31.07.2019 Nowa wersja oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

18 lipca Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące nowej wersji oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, precyzując tym samym wymagania art. 11m ustawy o CIT.

Enodo

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Oświadczenie złożą podatnicy realizujący transakcje kontrolowane objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r.

Oświadczenie to będzie również dotyczyło podatników, którzy zdecydowali się na zastosowanie nowych regulacji w odniesieniu do roku rozpoczynającego się po 31 grudnia 2017 r. na mocy art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Oświadczenie będzie składane jedynie w formie elektronicznej. W wyjaśnieniach opublikowanych przez Ministerstwo Finansów zamieszczone zostały adresy, pod którymi dostępna jest usługa wysłania takiego pisma.

Wymienione zostały także elementy, które powinno zawierać oświadczenie.W przypadku podatników CIT są to:

-pełna nazwa;

-numer identyfikacji podatkowej;

-adres siedziby lub zarządu;

-wskazanie funkcji pełnionej w podmiocie przez każdą z osób podpisujących oświadczenie.

Istotne jest również, że podatnik oświadczy w treści, iż:

  • lokalna dokumentacja cen transferowych za dany rok została sporządzona,
  • ceny transferowe stosowane w transakcjach objętych lokalną dokumentacją cen transferowych ustalane są na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane,
  • ceny transferowe w zakresie należności i umów z podmiotami z tzw. rajów podatkowych i objętych lokalną dokumentacją cen transferowych ustalane są na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Do złożenia podpisu pod oświadczeniem, podając pełnioną przez siebie funkcję, zobligowany jest kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości.W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba spełnia definicję kierownika jednostki – oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu. Oświadczenie podpisywane jest za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego.

Ministerstwo Finansów do wyjaśnień załączyło również instrukcję dotyczącą sposobu podpisania oświadczenia więcej niż jednym podpisem elektronicznym.

Aleksandra Ponicka

Analyst

Pozostałe aktualności