07.10.2020 Formularz TPR – korzystne zmiany dla branży budowlanej i produkcyjnej

30 września br. na portalu Ministerstwa Finansów pojawiła się finalna wersja informatora „TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi”. Resort zmienił swoje stanowisko w stosunku do projektu z maja br.  m.in. w zakresie możliwości wskazania w formularzu TPR ceny budżetowanej jako ceny stosowanej w transakcji kontrolowanej. Dotyczy to w szczególności branży budowlanej.

Enodo

W porównaniu do roboczej wersji publikacji, która ukazała się w maju tego roku, dokument jest znacznie obszerniejszy. Liczba omówionych zagadnień wzrosła z 88 do 104, a odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w projekcie informatora zostały doprecyzowane, co powinno ułatwić podatnikom wypełnienie formularza TPR. Warto dokładnie zapoznać się  z tą publikacją, ponieważ w niektórych kwestiach MF zmieniło swoje stanowisko w stosunku do odpowiedzi, które zostały zamieszczone w ramach projektu z maja br.

Cena budżetowana jako cena stosowana w transakcji kontrolowanej

Przykładem zagadnienia, w zakresie którego MF zdecydowało się pójść na rękę podatnikom, jest zmiana podejścia do możliwości wskazania w formularzu TPR ceny budżetowanej jako ceny stosowanej w transakcji kontrolowanej. O ile w ramach analizy porównawczej dopuszcza się weryfikację ceny budżetowanej, w majowym projekcie informatora resort finansów wskazywał, że w ramach informacji TPR należy zaraportować cenę rzeczywistą.
Oznaczało to możliwość zaistnienia sytuacji, w której pomimo pozytywnego wyniku analizy porównawczej, gdzie badano wynik na całej transakcji/projekcie, podatnik, wskazując w TPR dane finansowe w cenach rzeczywistych, musiałby zaprezentować nierynkowe wyniki, narażając się tym samym na zainteresowanie ze strony organów skarbowych.

Skutki dla branży budowlanej

Powyższy scenariusz ciążył przede wszystkim na branży budowlanej. Przedsiębiorstwa budowlane realizują bowiem wieloletnie kontrakty, których poziom rentowności w poszczególnych okresach ulega znacznym wahaniom i może istotnie odbiegać od wskaźników rynkowych. Zjawiskiem powszechnym jest, że w ramach kontraktu budowlanego wykonawca przez kilka lat ponosi koszty, przy czym (np. w związku z opóźnieniami odbiorów prac, pewnymi zapisami umownymi itd.), nie uzyskuje współmiernych przychodów. Jednocześnie w ostatnim roku realizacji kontraktu, taki wykonawca mógłby wykazać rzeczywiste przychody, które z perspektywy cen transferowych, byłyby zbyt wysokie w stosunku do poniesionych kosztów, powodując konieczność prezentacji wskaźników rentowności przekraczających wyniki rynkowe.

Konsekwencje dla innych branż

Innym przykładem jest realizacja wieloletnich kontraktów produkcyjnych, w ramach których strony umawiają się na określoną rentowność producenta, podczas gdy dokładne koszty wykonania usługi produkcyjnej nie są znane w momencie zawarcia umowy, a rozliczenie następuje dopiero po zakończeniu kontraktu, np. po 3 latach.

Podsumowanie

MF zrezygnowało z powyższego restrykcyjnego podejścia, co z pewnością ucieszy podatników realizujących wieloletnie zlecenia. Przy założeniu, że zakładana rentowność kontraktów została ustalona na poziomie, jaki zostałby zaakceptowany przez niezależne podmioty, będą oni mogli wykazać w ramach TPR wyniki rynkowe także w okresach, w których relacja pomiędzy rzeczywistymi kosztami a przychodami znacznie odbiegała od wyników branży.
Stosowanie ceny budżetowanej nie zwalania jednak podatników z konieczności weryfikacji rzeczywistej ceny na koniec takiego długoterminowego projektu oraz ewentualnej konieczności korekty informacji TPR.

Czy w informatorze MF znalazły się jeszcze inne korzystne dla podatników zmiany?  O tym w kolejnych wpisach z cyklu #TPR_Q&A.

Karolina Górniak, Senior Analyst w Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo