celu terminowego potwierdzania odbioru przesyłki w EMCS.

Aktualizacji mogą wymagać zapisy umów handlowych z kontrahentami i przewoźnikami, tak by zabezpieczały nas przed skutkami naruszenia przez nich procedur akcyzowych.

By zapobiec problemom technicznym, związanym zarówno z niezarejestrowaniem się kontrahentów jak i nieprzygotowaniem zagranicznych administracji skarbowych, w początkowym okresie funkcjonowania nowego systemu obrotu warto rozważyć utworzenie zapasów kluczowych wyrobów akcyzowych nabywanych z zapłaconą akcyzą przed 13 lutego 2023 r.

W okresie przejściowym należy również pamiętać, iż w przypadku nabyć lub dostaw wewnątrzwspólnotowych rozpoczętych przed dniem 13 lutego 2023 r. i niezakończonych do tego dnia zastosowanie będą miały reguły dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Akcyza 2023: wątpliwości jest więcej – zapraszamy na webinarium!

Nadchodzący rok może przynieść wiele wyzwań nie tylko dla podmiotów z branż akcyzowych, ale także dla przedsiębiorców, którzy tylko marginalnie wykorzystują tego typu wyroby.

Już w lutym 2023 r. wejdzie w życie nowa akcyzowa dyrektywa horyzontalna oraz implementujące ją polskie przepisy. Nie można też zapominać o stale postępującej elektronizacji podatku akcyzowego w zakresie obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Te i inne kwestie istotne z punktu widzenia obrotu wyrobami akcyzowymi, omówimy w trakcie naszego webinarium – zapraszamy do zapoznania się z agendą szkolenia oraz do bezpłatnej rejestracji.

Termin szkolenia online: 12 stycznia 2023 r. o godz. 10:00.

Konrad Staniec, Senior Associate, doradca podatkowy w ENODO Advisors.

Przemysław Sawicki, Junior Analyst w ENODO Advisors.

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo