27.03.2019 Nowe uproszczone porozumienie cenowe i jego wpływ na wysokość podatku podmiotów nabywających usługi od podmiotów powiązanych

W ostatnich dniach opublikowano długo oczekiwany projekt ustawy z 21 marca 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Projekt), wprowadzającej m.in. regulacje dotyczące uproszczonego porozumienia cenowego (art. 93-99 Projektu).

Enodo

Wprowadzone od początku 2018 r. ograniczenie możliwości rozliczania pełnych kosztów podatkowych w przypadku zakupu m.in. niektórych usług niematerialnych od podmiotów powiązanych (art. 15e ustawy o CIT) uderzył w dużych przedsiębiorców ściśle współpracujących ze spółkami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej. Art. 15e ustawy o CIT spowodował u niektórych podatników konieczność wyłączenia z kosztów podatkowych części wydatków, które nie zmieściły się w ustawowym limicie, powodując zwiększenie zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 15 ustawy o CIT, obowiązek stosowania przedmiotowych limitów kosztów podatkowych nie dotyczy sytuacji w której należności limitowane przez art. 15e ustawy, objęte są zakresem decyzji o porozumieniu w sprawie ustalenia ceny transakcyjnej (APA).

Z uwagi na skompilowaną procedurę oraz koszty związane z uzyskaniem APA, furtka ta nie zyskała jednak dużej popularności wśród podatników, tym bardziej, że Ministerstwo Finansów od dawna zapowiadało wprowadzenie uproszczonego porozumienia cenowego (uAPA), które miało zagwarantować, szybkie i relatywnie tanie rozwiązanie dla standardowych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (zapewniające możliwość wyłączenia konieczności ustalania limitów kosztów zgodnie z art. 15e ustawy o CIT).

 

Zgodnie z treścią projektu ustawy z 21 marca, krajowy podmiot powiązany będzie miał możliwość wystąpienia o uAPA. Wniosek podatnika powinien zawierać m.in. :

 • informacje o transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku obejmujące:
  • wskazanie transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku wraz z uzasadnieniem, że istnieje potrzeba zawarcia przez wnioskodawcę tej transakcji :
  • wskazanie wybranej metody weryfikacji ceny transferowej, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem wyboru oraz kalkulację ceny transferowej;
 • oświadczenia dotyczące uzasadnienia ekonomicznego dla dokonania transakcji kontrolowanej;
 • zwięzły opis korzyści ekonomicznych z tytułu zawarcia transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku wraz ze wskazaniem rodzajów przykładowych dowodów ich osiągniecia;
 • analizę porównawczą, analizę zgodności, albo oświadczenie, że wnioskodawca nie sporządza analizy porównawczej i analizy zgodności;
 • propozycję okresu obowiązywania uproszczonego porozumienia cenowego.

Złożenie wniosku o wydanie uAPA będzie podlegało opłacie w wysokości 20.000 PLN, a samo uproszczone porozumienie cenowe będzie ważne przez okres maksymalnie 3 lat (z możliwością przedłużenia).

Decyzja o uAPA powinna zostać wydana w terminie 3 miesięcy, a w swej treści określi w szczególności:

 • transakcję kontrolowaną;
 • metodę weryfikacji ceny transferowej;
 • sposób kalkulacji ceny transferowej;
 • założenia krytyczne, na których oparta jest zdolność metody do dokładnego odzwierciedlenia ceny transferowej.

Co ważne, Projekt przewiduje ograniczenia w zakresie wydawania uAPA. Zgodnie z treścią Projektu porozumienia nie wydaje się jeśli:

 • przedmiotem wniosku jest transakcja zakończona przed dniem złożenia wniosku, a także
 • w przypadku, gdy na przestrzeni trzech ostatnich (zakończonych) lat podatkowych poprzedzających rok w którym wystąpiono o uAPA podatnik dwukrotnie wykazał roczny udział dochodów w przychodach na poziomie poniżej 1%.

Dodatkowo, uAPA nie będzie obowiązywać w przypadku, gdy w dwóch pierwszych latach okresu na jaki zostało wydane porozumienie podatnik wykaże roczny udział dochodów przychodach na poziomie niższym niż 1%. W tym zakresie Projekt nie wyjaśnia jednak, czy uAPA przestaje obowiązywać na przyszłość po spełnieniu się ww. warunku, czy też przestaje obowiązywać z mocą wsteczną – powodując np. konieczność dokonania korekty rozliczenia podatku za zakończony już rok podatkowy.

Jak wynika z Projektu, ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2019 r., co oznacza, że pierwsze decyzje w sprawie uAPA mogą zostać wydane najprawdopodobniej pod koniec 2019 r. Biorąc zaś pod uwagę treść nowelizowanego w treści Projektu art. 15e ust. 16 ustawy o CIT – podatnik, który w 2019 r. złoży wniosek o wydanie uAPA, będzie mógł skorzystać z możliwości nieustalania limitów na podstawie art. 15e ust. 15 ustawy o CIT, także w odniesieniu do roku 2018.

Poniżej link do przedmiotowego Projektu, oraz jego procesu legislacyjnego:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321385/12578017/12578018/dokument386340.pdf

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321385/katalog/12578017#12578017

 

Benedykt Rubak, radca prawny

Pozostałe aktualności