08.03.2023 Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo

W pierwszym z artykułów poświęconych temu zagadnieniu omówiliśmy interpretację indywidualną, w której organ podatkowy stanął na stanowisku, iż korekta dochodowości, mająca na celu jej wyrównanie do poziomu rynkowego, pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2022 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.376.2022.2.DM). Mając na uwadze niejasne i w dużej mierze ocenne przesłanki opodatkowania płatności wyrównawczych, postawiliśmy przy tym retoryczne pytanie:

 • czy rozstrzygnięcie organu podatkowego w tej sprawie byłoby odmienne, gdyby mechanizm korekty dochodowości zakładał – pomimo braku bezpośredniego związku z transakcjami dokonanymi w przeszłości – proporcjonalne rozdzielenie skumulowanej kwoty korekty dochodowości za dany okres, pomiędzy poszczególne faktury wystawione/dostawy dokonane/towary sprzedane w tym okresie?

Taka metodologia kalkulacji korekty dochodowości przedstawiona została w sprawie rozstrzygniętej interpretacją indywidualną z maja ub.r., w której organ podatkowy w istocie potwierdził, że wyrównanie poziomu dochodowości, dokonywane na opisanych we wniosku zasadach, wpływa na rozliczenia VAT, w związku z obowiązkiem skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku VAT z tytułu dokonanych wcześniej transakcji (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 maja 2022 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.80.2022.1.PK).

Czego dotyczyła sprawa?

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwrócił się podatnik należący do międzynarodowej grupy kapitałowej będącej producentem samochodów osobowych i ciężarowych. Przedmiotem działalności wnioskodawcy jest m.in. dystrybucja samochodów oraz części zamiennych do samochodów na terytorium Polski, nabywanych uprzednio od dostawcy – spółki powiązanej z wnioskodawcą, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), a następnie odsprzedawanych innym podmiotom.

W trakcie danego roku wnioskodawca nabywa samochody od dostawcy na warunkach mających na celu zapewnić wnioskodawcy uzyskanie zwrotu z całej sprzedaży (obejmującej m.in. sprzedaż samochodów i części zamiennych do nich) na poziomie rynkowym, na podstawie dokonywanych analiz (docelowy zwrot ze sprzedaży ustalany jest przed rozpoczęciem każdego roku, ponadto dochodowość wnioskodawcy analizowana jest także w trakcie danego roku). Pomimo tak ustalonych warunków transakcyjnych, wskutek czynników zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia w trakcie budżetowania, w praktyce zdarza się, że wysokość zwrotu ze sprzedaży, zrealizowana przez wnioskodawcę za dany rok, odbiega od ustalonej wartości rynkowej. W takim przypadku konieczne jest dokonanie korekty rozliczeń z dostawcą, w celu wyrównania dochodowości wnioskodawcy do poziomu rynkowego (zgodnie z wyjaśnieniami wnioskodawcy, korekta dochodowości odnosi się wyłącznie do samochodów, ponieważ głównym przedmiotem jego działalności jest dystrybucja samochodów).

Odnosząc się do procesu dokonywania korekt dochodowości, wnioskodawca wyjaśnił, że:

 • spółki ustalają listę samochodów nabytych i sprzedanych w danym roku, które mają zostać objęte korektą;
 • następnie dostawca oblicza skumulowaną kwotę korekty dochodowości za dany rok, po czym rozdziela ją pomiędzy wszystkie wylistowane samochody – w ten sposób skalkulowana zostaje wartość korekty przypadająca na konkretny samochód;
 • w dalszej kolejności wnioskodawca otrzymuje od dostawcy dokument korygujący odnoszący się do nabytych od niego samochodów, wystawiony w formie pojedynczej lub zbiorczej noty księgowej (obciążeniowej lub kredytowej – w przypadku, gdy wysokość zwrotu ze sprzedaży wnioskodawcy jest odpowiednio wyższa lub niższa od ustalonej wartości rynkowej);
 • nota korygująca odnosząca się do pojedynczego samochodu określa numer pierwotnej faktury dokumentującej sprzedaż danego samochodu, jego indywidualny numer VIN, datę dostawy, numer zamówienia oraz kwotę korekty;
 • natomiast zbiorcza nota korygująca wskazuje łączną kwotę korekty, a jej integralną cześć stanowi załącznik prezentujący przełożenie korekty na indywidualne ceny poszczególnych samochodów (zawiera on dane dotyczące indywidualnego numeru VIN konkretnego samochodu, datę dostawy, numer zamówienia oraz kwotę korekty przypadającą na dany samochód).

Na gruncie przedstawionych okoliczności faktycznych wnioskodawca zapytał o wpływ otrzymanych dokumentów korygujących na rozliczenia VAT.

Stanowisko podatnika i rozstrzygnięcie organu podatkowego

Zdaniem wnioskodawcy, otrzymane od dostawcy noty korygujące, mające na celu wyrównanie poziomu dochodowości wnioskodawcy poprzez skorygowanie cen poszczególnych samochodów, powinny być traktowane jako korekty (in plus lub in minus) podstawy opodatkowania oraz podatku VAT z tytułu dokonanych wcześniej WNT, wpływając tym samym na rozliczenia VAT wnioskodawcy.

Uzasadniając swoje stanowisko wnioskodawca wskazał m.in., że:

 • otrzymując do dostawcy dokument korygujący odnoszący się do nabytych od niego samochodów, wnioskodawca posiada każdorazowo informację na temat kwoty korekty (in plus/in minus) przypadającej na cenę konkretnego samochodu (możliwego do identyfikacji w związku ze wskazaniem numeru VIN) – kwota korekty uwzględniona jest bowiem w pojedynczej nocie księgowej lub w załączniku stanowiącym integralną część noty zbiorczej;
 • skoro otrzymane od dostawcy dokumenty korygujące odnoszą się do poszczególnych samochodów, których nabycie zostało wcześniej wykazane dla celów VAT jako WNT – to późniejsza zmiana (zwiększenie/obniżenie) podstawy opodatkowania z tytułu tej transakcji skutkuje w myśl przepisów ustawy o VAT obowiązkiem dokonania jej korekty;
 • końcowo, mając na uwadze, że dostawca traktuje przedmiotowe korekty dochodowości jako korekty podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – analogicznie powinien postąpić wnioskodawca (korygując odpowiednio podstawę opodatkowania oraz VAT z tytułu WNT) zważywszy, że VAT jest podatkiem zharmonizowanym.

W wydanej interpretacji Dyrektor KIS potwierdził prawidłowość stanowiska przedstawionego przez wnioskodawcę, iż korekta dochodowości wpływa na rozliczenia VAT. Podzielając argumentację podatnika, organ podatkowy odstąpił od uzasadnienia prawnego.

W odróżnieniu zatem od interpretacji indywidualnej przedstawionej w naszym poprzednim artykule, w tym przypadku organ podatkowy opowiedział się za opodatkowaniem VAT korekty dochodowości. Odmienne rozstrzygnięcia zapadłe w obydwu omówionych sprawach nasuwają kolejne pytanie – czy w takim razie to podatnik de facto przesądza o skutkach podatkowych płatności wyrównawczych na gruncie VAT, w związku z przyjęciem określonej metodologii kalkulacji korekty dochodowości?


Wątpliwości jest więcej – zapraszamy na webinarium już w najbliższy czwartek!

Bazując na doświadczeniach Zespołu ENODO organizujemy bezpłatne szkolenie online, w trakcie którego wyjaśnimy:

 • w jakich przypadkach korekta cen transferowych rzutuje na rozliczenia VAT,
 • jakie są konsekwencje przyjęcia nieprawidłowego podejścia,
 • jak uchronić się przed ryzykiem zakwestionowania rozliczeń podatkowych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z agendą szkolenia oraz do bezpłatnej rejestracji: LINK


Termin webinarium: 9 marca 2023 r. o godz. 10:00 – zapraszamy!

Justyna Kowalik, doradca podatkowy w Enodo Advisors, specjalizuje się w podatku od towarów i usług.

Pozostałe aktualności

07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo