18.10.2017 Enodo News

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na oświadczenie senatora Kobiaka.

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów (dalej jako: MF) opublikowało odpowiedź na oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Kobiaka w przedmiocie regulacji w zakresie sumowania transakcji oraz innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi na potrzeby weryfikacji, czy przekroczono progi wskazane w art. 9a ust. 1d ustawy CIT, które implikują powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej (dalej jako: Odpowiedź MF).

Jak wynika z powyższej publikacji, przy ustalaniu istotności transakcji lub innego zdarzenia na potrzeby obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy CIT, należy brać pod uwagę łączną wartość transakcji jednego rodzaju lub innych zdarzeń jednego rodzaju, które w przypadku przekroczenia ustawowych progów będą podlegać obowiązkowi dokumentacyjnemu.

Jednocześnie, jak podkreślono w Odpowiedzi MF, za nieprawidłowe należy uznać:

  • uzależnienie obowiązku sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy CIT od wartości jednostkowej transakcji, wyodrębnionej z całokształtu relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • grupowanie wszelkich transakcji, niezależnie od ich rodzaju;
  • sumowanie „transakcji” z „innymi zdarzeniami” w kontekście grupowania według rodzaju.

Ponadto, w ustawie CIT brak jest wymogów precyzujących, czy w przypadku przekroczenia ustawowych progów należy sporządzić jedną dokumentację dla wszystkich rodzajów transakcji /innych zdarzeń, czy też odrębną dokumentację dla każdej transakcji / innego zdarzenia. W ocenie MF, powyższa wątpliwość dotyczy wyłącznie kwestii formalnej prezentacji danych, nie zaś merytorycznej zawartości dokumentacji bądź zakresu obowiązku dokumentacyjnego. Z tego względu, sposób prezentacji danych stanowi indywidualny wybór każdego podmiotu sporządzającego dokumentację podatkową.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zasad grupowania transakcji oraz innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, zapraszamy do kontaktu.

Z poważaniem,
Zespół Enodo Advisors

Pozostałe aktualności