22.09.2017 Enodo News

Przedstawiamy główne założenia nowych dokumentów opublikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały:

 • 7 września 2017 r. – projekt rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w nowej treści (dalej jako: Rozporządzenie TP),
 • 5 września 2017 r. – odpowiedź Ministerstwa Finansów na uwagi zgłaszane w ramach konsultacji społecznych do projektu ustawy o zmianie ustawy o CIT w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na niektóre usługi niematerialne oraz opłaty i należności licencyjne.


Poniżej pragniemy przedstawić Państwu główne założenia tych dokumentów.


Rozporządzenie TP w nowej treści

Opublikowany projekt Rozporządzenia TP zawiera informacje dotyczące danych, które musi uwzględniać dokumentacja podatkowa transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Od 1 stycznia 2017 r. sporządzanie tej dokumentacji stało się obowiązkowe dla wszystkich podmiotów dokonujących tego typu transakcji i osiągających przychody lub koszty na poziomie przekraczającym 2.000.000 EUR w roku podatkowym (pierwsze dokumentacje w nowym kształcie muszą zostać sporządzone do końca pierwszego kwartału 2018 r.).

W stosunku do zaprezentowanego wcześniej przez Ministerstwo projektu z 2 listopada 2016 r., nowy projekt doprecyzowuje m.in. wymogi informacyjne dotyczące:

 • dokumentacji lokalnej (tzw. local file) – w zakresie opisu analizy funkcjonalnej i profilu funkcjonalnego poprzez dodanie ich definicji,
 • dokumentacji grupowej (tzw. master file) – w zakresie informacji o strukturze organizacyjnej grupy, zasad wyznaczania cen transakcyjnych, przedmiocie i zakresie prowadzonej przez grupę działalności, istotnych wartościach niematerialnych, sytuacji finansowej podmiotów z grupy.


Projekt w opisanym powyżej kształcie został skierowany do podpisu ministra.

Zmiany dotyczące zaliczania wydatków na usługi niematerialne do KUP

Ministerstwo Finansów przedstawiło, w formie odpowiedzi na uwagi zgłaszane w toku konsultacji społecznych do projektu zmian w ustawach dochodowych, nowe założenia wprowadzanego tym projektem ograniczenia zaliczania niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Wprowadzany limit ma dotyczyć wydatków na określone usługi niematerialne oraz opłaty i należności licencyjne za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości takich jak: autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa własności przemysłowej, know-how.


Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa do projektu zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • limitowi nie będą podlegać koszty usług niematerialnych, opłat i licencji ponoszone:
  o na rzecz podmiotów niepowiązanych,
  o w ramach podatkowej grupy kapitałowej (przez spółkę tworzącą PGK na rzecz innej spółki z tej grupy),
  o na zakup usług księgowych, prawnych oraz rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,
 • limitowi nie będą podlegać koszty usług do 3 mln PLN (wcześniej: 1,2 mln PLN) – ich wartość nie będzie odnoszona do wskaźnika EBITDA,
 • możliwe będzie rozliczenie kosztów przekraczających powyżej wskazany limit w kolejnych 5 latach podatkowych.


Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zakresu informacji, które należy zawrzeć w sporządzanej dokumentacji podatkowej lub zmian przepisów w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na niektóre usługi niematerialne oraz opłaty i należności licencyjne, zapraszamy do kontaktu.


Z poważaniem,
Zespół Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo