27.03.2019 Nowe uproszczone porozumienie cenowe i jego wpływ na wysokość podatku podmiotów nabywających usługi od podmiotów powiązanych

W ostatnich dniach opublikowano długo oczekiwany projekt ustawy z 21 marca 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Projekt), wprowadzającej m.in. regulacje dotyczące uproszczonego porozumienia cenowego (art. 93-99 Projektu).

Enodo

Wprowadzone od początku 2018 r. ograniczenie możliwości rozliczania pełnych kosztów podatkowych w przypadku zakupu m.in. niektórych usług niematerialnych od podmiotów powiązanych (art. 15e ustawy o CIT) uderzył w dużych przedsiębiorców ściśle współpracujących ze spółkami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej. Art. 15e ustawy o CIT spowodował u niektórych podatników konieczność wyłączenia z kosztów podatkowych części wydatków, które nie zmieściły się w ustawowym limicie, powodując zwiększenie zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 15 ustawy o CIT, obowiązek stosowania przedmiotowych limitów kosztów podatkowych nie dotyczy sytuacji w której należności limitowane przez art. 15e ustawy, objęte są zakresem decyzji o porozumieniu w sprawie ustalenia ceny transakcyjnej (APA).

Z uwagi na skompilowaną procedurę oraz koszty związane z uzyskaniem APA, furtka ta nie zyskała jednak dużej popularności wśród podatników, tym bardziej, że Ministerstwo Finansów od dawna zapowiadało wprowadzenie uproszczonego porozumienia cenowego (uAPA), które miało zagwarantować, szybkie i relatywnie tanie rozwiązanie dla standardowych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (zapewniające możliwość wyłączenia konieczności ustalania limitów kosztów zgodnie z art. 15e ustawy o CIT).

 

Zgodnie z treścią projektu ustawy z 21 marca, krajowy podmiot powiązany będzie miał możliwość wystąpienia o uAPA. Wniosek podatnika powinien zawierać m.in. :

 • informacje o transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku obejmujące:
  • wskazanie transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku wraz z uzasadnieniem, że istnieje potrzeba zawarcia przez wnioskodawcę tej transakcji :
  • wskazanie wybranej metody weryfikacji ceny transferowej, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem wyboru oraz kalkulację ceny transferowej;
 • oświadczenia dotyczące uzasadnienia ekonomicznego dla dokonania transakcji kontrolowanej;
 • zwięzły opis korzyści ekonomicznych z tytułu zawarcia transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku wraz ze wskazaniem rodzajów przykładowych dowodów ich osiągniecia;
 • analizę porównawczą, analizę zgodności, albo oświadczenie, że wnioskodawca nie sporządza analizy porównawczej i analizy zgodności;
 • propozycję okresu obowiązywania uproszczonego porozumienia cenowego.

Złożenie wniosku o wydanie uAPA będzie podlegało opłacie w wysokości 20.000 PLN, a samo uproszczone porozumienie cenowe będzie ważne przez okres maksymalnie 3 lat (z możliwością przedłużenia).

Decyzja o uAPA powinna zostać wydana w terminie 3 miesięcy, a w swej treści określi w szczególności:

 • transakcję kontrolowaną;
 • metodę weryfikacji ceny transferowej;
 • sposób kalkulacji ceny transferowej;
 • założenia krytyczne, na których oparta jest zdolność metody do dokładnego odzwierciedlenia ceny transferowej.

Co ważne, Projekt przewiduje ograniczenia w zakresie wydawania uAPA. Zgodnie z treścią Projektu porozumienia nie wydaje się jeśli:

 • przedmiotem wniosku jest transakcja zakończona przed dniem złożenia wniosku, a także
 • w przypadku, gdy na przestrzeni trzech ostatnich (zakończonych) lat podatkowych poprzedzających rok w którym wystąpiono o uAPA podatnik dwukrotnie wykazał roczny udział dochodów w przychodach na poziomie poniżej 1%.

Dodatkowo, uAPA nie będzie obowiązywać w przypadku, gdy w dwóch pierwszych latach okresu na jaki zostało wydane porozumienie podatnik wykaże roczny udział dochodów przychodach na poziomie niższym niż 1%. W tym zakresie Projekt nie wyjaśnia jednak, czy uAPA przestaje obowiązywać na przyszłość po spełnieniu się ww. warunku, czy też przestaje obowiązywać z mocą wsteczną – powodując np. konieczność dokonania korekty rozliczenia podatku za zakończony już rok podatkowy.

Jak wynika z Projektu, ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2019 r., co oznacza, że pierwsze decyzje w sprawie uAPA mogą zostać wydane najprawdopodobniej pod koniec 2019 r. Biorąc zaś pod uwagę treść nowelizowanego w treści Projektu art. 15e ust. 16 ustawy o CIT – podatnik, który w 2019 r. złoży wniosek o wydanie uAPA, będzie mógł skorzystać z możliwości nieustalania limitów na podstawie art. 15e ust. 15 ustawy o CIT, także w odniesieniu do roku 2018.

Poniżej link do przedmiotowego Projektu, oraz jego procesu legislacyjnego:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321385/12578017/12578018/dokument386340.pdf

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321385/katalog/12578017#12578017

 

Benedykt Rubak, radca prawny

Pozostałe aktualności

18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo