22.09.2017 Enodo News

Przedstawiamy główne założenia nowych dokumentów opublikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały:

 • 7 września 2017 r. – projekt rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w nowej treści (dalej jako: Rozporządzenie TP),
 • 5 września 2017 r. – odpowiedź Ministerstwa Finansów na uwagi zgłaszane w ramach konsultacji społecznych do projektu ustawy o zmianie ustawy o CIT w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na niektóre usługi niematerialne oraz opłaty i należności licencyjne.


Poniżej pragniemy przedstawić Państwu główne założenia tych dokumentów.


Rozporządzenie TP w nowej treści

Opublikowany projekt Rozporządzenia TP zawiera informacje dotyczące danych, które musi uwzględniać dokumentacja podatkowa transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Od 1 stycznia 2017 r. sporządzanie tej dokumentacji stało się obowiązkowe dla wszystkich podmiotów dokonujących tego typu transakcji i osiągających przychody lub koszty na poziomie przekraczającym 2.000.000 EUR w roku podatkowym (pierwsze dokumentacje w nowym kształcie muszą zostać sporządzone do końca pierwszego kwartału 2018 r.).

W stosunku do zaprezentowanego wcześniej przez Ministerstwo projektu z 2 listopada 2016 r., nowy projekt doprecyzowuje m.in. wymogi informacyjne dotyczące:

 • dokumentacji lokalnej (tzw. local file) – w zakresie opisu analizy funkcjonalnej i profilu funkcjonalnego poprzez dodanie ich definicji,
 • dokumentacji grupowej (tzw. master file) – w zakresie informacji o strukturze organizacyjnej grupy, zasad wyznaczania cen transakcyjnych, przedmiocie i zakresie prowadzonej przez grupę działalności, istotnych wartościach niematerialnych, sytuacji finansowej podmiotów z grupy.


Projekt w opisanym powyżej kształcie został skierowany do podpisu ministra.

Zmiany dotyczące zaliczania wydatków na usługi niematerialne do KUP

Ministerstwo Finansów przedstawiło, w formie odpowiedzi na uwagi zgłaszane w toku konsultacji społecznych do projektu zmian w ustawach dochodowych, nowe założenia wprowadzanego tym projektem ograniczenia zaliczania niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Wprowadzany limit ma dotyczyć wydatków na określone usługi niematerialne oraz opłaty i należności licencyjne za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości takich jak: autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa własności przemysłowej, know-how.


Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa do projektu zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • limitowi nie będą podlegać koszty usług niematerialnych, opłat i licencji ponoszone:
  o na rzecz podmiotów niepowiązanych,
  o w ramach podatkowej grupy kapitałowej (przez spółkę tworzącą PGK na rzecz innej spółki z tej grupy),
  o na zakup usług księgowych, prawnych oraz rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,
 • limitowi nie będą podlegać koszty usług do 3 mln PLN (wcześniej: 1,2 mln PLN) – ich wartość nie będzie odnoszona do wskaźnika EBITDA,
 • możliwe będzie rozliczenie kosztów przekraczających powyżej wskazany limit w kolejnych 5 latach podatkowych.


Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zakresu informacji, które należy zawrzeć w sporządzanej dokumentacji podatkowej lub zmian przepisów w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na niektóre usługi niematerialne oraz opłaty i należności licencyjne, zapraszamy do kontaktu.


Z poważaniem,
Zespół Enodo Advisors

Pozostałe aktualności