11.12.2020 Jakie zmiany przynosi SLIM VAT?

27 listopada br. Sejm uchwalił nowelizację m.in. ustawy o VAT, znaną jako SLIM VAT. Jest to pakiet przepisów upraszczających rozliczenia podatku od towarów i usług.

Enodo

Dodatkowo wprowadzono liczne rozwiązania o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym istniejące już konstrukcje w VAT. Większość zmian wejdzie w życie już 1 stycznia 2021 r. Najważniejsze zmiany w VAT polegają na:

  • wydłużeniu terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 do 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wpłynęła zaliczka,
  • wydłużeniu terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych (w przypadku rozliczeń miesięcznych),
  • możliwości przeliczania na złote podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej zgodnie z zasadami stosowanymi na potrzeby danej transakcji w podatkach dochodowych,
  • podwyższeniu limitu na niepodlegające opodatkowaniu prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł,
  • zmianie zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających:

- odstąpienie od konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących przez nabywcę,

- wprowadzenie wymogu uzgodnienia z nabywcą warunków obniżenia ceny, spełnienia tych warunków i posiadania odpowiedniej dokumentacji,

  • wprowadzeniu do ustawy zasad ujmowania faktur korygujących zwiększających,
  • zmianach w zakresie WIS, w tym wprowadzeniu ograniczonego, 5-letniego czasu obowiązywania WIS,
  • doprecyzowaniu mechanizmu podzielonej płatności,
  • wprowadzeniu możliwości odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
  • wprowadzeniu (od 2022 r.) nowego systemu zwrotu VAT podróżnym (TAX FREE).

Katarzyna Janiak, doradca podatkowy, Senior Associate w ENODO Advisors. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług.  Jest autorką komentarzy i artykułów o tematyce podatkowej.

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo