31.07.2019 Nowa wersja oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

18 lipca Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące nowej wersji oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, precyzując tym samym wymagania art. 11m ustawy o CIT.

Enodo

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Oświadczenie złożą podatnicy realizujący transakcje kontrolowane objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r.

Oświadczenie to będzie również dotyczyło podatników, którzy zdecydowali się na zastosowanie nowych regulacji w odniesieniu do roku rozpoczynającego się po 31 grudnia 2017 r. na mocy art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Oświadczenie będzie składane jedynie w formie elektronicznej. W wyjaśnieniach opublikowanych przez Ministerstwo Finansów zamieszczone zostały adresy, pod którymi dostępna jest usługa wysłania takiego pisma.

Wymienione zostały także elementy, które powinno zawierać oświadczenie.W przypadku podatników CIT są to:

-pełna nazwa;

-numer identyfikacji podatkowej;

-adres siedziby lub zarządu;

-wskazanie funkcji pełnionej w podmiocie przez każdą z osób podpisujących oświadczenie.

Istotne jest również, że podatnik oświadczy w treści, iż:

  • lokalna dokumentacja cen transferowych za dany rok została sporządzona,
  • ceny transferowe stosowane w transakcjach objętych lokalną dokumentacją cen transferowych ustalane są na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane,
  • ceny transferowe w zakresie należności i umów z podmiotami z tzw. rajów podatkowych i objętych lokalną dokumentacją cen transferowych ustalane są na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Do złożenia podpisu pod oświadczeniem, podając pełnioną przez siebie funkcję, zobligowany jest kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości.W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba spełnia definicję kierownika jednostki – oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu. Oświadczenie podpisywane jest za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego.

Ministerstwo Finansów do wyjaśnień załączyło również instrukcję dotyczącą sposobu podpisania oświadczenia więcej niż jednym podpisem elektronicznym.

Aleksandra Ponicka

Analyst

Pozostałe aktualności

21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo