05.07.2021 Komplementariusz nie obniży podatku od zaliczki na poczet dywidendy

Zaliczki na poczet dywidendy wypłacane komplementariuszowi podlegają bezwzględnemu opodatkowaniu już na moment ich wypłaty. Takie stanowisko prezentuje Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w najnowszych interpretacjach.

Enodo

Przypomnijmy, że w związku z opodatkowaniem spółek komandytowych podatkiem CIT, bardzo popularnym sposobem ucieczki przed podwójnym opodatkowaniem stała się zmiana statusu komandytariusza na komplementariusza spółki komandytowej. Taka zamiana w praktyce umożliwia zachowanie systemu jednokrotnego opodatkowania (dzięki proporcjonalnemu odliczenie podatku CIT zapłaconego przez spółkę). W połączeniu z systemem wypłat zaliczek na poczet zysku, zmiany podatkowe dla „nowych komplementariuszy” oznaczały w wielu przypadkach obniżenie kwoty podatku przy zachowaniu możliwości bieżącej wypłaty zysku.

Niekorzystne stanowisko skarbówki

Tymczasem właśnie kwestią wypłaty i opodatkowania zaliczek na poczet zysku zajął się ostatnio Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wydając już kilkanaście interpretacji (m.in. interpretację z dnia 11 czerwca 2021 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.325.2021.1.TR). Dyrektor KIS stwierdził w nich, że zaliczki na poczet dywidendy wypłacane komplementariuszowi podlegają bezwzględnemu opodatkowaniu już na moment ich wypłaty.
W opinii Dyrektora KIS, podatku z tytułu zaliczki nie można przy tym pomniejszyć o podatek CIT należny od dochodu spółki komandytowej, przypadający proporcjonalnie na udział komplementariusza w zysku spółki (zgodnie z art. 30a ust. 6a ustawy o PIT), albowiem na moment wypłaty zaliczki nie jest jeszcze znana wysokość podatku CIT za dany rok podatkowy. Z tego powodu obniżenie podatku może nastąpić dopiero po zakończeniu roku podatkowego. W konsekwencji, spółka komandytowa wypłacająca zaliczki na poczet zysku (dywidendy) na rzecz komplementariuszy powinna pobrać i odprowadzić do urzędu 19% zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych (od całej kwoty zaliczki bez prawa do obniżenia o proporcjonalny CIT). Natomiast po zakończeniu roku komplementariusz powinien sam złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, by „skorzystać” z tego odliczenia (tak m.in. interpretacja z dnia 22 czerwca 2021 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.370.2021.1.KS).
W efekcie organ wskazał, że jeśli w trakcie roku obrotowego będą wypłacane zaliczki – to będą one na bieżąco „podwójnie” opodatkowane, zaś uzyskanie efektu jednokrotnego opodatkowania będzie możliwe dopiero po zakończeniu roku w procedurze stwierdzenia nadpłaty.

Odmienne stanowisko NSA

Co ważne, stanowisko przedstawione w powyższych interpretacjach jest sprzeczne z najnowszym, wydanym kilka miesięcy wcześniej, wyrokiem NSA, odnoszącym się do zaliczek dla komplementariusza SKA (zasady odliczenia są analogiczne dla komplementariuszy spółek komandytowych oraz SKA). W wyroku o sygn. II FSK 2048/18 z 3 grudnia 2020 r. NSA wskazał, że zaliczki na poczet dywidendy wypłacane komplementariuszom SKA w ogóle nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ na moment wypłaty zaliczki nie jest znana wysokość podatku od dochodu spółki, w związku z czym termin zapłaty podatku od takiej zaliczki powinien być przesunięty do momentu ustalenia dochodu spółki, tj. po zakończeniu roku podatkowego.

Przed podatnikami trudne decyzje…

Biorąc pod uwagę fakt, że analizowane interpretacje zostały wydane kilka miesięcy po wydaniu wyroku NSA – najwyraźniej organy podatkowe nie zamierzają go respektować, przez co proporcjonalne odliczenia podatku CIT przy wypłacie zaliczki na rzecz komplementariusza może być przez nie kwestionowane jako niedopełnienie obowiązków płatnika (spółki komandytowej).
W związku z tym warto rozważyć, czy w ogóle wypłacać zaliczki dla wspólników w trakcie roku i narażać spółkę na niedopełnienie obowiązków płatnika, lub narażać wspólników na konieczność występowania z wnioskiem o nadpłatę. Zapewne wspólnicy spółek komandytowych znajdą mniej wrażliwe sposoby na transfer środków na poczet zysku w trakcie roku obrotowego. Niemniej jednak takie alternatywne transfery powinny być dostosowane do konkretnych stanów faktycznych, by nie narazić spółki i wspólników na zarzut unikania opodatkowania lub implementacji schematu podatkowego MDR.

Benedykt Rubak, radca prawny, doradca podatkowy, Manager w Enodo Advisors. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją obciążeń podatkiem dochodowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatkowo optymalnych transformacji oraz sprzedaży przedsiębiorstw.

Pozostałe aktualności

21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo