21.04.2017 Mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia w VAT

Chcielibyśmy krótko skomentować najnowsze doniesienia i praktyczne skutki związane z rozszerzeniem stosowania mechanizmu tzw. odwrotnego obciążenia w VAT o transakcje, których przedmiotem są niektóre usługi budowlane.

Zmiana przepisów ustawy o VAT

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o VAT, które m.in. rozszerzają zakres zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge) o niektóre usługi dotyczące robót budowlanych.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem przepisów, obowiązek rozliczenia VAT spoczywa na nabywcy usług budowlanych, ale tylko w sytuacji gdy usługi te są wskazane w załączniku do ustawy oraz świadczone są przez podwykonawcę.

Wątpliwości związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów

W praktyce, stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług budowlanych wywołuje wiele problemów. Poniżej prezentujemy wybrane zagadnienia dotyczące praktyki stosowania znowelizowanych przepisów, które budzą najwięcej wątpliwości.

 • KLASYFIKACJA USŁUG PODLEGAJĄCYCH ROZLICZENIU W RAMACH MECHANIZMU REVERSE CHARGE
  Załącznik do ustawy o VAT wskazuje katalog usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Co do zasady, podatnicy powinni samodzielnie dokonywać klasyfikacji świadczonych usług budowlanych i weryfikować, czy znajdzie do nich zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia. Klasyfikacja powinna być dokonywana w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) z uwzględnieniem zasad metodycznych klasyfikacji statystycznych i postanowień umów, zamówień itp. Wątpliwości podatników może w szczególności budzić ustalenie prawidłowego grupowania – tzn. dopasowania odpowiednich symboli PKWiU do rodzaju świadczonych przez nich usług. Trudności może wywołać również zmiana samej klasyfikacji – do końca 2017 r. zastosowanie znajduje bowiem PKWiU z 2008 r., zaś od 1 stycznia 2018 r. – PKWiU z 2015 r.
 • DEFINICJA PODWYKONAWCY
  Pomimo, że warunkiem zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia jest świadczenie usług przez podwykonawcę, ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie do ustawy o VAT definicji podwykonawcy. W praktyce powoduje to liczne wątpliwości dotyczące tego, czy dane usługi powinny być rozliczane z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia czy na zasadach ogólnych. Dotyczy to m.in. wykonawstwa zastępczego w ramach gwarancji lub rękojmi czy refakturowania części prac.
 • USŁUGI BUDOWLANE W RAMACH KONSORCJUM
  W związku z tym, że wiele dużych inwestycji budowlanych jest realizowanych przez konsorcja, pojawiają się problemy związane z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT od usług budowlanych wykonywanych przez członków tego konsorcjum. Wątpliwości może budzić zwłaszcza uznanie ich za podwykonawców na potrzeby rozliczenia VAT. Status konsorcjanta jako podwykonawcy, a co za tym idzie obowiązek stosowania mechanizmu reverse charge jest ściśle uzależniony od postanowień konkretnych umów konsorcjów i okoliczności wykonania poszczególnych usług budowlanych. Wobec tego, prawidłowe dokonywanie rozliczeń podatku VAT powinno być w każdym przypadku oparte na szczegółowej analizie dokumentacji źródłowej.
 • INNWESTYCJE W TOKU
  Ustawodawca nie przewidział wyłączenia ze stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia inwestycji, które na dzień wejścia w życie przepisów były w trakcie realizacji. Zasadniczo znowelizowane przepisy ustawy o VAT mają zastosowanie do usług budowlanych, które zostały wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r. W praktyce mogą pojawić się jednak wątpliwości dotyczące ustalania momentu wykonania danej usługi, a co za tym idzie, również sposobu jej opodatkowania (z zastosowaniem mechanizmu reverse charge lub na zasadach ogólnych).

Jak możemy pomóc?

Powyższa lista oczywiście nie wyczerpuje wszystkich problemów związanych ze stosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług budowlanych. Liczne wątpliwości wynikają nie tylko z samego brzmienia znowelizowanych przepisów, ale również z braku utrwalonej praktyki. Opublikowane w tym zakresie objaśnienia Ministerstwa Finansów z 17 marca 2017 r. nie rozstrzygają jednoznacznie wszystkich problemów, a co więcej, powodują dalsze wątpliwości.

Mając na uwadze powyższe proponujemy nasze wsparcie, które może obejmować m.in.:

 • pomoc w zakresie dokonania klasyfikacji usług na potrzeby rozliczania VAT, w tym przygotowanie wniosków o wydanie informacji klasyfikacyjnej przez urząd statystyczny lub wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego;
 • pomoc w przeprowadzeniu analizy dokumentów źródłowych w zakresie określenia statusu wykonawcy lub podwykonawcy w ramach realizowanych usług budowlanych.

W przypadku, gdyby napotkali Państwo jakikolwiek problem w zakresie rozliczania VAT od usług budowlanych – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do dyskusji
Enodo na Linked In

Pozostałe aktualności