15.11.2023 Koniec pozytywnej linii interpretacyjnej w sprawie stawki VAT na budynki zbiorowego zamieszkania

Ostatnie rozstrzygnięcia organów podatkowych nie pozostawiają złudzeń. Skarbówka zmienia stanowisko w kwestii opodatkowania VAT prac budowalnych dotyczących niektórych budynków zbiorowego zamieszkania. Obniżona 8% stawka VAT nie jest już właściwa. Organy zmieniają z urzędu wydane wcześniej rozstrzygnięcia, nakazując opodatkowanie według 23% stawki VAT.

Enodo

Tak orzekł Dyrektor KIS m.in. w decyzji z 14 sierpnia br. o zmianie wiążącej informacji stawkowej (WIS) z 6 sierpnia 2020 r., w związku ze stwierdzeniem jej nieprawidłowości. Rozpatrując sprawę ponownie, w ramach nadzoru nad poprawnością wydawanych WIS, organ podatkowy uznał, że poprzednie rozstrzygnięcie, określające 8% stawkę VAT, jest niezgodne z przepisami prawa. W rezultacie zmienił je z urzędu, określając 23% stawkę VAT. Uzasadnienie decyzji zmieniającej jest przejawem nowego podejścia organów podatkowych – jeżeli obiekt nie służy stałemu zamieszkaniu, o obniżonej stawce VAT nie może być mowy.

Czego dotyczyła sprawa?

Z wnioskiem o WIS wystąpił podatnik świadczący usługę polegającą na budowie budynku zakwaterowania osadzonych w zakładzie karnym. Z oświadczenia wnioskodawcy wynikało, że obiekt ten stanowić miał budynek mieszkalny, tj. ponad 50% powierzchni użytkowej budynku miało być przeznaczone na cele mieszkalne. Ponadto, zgodnie z uzyskaną opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi, budynek mieścił się w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 11, w grupie 113, w klasie 1130, obejmującej budynki zbiorowego zamieszkania. Wydany dla wnioskodawcy WIS miał rozstrzygnąć, według jakiej stawki VAT opodatkować opisaną usługę.

Co na to organ podatkowy?

Opierając się na wskazanej przez wnioskodawcę klasyfikacji budynku na gruncie PKOB, Dyrektor KIS uznał, że zastosowanie w sprawie znajdzie 8% stawka VAT. Uzasadniając swoje stanowisko, organ podatkowy stwierdził, że budynek ten kwalifikuje się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z uwagi na zaliczenie go do klasy 1130 PKOB. Konkluzja ta przesądziła o objęciu opisanej usługi obniżoną stawką VAT.

To już nieaktualne...

Problem w tym, że organ podatkowy nie wziął pod uwagę stałości zamieszkania jako przesłanki determinującej prawo do objęcia budynków zbiorowego zamieszkania 8% stawką VAT. Oparł się natomiast na klasyfikacji budynku na gruncie PKOB, która zgodnie z aktualnym podejściem skarbówki, nie jest już w tym zakresie wystarczająca...

Zdecydowało to o zmianie z urzędu wydanego WIS. Nowe rozstrzygnięcie Dyrektora KIS, będące rezultatem ponownego rozpatrzenia sprawy, określa 23% stawkę VAT. W uzasadnieniu decyzji zmieniającej Dyrektor KIS wskazał, że przedmiotowy budynek nie kwalifikuje się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, gdyż nie służy, w ocenie organu, stałemu zamieszkaniu. Okoliczność ta wyklucza, zdaniem organu, zastosowanie 8% stawki VAT.

Wyjaśniając motywy aktualnego rozstrzygnięcia, Dyrektor KIS wskazał w szczególności, że:

  • pobyt w zakładzie karnym ma na celu odbycie kary pozbawiania wolności – nie służy natomiast realizacji celu mieszkaniowego, zaspokajanego przez osadzonych w miejscu ich stałego zamieszkania (w którym zamieszkują na stałe przed i po odbyciu kary pozbawienia wolności);
  • budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego przeznaczony jest do okresowego pobytu ludzi – zgodnie z definicją „budynku zbiorowego zamieszkania”, zawartą w rozporządzeniu ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (i nie ma tu zdaniem organu znaczenia, że pobyt w zakładzie karnym może trwać nieprzerwanie przez okres kilku lat);
  • regulacje dotyczące stosowania obniżonych stawek VAT mają charakter wyjątkowy i w związku z tym ich rozszerzająca wykładnia jest niedopuszczalna – co znajduje potwierdzenie w utrwalonej w tym zakresie linii orzeczniczej.

Decyzja Dyrektora KIS z 14 sierpnia br. o zmianie WIS z 6 sierpnia 2020 r. (decyzja zmieniająca: sygn. 0110-KSI2-2.442.1.2022.7.KTG; decyzja zmieniona: sygn. 0112-KDSL2-1.450.365.2020.1.MK).

Takich rozstrzygnięć jest więcej...

Zmiana linii interpretacyjnej dotyczy również innych budynków zbiorowego zamieszkania.

Które z nich nie mogą już korzystać, w świetle aktualnej praktyki interpretacyjnej, z 8% stawki VAT?

Najnowsze, niekorzystne rozstrzygnięcia skarbówki omówimy w trakcie naszego webinarium – zapraszamy już jutro!

Uczestnicząc w naszym szkoleniu, dowiecie się Państwo również:

  • Jak interpretować przesłankę stałości zamieszkania, celem ustalenia właściwej stawki VAT w konkretnym przypadku? Jakie podejście w tym zakresie przyjmują organy podatkowe?
  • Jakie konsekwencje wynikają z zastosowania nieprawidłowej stawki VAT?
  • Co z transakcjami rozliczonymi w przeszłości? Czy zmiana stanowiska organów skutkuje ryzykiem zakwestionowania rozliczeń podatkowych za przeszłe okresy rozliczeniowe?
  • Jak zabezpieczyć swoją pozycję podatkową, aby skutecznie uchronić się przed ryzykiem zakwestionowania rozliczeń VAT? O co warto zadbać na etapie przedtransakcyjnym? Jakie kroki podjąć w przypadku ogłoszenia lub udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy?
  • Co na to sądy administracyjne? Czy podzielają obecne stanowisko organów podatkowych?

Zachęcamy do zapoznania się z agendą szkolenia oraz do bezpłatnej rejestracji.

Termin webinarium: 16 listopada 2023 r. o godz. 10:00 – zapraszamy!

Justyna Kowalik, doradca podatkowy w Enodo Advisors, specjalizuje się w podatku od towarów i usług.

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo