28.04.2020 Interaktywny formularz TPR-C dostępny na Portalu Podatkowym

Na Portalu Podatkowym został opublikowany formularz interaktywny dotyczący informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (formularz TPR-C). Najnowsza wersja dokumentu zawiera istotne zmiany wprowadzone do formularza testowego, będące wynikiem publicznych konsultacji podatkowych przeprowadzonych w październiku 2019 roku.

Enodo

Formularz TPR-C jest następcą dotychczas obowiązującego uproszczonego sprawozdania CIT-TP i służy do raportowania transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi. Informacja o cenach transferowych będzie składana na nowym formularzu po raz pierwszy w odniesieniu do transakcji realizowanych w roku 2019, a więc termin złożenia tego formularza dla spółek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym przypada na 30 września 2020 r.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów formularz TPR-C ma ułatwić organom bardziej precyzyjne typowanie podmiotów na potrzeby kontroli cen transferowych. Powyższe ma być osiągnięte poprzez uzyskiwanie przez Ministerstwo szerokiego zakresu danych przedstawianych przy użyciu stosunkowo łatwej do analizy formy elektronicznej.

Niewątpliwie zakres informacji prezentowanych na formularzu TPR-C jest na tyle szeroki, że umożliwi organom zidentyfikowanie podmiotów w celu przeprowadzenia kontroli. Jednak powyższe bezpośrednio wiąże się z nałożeniem na podatników dodatkowych i rozbudowanych obowiązków administracyjnych. Konieczność wskazywania w formularzu tak szerokiego zakresu danych może powodować u wielu podatników problemy z poprawnym uzupełnieniem dokumentu.

Istotne zmiany, które zostały wprowadzone do opublikowanego na Portalu Podatkowym interaktywnego formularza TPR-C, obejmują m.in.:

  • umożliwienie dodania więcej niż jednego kontrahenta w ramach transakcji jednorodnej. Brak takiej możliwości w poprzedniej wersji pliku wymuszał na podatniku oddzielne ewidencjonowanie każdej transakcji realizowanej z pojedynczym kontrahentem, która w świetle przepisów o cenach transferowych stanowiła jedynie część transakcji jednorodnej;
  • dostosowanie formularza do wprowadzania wartości transakcji z dokładnością do części setnych miliona złotych;
  • rozszerzenie formularza o dodanie nowej sekcji zawierającej dodatkowe informacje, w której podatnik ma możliwość złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Pomimo wprowadzenia istotnych dla podatników zmian, formularz TPR-C nadal zawiera rozwiązania, które utrudnią jego uzupełnienie, m.in. nie została rozwiązana kwestia wskazywania metod weryfikacji cen transferowych w sytuacji, gdy do jednej transakcji miała zastosowanie więcej niż jedna z metod.

Problemów może również nastręczać kwestia ustalania wartości transakcji w przypadku transakcji finansowych (m.in. kredyt, pożyczka, poręczenia), które wygasły lub zostały spłacone przed końcem roku obrotowego. W formularzu TPR-C należy wskazać kwotę kapitału, kwotę odsetek oraz wartość zadłużenia. Nie zaznaczono jednak, czy analizie należy poddawać maksymalny, minimalny, średnioroczny stan zadłużenia, czy wartość z dnia zamknięcia. Takie niedoprecyzowanie może potencjalnie powodować wiele problemów z interpretacją wskazywanych informacji oraz może zaburzać rzetelną ocenę istotności transakcji.

Mimo, iż podmioty obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1 Ustawy o CIT mają obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w terminie do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, już teraz zachęcamy do rozpoczęcia przygotowań do wypełnienia / podjęcia próby wypełnienia formularza TPR-C.

Pozostałe aktualności