02.07.2020 Nowelizacja - struktury hybrydowe

W Dzienniku Ustaw, po podpisaniu przez Prezydenta RP, została niedawno opublikowana ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Ustawa między innymi implementuje dyrektywę Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (tzw. ATAD II).

Enodo

Głównym celem przyjętych regulacji jest zapobieganie unikaniu opodatkowania, do którego dochodzi poprzez wykorzystanie przez podatników różnic w traktowaniu określonych struktur lub instrumentów w poszczególnych państwach członkowskich UE oraz w państwach trzecich.

Innymi słowy przyjęte rozwiązania dotyczą sytuacji, w których różne podmioty lub wydatki oceniane są w różny sposób, jako podlegające lub niepodlegające opodatkowaniu / odliczeniom w różnych jurysdykcjach. Wykorzystanie przez podatników takich rozbieżności może doprowadzić do osiągnięcia przez nich nieuzasadnionych korzyści. Nowelizacja ma za zadanie zabiegać sytuacjom, w których:

  • dochodzi do kilkukrotnego rozpoznania kosztu z tego samego tytułu w różnych jurysdykcjach podatkowych (podwójne odliczenie),
  • określona płatność, jest odliczana od dochodu w jurysdykcji podmiotu ją wypłacającego, ale nie podlega opodatkowaniu w jurysdykcji odbiorcy płatności (odliczenie bez opodatkowania)

Nowe przepisy mogą znaleźć zastosowanie przykładowo, gdy:

  • pożyczka jest inaczej traktowana przez jurysdykcję pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy (z jednej strony wypłaty z jej tytułu są traktowane jako zwolniona od opodatkowania dywidenda, a z drugiej jako odsetki stanowiące koszty podatkowe);
  • w strukturze kapitałowej znajduje się podmiot traktowany z jednej strony jak spółka osobowa (niebędąca podatnikiem podatku dochodowego) a z drugiej – jako samodzielny podatnik CIT; wówczas określone przychody mogą w ogóle nie zostać opodatkowane – względnie ten sam koszt może zostać potrącony w dwóch jurysdykcjach (podobne skutki może mieć sytuacja, w której jedno państwo rozpoznaje stały zakład podatnika, a drugie – takiego zakładu nie dostrzega).

Co istotne, nowe przepisy mogą znaleźć zastosowanie również wtedy, gdy polski podmiot nie korzysta bezpośrednio z rozwiązania hybrydowego, natomiast instrument taki jest wykorzystywany na wyższym poziomie grupy. W szczególności może to doprowadzić do wyłączenia odsetek od finansowania wewnątrzgrupowego otrzymanego przez polski podmiot z kosztów podatkowych, jeżeli płacone przez niego odsetki są następnie angażowane przez podmioty powiązane w rozliczenia dotyczące instrumentu hybrydowego. W praktyce może to prowadzić do znacznego rozszerzenia zakresu okoliczności, które organy podatkowe będą badać w odniesieniu do finansowania wewnątrzgrupowego – a tym samym okoliczności, które polskie podmioty powinny badać we własnym zakresie.

Pierwotnie nowe przepisy miały obowiązywać od kwietnia b.r. Ostatecznie jednak ustawodawca wycofał się z tego terminu i będą one stosowane od 1 stycznia 2021 roku.

Już teraz jednak zwracamy uwagę na konieczność przeglądu stosowanych rozwiązań, szczególnie w przypadku spółek należących do międzynarodowych struktur kapitałowych. Również w przypadku nowych rozwiązań należy obecnie brać pod uwagę przepisy dotyczące instrumentów hybrydowych, aby uniknąć m.in. sytuacji w których ponoszone wydatki nie będą stanowiły kosztów podatkowych.

Autorzy: Jakub Walczak, Michał Hryszko

Pozostałe aktualności