20.02.2023 Inwestycje zaniechane jednak z obowiązkiem korekty w VAT

Istnienie prawa do odliczenia VAT od nabyć jest ustalane na moment poniesienia wydatku. Jeżeli podatnik miał zamiar wykorzystywania wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT, to przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT – również w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych, w wyniku których dopiero powstanie środek trwały. Zdarza się jednak, że w trakcie realizacji inwestycji podatnik zdecydował dobrowolnie - lub był zmuszony z przyczyn niezależnych - zrezygnować z budowy.

Enodo

W praktyce utrwaliło się przekonanie, że zaniechanie inwestycji z przyczyn nieleżących po stronie podatnika nie będzie skutkowało obowiązkiem korekty z art. 91 ustawy o VAT, tj. podatnik nie musi zwracać VAT odliczonego od ww. zakupów inwestycyjnych (por. interpretacje indywidualne DKIS: z 5.02.2021 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.876.2020.2.WL, z 28.10.2019 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.644.2019.1.SR, z 30.05.2018 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.123.2018.2.MN).

 

Skutki zbycia efektów inwestycji zaniechanej

Jest tutaj jednak jeden haczyk. Powyższe stanowisko dotyczy jedynie etapu zaniechania inwestycji. Jeżeli podatnik postanowi następnie dokonać zbycia gruntu lub nakładów związanych z taką inwestycją, to obowiązek korekty może zostać reaktywowany. Ryzyko w tym zakresie istnieje w szczególności, gdy nastąpi zbycie w drodze czynności zwolnionej z VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 9, 10 i 10a ustawy o VAT). Art. 91 ust. 8 ustawy o VAT bowiem jasno wskazuje, że korektą są objęte również towary i usługi nabyte przez podatnika celem wytworzenia towarów, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT (tj. środki trwałe/WNiP/grunty), które zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem ww. towarów do użytkowania. W praktyce chodzi najczęściej o wydatki na zakup gruntu i nakłady na tzw. „środki trwałe w budowie”.

W przypadku gruntu nie do końca możemy mówić o jego wytworzeniu jako towaru, ale raczej o nabyciu. Niemniej jednak, z uwagi na odwołanie ustawodawcy do całości art. 91 ust. 2, który dotyczy również gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, należy uznać że takie towary także są objęte obowiązkiem korekty.

 

Ryzyka podatkowe związane z korektą jednorazową

W ustawie o VAT przewidziano oczywiście mechanizm korekty również w odniesieniu do zbycia środków trwałych, WNIP czy gruntów, które zostały oddane do użytkowania. Różnica polega na tym, że taka korekta dokonywana jest jedynie w odniesieniu do pozostałego okresu korekty. Przykładowo, gdy sprzedaż następuje po 9 latach z 10-letniego okresu korekty, to pozostaje nam tylko jeden rok objęty obowiązkiem korekty związanej ze sprzedażą. Natomiast, gdy dokonujemy sprzedaży przed oddaniem ww. towarów do użytkowania, obowiązek korekty jednorazowej istnieje bez ograniczeń czasowych (w tym również wynikających z okresów przedawnienia z Ordynacji podatkowej). W takiej sytuacji, gdy dochodzi do sprzedaży zwolnionej z VAT, podatnik może być obowiązany do zwrotu całej pierwotnie odliczonej kwoty VAT od wydatków inwestycyjnych.

W konsekwencji kluczowe w tym zakresie wydaje się ustalenie, kiedy nastąpiło oddanie gruntu lub środka trwałego do użytkowania. Niestety organy podatkowe utożsamiają moment oddania towaru do używania z datą jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. W tym kontekście, wskazują, że obowiązek korekty, o której mowa w art. 91 ust. 8 i ust. 7d ustawy o VAT stosuje się również, gdy towar formalnie nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych/został ujęty jako środek trwały w budowie – także w przypadkach, gdy został on wcześniej faktycznie oddany do użytkowania (por. interpretacja indywidualna DKIS z 06.12.2021 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.546.2021.2.APR, oraz interpretacja indywidualna DKIS z 14.11.2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.681.2018.2.KO).

 

Rozwiązanie minimalizujące ryzyka podatkowe

Szansą na rozwiązanie problemu mogłoby być zgromadzenie argumentacji przemawiającej za oddaniem towaru do używania w sposób faktyczny, jeśli takowe miało miejsce, przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych (np. poprzez udostępnienie spółce z grupy). Stanowisko, zgodnie z którym niewprowadzenie danego składnika majątkowego do ewidencji środków trwałych nie oznacza automatycznie, że został on oddany do użytkowania, zostało przedstawione w nieprawomocnym orzeczeniu WSA w Poznaniu z 07.11.2019 r. (sygn. I SA/Po 611/19). Próba obrony ww. stanowiska przez podatnika w drodze interpretacji indywidualnej (dodatkowo podpartym tezami ww. wyroku) mogłaby pozwolić na uniknięcie obowiązku korekty jednorazowej i jej negatywnych skutków ekonomicznych.

 

Małgorzata Łodzińska-Tchórznicka, Associate w ENODO.

Pozostałe aktualności

12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo