11.04.2022 Pierwsza informacja o strategii podatkowej: co z podatnikami z „przesuniętym” rokiem podatkowym?

Część podatników z „przesuniętym” rokiem podatkowym nadal stoi przed wyzwaniem publikacji pierwszej informacji o realizowanej strategii podatkowej. Są oni jednak w o tyle lepszej sytuacji niż pozostali, że mogą skorzystać z doświadczenia innych firm. W artykule dzielimy się naszymi obserwacjami na temat tego, jakie podejście do realizacji powyższego obowiązku przyjęli podatnicy, którzy publikację pierwszej Informacji o Strategii mają już za sobą.

Enodo

Przygotowanie Informacji o Strategii może stwarzać w praktyce pewne trudności. Prawidłowe wykonanie tego zadania wymaga analizy stosowanego podejścia do podatków oraz oceny procesów podatkowych funkcjonujących w organizacji. Pracę nad Informacją o Strategii utrudnia fakt, że przepisy wprowadzające obowiązek jej publikacji są w wielu miejscach niejasne i nieprecyzyjne. Przykładowo, nie definiują pojęcia „strategii podatkowej”. Podatnicy opracowując Informację o Strategii muszą zatem w dużym stopniu samodzielnie ocenić jakie dane należy przedstawić w Informacji o Strategii oraz jaki powinien być ich poziom szczegółowości.

Część podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, publikację pierwszej Informacji o Strategii nadal ma przed sobą. Termin wywiązania się z tego obowiązku mija w ich przypadku z końcem dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu przyjętego roku podatkowego. Termin ten został potwierdzony przez Ministerstwo Finansów i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (przykładowo interpretacja z dnia 26 maja 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.64.2021.2.MK).

Podatnicy z „przesuniętym” rokiem podatkowym są jednak w o tyle lepszej sytuacji niż podatnicy ze „standardowym” rokiem podatkowym, że jako przykład podejścia do sposobu prezentacji danych w Informacji o Strategii mogą im posłużyć Informacje o Strategii opublikowane pod koniec ubiegłego roku. Przeanalizowaliśmy te przykłady i oto kilka naszych wniosków.

Warto skorzystać z Wytycznych

Po pierwsze,  punktem wyjścia dla większości podatników, którzy opublikowali już Informacje o Strategii pod koniec ubiegłego roku, były elementy strategii podatkowej określone w „Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego”. W sporządzonych przez nich dokumentach odnoszono się więc do takich obszarów, jak podejście do ryzyka podatkowego, stopień zaangażowania zarządu przy planowaniu podatkowym oraz podział zadań podatkowych. Podatnicy z „przesuniętym” rokiem podatkowym mogą to potraktować jako istotną wskazówkę co do treści Informacji o Strategii, zważywszy na to, że przepisy o strategii nie zawierają zamkniętego katalogu elementów, które powinny się w niej znaleźć.

Informacja o strategii jako element budowania wizerunku firmy

Ponadto, analizując treść opublikowanych Informacji o Strategii można dojść do wniosku, że podatnicy potraktowali obowiązek publikacji tego dokumentu jako okazję do zaprezentowania się opinii publicznej w jak najlepszym świetle. Z Informacji o Strategii wyłania się obraz podatników posiadających należycie zorganizowane procesy podatkowe, gwarantujące prawidłową realizację obowiązków podatkowych we wszystkich istotnych obszarach podatkowych, dla których prawidłowe rozliczanie podatków jest celem równoważnym z realizacją celów biznesowych. Powyższe podejście wydaje się o tyle uzasadnione, że Informacja o Strategii ma być z założenia elementem kształtującym wizerunek firmy w oczach świadomych społecznie konsumentów. Należy jednak pamiętać, że organy podatkowe są w posiadaniu większości danych przedstawianych w Informacji o Strategii, w tym konkretnych dokumentów, deklaracji, a zatem prezentowane w Informacji o Strategii dane podatkowe muszą być prawdziwe i spójne z wcześniej przekazanymi danymi i informacjami.

Zróżnicowane podejście do szczegółowości danych

Przegląd Informacji o Strategii pozwala zauważyć także, że podejście podatników do obszerności dokumentu, rodzaju i szczegółowości przedstawianych w nim danych, jest różne. Nie wypracowano jednego modelu, który zostałoby szerzej przyjęty w praktyce. Niektórzy podatnicy ograniczyli się wyłącznie do zaprezentowania niezbędnego minimum informacji wymaganych wprost w przepisach. Inni przyjęli ostrożne nastawienie i wyszli z założenia, że w razie wątpliwości interpretacyjnych należy pokazać więcej, a nie mniej, tak aby nie narazić się na zarzut niekompletności przedstawionych danych. Znaczna część podatników postanowiła także „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu” i zaprezentować się nie tylko jako rzetelny podatnik, ale też podmiot kładący duży nacisk na kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu, dbający o środowisko, pracowników i swoich klientów. W świetle treści komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 15 grudnia 2021 r., w którym wskazano, że ewentualne błędy w opublikowanej Informacji o Strategii nie będą penalizowane, wszystkie powyższe opcje powinny być uznane za jednakowo dopuszczalne.

Problematyczne transakcje z podmiotami powiązanymi i restrukturyzacje

Z perspektywy podatników mierzących się z zadaniem opracowania Informacji o Strategii, szczególnie pomocne mogą okazać się również przykłady podejścia odnośnie do interpretacji wymogów dotyczących przedstawienia transakcji z podmiotami powiązanymi oraz transakcji restrukturyzacyjnych. Kwestie te wzbudziły bowiem największe wątpliwości w praktyce – odniesiemy się do nich szczegółowo w odrębnej publikacji.

Podsumowanie

Podatnicy z „przesuniętym” rokiem podatkowym opracowując swoje podejście do zakresu i szczegółowości danych ujawnianych w Informacji o Strategii mogą skorzystać z doświadczenia podatników, którzy byli zobowiązani wypracować takie podejście już w ubiegłym roku. Należy mieć jednak na uwadze, że Informacje o Strategii nie powinny być przez nich traktowane jako wzór, ale bardziej jako przykład. Informacja o Strategii powinna bowiem uwzględniać specyfikę działalności i organizacji podatnika. Opis realizowanej strategii podatkowej przedstawiony przez jednego podatnika może być nieadekwatny do konkretnej sytuacji innego podatnika. Z czasem zapewne wykształci się praktyka organów podatkowych w zakresie oceny prawidłowości publikowanych Informacji o Strategii, która dostarczy podatnikom istotnych wskazówek co do jej treści. Do tego czasu podatnicy powinni jednak samodzielnie wyważyć jakie podejście będzie dla nich najrozsądniejsze z perspektywy ochrony wizerunku i tajemnicy przedsiębiorstwa oraz najbezpieczniejsze pod kątem należytego wypełnienia wymogów ustawy.

Monika Kaleta, doradca podatkowy, adwokat, associate w Enodo Advisors. Zajmuje się doradztwem podatkowym w zakresie podatków CIT i VAT.

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo