20.05.2019 Podatek handlowy – Komisja popełniła błąd, żądając zawieszenia stosowania przepisów przez Polskę

Jak wynika z wydanego wyroku Sądu Unii Europejskiej, decyzja Komisji Europejskiej, która doprowadziła do zawieszenia przez Polskę wprowadzonych przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej, została wydana z naruszeniem prawa unijnego.

Enodo

Przypominamy: 1 września 2016 r. w Polsce weszła w życie ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, którego podatnikami są wszyscy sprzedawcy detaliczni bez względu na ich status prawny. Podstawę opodatkowania stanowiła osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ponad kwotę 17 milionów złotych. Stawki podatku określono na poziomie 0,8% w odniesieniu do miesięcznego przychodu w przedziale od 17 do 170 mln PLN oraz 1,4% w odniesieniu do miesięcznego przychodu w przedziale przekraczającym kwotę 170 mln PLN.

W decyzji z 19 września 2016 r. Komisja nakazała niezwłoczne zawieszenie stosowania wprowadzonych przepisów. Następnie, w decyzji końcowej z 30 czerwca 2017 r., Komisja stwierdziła, że podatek handlowy stanowi pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej (korzystny dla niektórych przedsiębiorstw z ze względu na progresywny charakter stawek stosowanych do opodatkowania przychodu).

Powyższe rozstrzygnięcie zostało zaskarżone przez Polskę. W ogłoszonym dzisiaj wyroku Sąd podkreślił przede wszystkim, że w przypadku podatku od przychodów progresywne opodatkowanie od określonego - nawet wysokiego - progu, nie prowadzi samo w sobie do powstania niezgodnej z prawem unijnym selektywnej korzyści. Dotyczy to również przypadków, gdy wolą ustawodawcy jest objęcie opodatkowaniem działalności przedsiębiorstwa tylko wtedy, gdy działalność ta osiąga określone rozmiary. W konsekwencji Sąd stwierdził nieważność zarówno decyzji Komicji o wszczęciu postępowania przeciwko Polsce, jak również jej decyzji końcowej.

Jakkolwiek omawiany wyrok nie jest ostateczny (Komisji przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia o orzeczeniu), niemniej w praktyce może doprowadzić do uchylenia przepisów zawieszających stosowanie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej do 31 grudnia 2019 r.

 

Irmina Sobczuk, Associate

Pozostałe aktualności