13.07.2021 Nowy Ład również w cenach transferowych, cz. 1 – propozycje pozytywnych zmian od Ministerstwa Finansów

W ramach Nowego Ładu Ministerstwo Finansów opublikowało propozycję zmian przepisów o cenach transferowych, fundując tym samym polskim podatnikom kolejne nowości w obowiązujących przepisach.

Enodo

Założenia Nowego Ładu w zakresie cen transferowych obejmują zarówno zmiany pozytywne, jak i negatywne, które szczególnie wpłyną na odpowiedzialność członków zarządów polskich spółek. W niniejszym artykule omówimy najistotniejsze zmiany, które mogą mieć pozytywny wpływ na obowiązki polskich podatników, jeżeli będą wprowadzone w zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów brzmieniu.

Zmiany terminów

Proponowane zmiany zakładają wydłużenie terminów na:

  • sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych - o jeden miesiąc, tj. do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podatnika,
  • złożenie informacji o cenach transferowych - o dwa miesiące, tj. do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podatnika.

Zmiany w podejściu do wartości transakcji

Kolejną istotną zmianą zaproponowaną przez Ministerstwo, jest nowe podejście do uwzględniania VAT w wartości transakcji kontrolowanych, w szczególności na potrzeby określenia obowiązków dokumentacyjnych. Zakłada się powiązanie pojęcia wartości transakcji kontrolowanej z neutralnością podatku od towarów i usług. Podatek od towarów i usług jest, co do zasady, neutralny dla czynnych podatników VAT, zatem w wartości transakcji nie powinien być uwzględniany. Natomiast w przypadku braku neutralności tego podatku, wartość transakcji powinna go obejmować.

Nowe wyłączenia z obowiązków dokumentacyjnych

Kolejną propozycją godną uwagi, jest wprowadzenie szeregu nowych wyłączeń z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. W szczególności długo wyczekiwaną zmianą, którą proponuje Ministerstwo, jest wyłączenie z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania. Tego typu transakcje mogą być zwolnione, jeżeli spełniają odpowiednie warunki.

Brak obowiązków zawarcia analizy w lokalnej dokumentacji cen transferowych dla niektórych transakcji

W ramach Nowego Ładu Ministerstwo zaproponowało zwolnienie z zawierania analiz cen transferowych w dokumentacji lokalnej, m.in. dla transakcji innych niż transakcje kontrolowane, które objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym zawieranych z tzw. rajami podatkowymi lub w których rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem tzw. rajów podatkowych. Ważne jest też to, że powyższe zmiany będą miały zastosowanie również do dokumentacji cen transferowych sporządzanej za rok podatkowy rozpoczynający się w 2021 r. Jest to propozycja istotnego uproszczenia w przepisach dotyczących transakcji rajowych dla podatników, którzy nie działają w ramach grup podmiotów powiązanych. Więcej o transakcjach rajowych pisaliśmy w cyklu artykułów na naszej stronie internetowej. [link: https://www.enodo.pl/aktualnosci/].

Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego

Proponowane zmiany zakładają wydłużenie terminu z 7 do 14 dni, w przypadku żądania przedłożenia dokumentacji przez organ podatkowy. Zmiana jest istotna ze względu na trudności, jakie spotykały podatników wezwanych do przedłożenia dokumentacji w terminie 7 dni.

Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Nowy Ład zakłada likwidację oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu i przeniesienie go, w zmienionej treści, do informacji o cenach transferowych (tzw. TPR). Jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie, likwidacja oświadczenia i wprowadzenie rozszerzonego raportowania w ramach TPR będzie odciążeniem dla polskich podatników, ponieważ będą składali jedną informację do jednego urzędu, a nie – tak jak teraz – dwa odrębne dokumenty i to do dwóch różnych urzędów.

Zmiany w zakresie informacji o cenach transferowych

Obecnie TPR musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w znaczącej większości przypadków oznacza wszystkich członków zarządu danego podmiotu. Ministerstwo w ramach Nowego Ładu zaproponowało, aby informację o cenach transferowych mógł podpisywać również prokurent działający zgodnie z zasadami reprezentacji oraz pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Podsumowanie

Powyższe zmiany należy ocenić jako pozytywne z perspektywy polskich podmiotów powiązanych, ale również tych podmiotów, które dokonują transakcji rajowych, a nie działają w ramach grup kapitałowych. Ministerstwo zaproponowało wiele ciekawych zmian, które rozwiały sporo wątpliwości interpretacyjnych w zakresie przepisów o cenach transferowych.

Jednak rzadko zdarza się tak, że wprowadzane (w tym przypadku na razie tylko proponowane) są tylko zmiany pozytywne dla polskich podatników. Nie inaczej jest i w tym przypadku! Omówienie tych negatywnych znajdą Państwo w naszym kolejnym artykule.

Marta Pabjańska, Senior Analyst w Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo