28.04.2020 Interaktywny formularz TPR-C dostępny na Portalu Podatkowym

Na Portalu Podatkowym został opublikowany formularz interaktywny dotyczący informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (formularz TPR-C). Najnowsza wersja dokumentu zawiera istotne zmiany wprowadzone do formularza testowego, będące wynikiem publicznych konsultacji podatkowych przeprowadzonych w październiku 2019 roku.

Enodo

Formularz TPR-C jest następcą dotychczas obowiązującego uproszczonego sprawozdania CIT-TP i służy do raportowania transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi. Informacja o cenach transferowych będzie składana na nowym formularzu po raz pierwszy w odniesieniu do transakcji realizowanych w roku 2019, a więc termin złożenia tego formularza dla spółek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym przypada na 30 września 2020 r.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów formularz TPR-C ma ułatwić organom bardziej precyzyjne typowanie podmiotów na potrzeby kontroli cen transferowych. Powyższe ma być osiągnięte poprzez uzyskiwanie przez Ministerstwo szerokiego zakresu danych przedstawianych przy użyciu stosunkowo łatwej do analizy formy elektronicznej.

Niewątpliwie zakres informacji prezentowanych na formularzu TPR-C jest na tyle szeroki, że umożliwi organom zidentyfikowanie podmiotów w celu przeprowadzenia kontroli. Jednak powyższe bezpośrednio wiąże się z nałożeniem na podatników dodatkowych i rozbudowanych obowiązków administracyjnych. Konieczność wskazywania w formularzu tak szerokiego zakresu danych może powodować u wielu podatników problemy z poprawnym uzupełnieniem dokumentu.

Istotne zmiany, które zostały wprowadzone do opublikowanego na Portalu Podatkowym interaktywnego formularza TPR-C, obejmują m.in.:

  • umożliwienie dodania więcej niż jednego kontrahenta w ramach transakcji jednorodnej. Brak takiej możliwości w poprzedniej wersji pliku wymuszał na podatniku oddzielne ewidencjonowanie każdej transakcji realizowanej z pojedynczym kontrahentem, która w świetle przepisów o cenach transferowych stanowiła jedynie część transakcji jednorodnej;
  • dostosowanie formularza do wprowadzania wartości transakcji z dokładnością do części setnych miliona złotych;
  • rozszerzenie formularza o dodanie nowej sekcji zawierającej dodatkowe informacje, w której podatnik ma możliwość złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Pomimo wprowadzenia istotnych dla podatników zmian, formularz TPR-C nadal zawiera rozwiązania, które utrudnią jego uzupełnienie, m.in. nie została rozwiązana kwestia wskazywania metod weryfikacji cen transferowych w sytuacji, gdy do jednej transakcji miała zastosowanie więcej niż jedna z metod.

Problemów może również nastręczać kwestia ustalania wartości transakcji w przypadku transakcji finansowych (m.in. kredyt, pożyczka, poręczenia), które wygasły lub zostały spłacone przed końcem roku obrotowego. W formularzu TPR-C należy wskazać kwotę kapitału, kwotę odsetek oraz wartość zadłużenia. Nie zaznaczono jednak, czy analizie należy poddawać maksymalny, minimalny, średnioroczny stan zadłużenia, czy wartość z dnia zamknięcia. Takie niedoprecyzowanie może potencjalnie powodować wiele problemów z interpretacją wskazywanych informacji oraz może zaburzać rzetelną ocenę istotności transakcji.

Mimo, iż podmioty obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1 Ustawy o CIT mają obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w terminie do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, już teraz zachęcamy do rozpoczęcia przygotowań do wypełnienia / podjęcia próby wypełnienia formularza TPR-C.

Pozostałe aktualności

18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo