02.07.2020 Nowelizacja - struktury hybrydowe

W Dzienniku Ustaw, po podpisaniu przez Prezydenta RP, została niedawno opublikowana ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Ustawa między innymi implementuje dyrektywę Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (tzw. ATAD II).

Enodo

Głównym celem przyjętych regulacji jest zapobieganie unikaniu opodatkowania, do którego dochodzi poprzez wykorzystanie przez podatników różnic w traktowaniu określonych struktur lub instrumentów w poszczególnych państwach członkowskich UE oraz w państwach trzecich.

Innymi słowy przyjęte rozwiązania dotyczą sytuacji, w których różne podmioty lub wydatki oceniane są w różny sposób, jako podlegające lub niepodlegające opodatkowaniu / odliczeniom w różnych jurysdykcjach. Wykorzystanie przez podatników takich rozbieżności może doprowadzić do osiągnięcia przez nich nieuzasadnionych korzyści. Nowelizacja ma za zadanie zabiegać sytuacjom, w których:

  • dochodzi do kilkukrotnego rozpoznania kosztu z tego samego tytułu w różnych jurysdykcjach podatkowych (podwójne odliczenie),
  • określona płatność, jest odliczana od dochodu w jurysdykcji podmiotu ją wypłacającego, ale nie podlega opodatkowaniu w jurysdykcji odbiorcy płatności (odliczenie bez opodatkowania)

Nowe przepisy mogą znaleźć zastosowanie przykładowo, gdy:

  • pożyczka jest inaczej traktowana przez jurysdykcję pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy (z jednej strony wypłaty z jej tytułu są traktowane jako zwolniona od opodatkowania dywidenda, a z drugiej jako odsetki stanowiące koszty podatkowe);
  • w strukturze kapitałowej znajduje się podmiot traktowany z jednej strony jak spółka osobowa (niebędąca podatnikiem podatku dochodowego) a z drugiej – jako samodzielny podatnik CIT; wówczas określone przychody mogą w ogóle nie zostać opodatkowane – względnie ten sam koszt może zostać potrącony w dwóch jurysdykcjach (podobne skutki może mieć sytuacja, w której jedno państwo rozpoznaje stały zakład podatnika, a drugie – takiego zakładu nie dostrzega).

Co istotne, nowe przepisy mogą znaleźć zastosowanie również wtedy, gdy polski podmiot nie korzysta bezpośrednio z rozwiązania hybrydowego, natomiast instrument taki jest wykorzystywany na wyższym poziomie grupy. W szczególności może to doprowadzić do wyłączenia odsetek od finansowania wewnątrzgrupowego otrzymanego przez polski podmiot z kosztów podatkowych, jeżeli płacone przez niego odsetki są następnie angażowane przez podmioty powiązane w rozliczenia dotyczące instrumentu hybrydowego. W praktyce może to prowadzić do znacznego rozszerzenia zakresu okoliczności, które organy podatkowe będą badać w odniesieniu do finansowania wewnątrzgrupowego – a tym samym okoliczności, które polskie podmioty powinny badać we własnym zakresie.

Pierwotnie nowe przepisy miały obowiązywać od kwietnia b.r. Ostatecznie jednak ustawodawca wycofał się z tego terminu i będą one stosowane od 1 stycznia 2021 roku.

Już teraz jednak zwracamy uwagę na konieczność przeglądu stosowanych rozwiązań, szczególnie w przypadku spółek należących do międzynarodowych struktur kapitałowych. Również w przypadku nowych rozwiązań należy obecnie brać pod uwagę przepisy dotyczące instrumentów hybrydowych, aby uniknąć m.in. sytuacji w których ponoszone wydatki nie będą stanowiły kosztów podatkowych.

Autorzy: Jakub Walczak, Michał Hryszko

Pozostałe aktualności

20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo