28.07.2021 Polski Ład – co praktyce oznaczają zmiany dotyczące składki zdrowotnej?

Zapowiadany od dawna projekt ustawy wprowadzającej tzw. „Polski ład”, od dawna budził obawy przedsiębiorców przed podwyższeniem danin publicznych. Jak wynika z opublikowanego projektu, obawy te były uzasadnione.

Enodo

Jak wynika z projektu ustawy wprowadzającej „Polski ład” („Projekt”), wzrost obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorców zostanie przeprowadzony głownie poprzez podniesienie składki zdrowotnej. Co ważne, zgodnie z Projektem sposób ustalania wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zostanie uzależniony od szeregu czynników, takich jak forma prowadzenia działalności gospodarczej, zasady opodatkowania oraz wysokość przychodu/dochodu uzyskanego z tej działalności.

Z uwagi na likwidację odliczenia składki zdrowotnej od podatku, oraz brak regulacji pozwalających na zaliczenie przez przedsiębiorcę składki zdrowotnej w koszty podatkowe, stanie się ona dla przedsiębiorców dodatkową daniną, którą - obok podatku - będą odprowadzać na rzecz państwa.

Składki zdrowotne przedsiębiorców na skali oraz podatku liniowym

Dla przedsiębiorców rozliczających dochody z działalności gospodarczej na zasadach wskazanych w ustawie o PIT, tj. z zastosowaniem skali podatkowej (17%,32%), podatku limitowego (19%) oraz zasad tzw. IP-Box (5%), przewidziano składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu podatkowego. Z uwagi na likwidację odliczenia jej od podatku, realne obciążenia publicznoprawne przedsiębiorcy wzrosną więc o 9% (a dokładniej o 7,75% składki, która dotychczas podlega odliczeniu od podatku). Dla uproszczenia można więc przyjąć, że ww. 9% stanowi dla przedsiębiorców dodatkowy podatek.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, obciążenia wyniosą więc realnie 26% i 41% dochodu. Dla przedsiębiorców opodatkowanych skalą, pewnym złagodzeniem tych restrykcji będzie zapowiadane podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz podwyższenie drugiego progu podatkowego.

Znacznie bardziej rozpowszechnioną formą opodatkowania działalności gospodarczej jest jednak opodatkowanie 19% stawką liniową. Tu oskładkowanie wzrośnie do 28%, przy jednoczesnym braku prawa do skorzystania z kwoty wolnej od podatku - obciążenia wzrosną więc o 9%, bez żadnej „amortyzacji”. Jak wynika z przeprowadzanych symulacji, przedsiębiorca osiągający dochód 15.000 zł miesięcznie w 2022 roku odprowadzi łącznie właśnie o około 15.000 zł wyższe składki zdrowotne. Oznacza to, że przez jeden miesiąc przedsiębiorca będzie pracował tylko po to, by zapłacić dodatkowe daniny nałożone na niego w ramach „Nowego ładu”.

Prowadząc więcej działalności gospodarczych opodatkowanych na podstawie ustawy o PIT (np. w ramach jednoosobowej działalności oraz spółki jawnej), składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie ustalana na podstawie sumy dochodów z tych działalności.

Rozszerzenie składek na zarządy spółek kapitałowych

Przy okazji nowelizacji, ustawodawca domknął także istniejącą od dawna lukę w systemie składek na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne. Obecne przepisy wskazują, że ubezpieczeniem społecznym objęci są m.in. członkowie rad nadzorczych powoływani do pełnienia funkcji w spółkach, natomiast przepisy te nie obejmują członków zarządów piastujących funkcje na podstawie powołania. Obecnie członkowie zarządu mogą być objęci składkami, tylko jeśli oprócz powołania istnieje dodatkowy stosunek, na podstawie którego członkowie zarządu uzyskuje wynagrodzenie za sprawowanie funkcji (np. umowa o pracę).

Ustawa wprowadzająca „Polski ład” przewiduje, że ubezpieczeniem zdrowotnym zostaną objęte także osoby pełniące swoje funkcje na podstawie aktu powołania, za którą otrzymują wynagrodzenie. W praktyce oznacza to objęcie składką zdrowotną także członków zarządu pełniących funkcję na podstawie powołania. Płatnikiem składki będzie spółka wypłacająca wynagrodzenie, zaś podstawą wymiaru składki będzie kwota wynagrodzenia.

Z uwagi na to, że wynagrodzenie członków zarządu opodatkowane jest skalą podatkową (17%, 32%) – sytuacja członków zarządu pełniących funkcje na podstawie aktu powołania zostanie więc zbliżona do przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową.

Składki zdrowotne przedsiębiorców na ryczałcie

Odmiennie uregulowano natomiast kwestię ustalenia wysokości składki zdrowotnej dla osób rozliczających się ryczałtowo. W tym przypadku stawka ubezpieczenia zdrowotnego zostanie ustalona jako 1/3 kwoty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że jeśli dany przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną stawką 15% - jego składka zdrowotna wyniesie 5% (1/3*15%). Efektywnie należności publicznoprawne wyniosą więc 20%. Jednocześnie dla niektórych informatyków, którym obniża się stawkę podatkowo z 15% do 12%, obciążenia publicznoprawne wyniosą 16% - takie to obniżki. Natomiast w przypadku przedstawiciela wolnego zawodu, jak np. prawnika czy księgowego nie zatrudniającego pracowników – obciążenia wyniosą w sumie ok 22,67% (17% + 5,67%). Co jednak kluczowe, w tym przypadku ww. 20% będzie liczone od przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne.

Jak wynika z wypowiedzi prasowych urzędników ministerstwa, jednym z celów wprowadzenia „Polskiego ładu” ma być nakłonienie przedsiębiorców do korzystania właśnie z ryczałtowej formy opodatkowania, która będzie gwarantować niższe obciążenia publicznoprawne. Takie rozwiązanie może rzeczywiście być korzystniejsze dla jednoosobowej działalności gospodarczej, która nie ponosi wysokich kosztów. Efektywny wzrost obciążeń takiego przedsiębiorcy wyniesie 33,3%, w porównaniu do 47,3% - jak będzie to miało miejsce w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych stawką liniową. Natomiast w odniesieniu do tych rodzajów działalności, gdzie pojawiają się większe koszty (np. koszty pracownicze) – może okazać się, że przedsiębiorca będzie zobowiązany zapłacić 20% daninę, nawet w przypadku, gdy koszty przekroczą przychody, a przedsiębiorca znajdzie się „pod kreską”.

W przypadku, gdy przedsiębiorca uzyskuje przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu – składkę zdrowotną ustala się odrębnie dla każdej z grup – proporcjonalnie do kwoty przychodu objętego daną stawką ryczałtu.

Jeśli przedsiębiorca będzie prowadził więcej działalności gospodarczych opodatkowanych ryczałtem – składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie ustalana na podstawie sumy przychodów.

Minimalna składka zdrowotna

Planowana nowelizacja uzależnia wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców od wysokości podstawy opodatkowania ich dochodów/przychodów. Mimo to ustawa wprowadza ustawową kwotę minimalną składki zdrowotnej. Zgodnie z Projektem przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach wskazanych w ustawie o PIT oraz ryczałtowcy, których dochód/przychód będzie niższy od minimalnego wynagrodzenia ustalanego na 1 stycznia danego roku – zapłacą miesięczną składkę zdrowotną ustaloną według właściwych dla nich zasad od kwoty wynagrodzenia minimalnego. Oznacza to, że nieodliczalna składka zdrowotna wyniesie ok. 252 zł miesięcznie, w porównaniu z obecną, która najczęściej wynosi ok. 53 zł (381,81 minus 328,78) po zastosowaniu odliczenia 7,75% składki zdrowotnej od podatku.

Tylko jeden dodatkowy miesiąc na wniosek o zwrot nadpłaconych składek

W przypadku, gdy po zakończeniu roku okaże się, że przedsiębiorca rozliczający się na zasadach wskazanych w ustawie o PIT uiścił składki w kwocie zawyżonej (np. gdy w drugiej części roku ponosił wysokie koszty obniżające roczny dochód), może wnosić o zwrot nadpłaconych składek. Ustawodawca zakreślił jednak termin do składania wniosku o zwrot. Jak wynika z Projektu, przedsiębiorca będzie mógł złożyć taki wniosek w terminie miesiąca od upływu terminu na złożenie deklaracji PIT – czyli w praktyce do końca maja następnego roku. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania, co w praktyce może oznaczać utratę prawa do żądania zwrotu nadpłaconych kwot składki zdrowotnej. Co więcej, ustawa nie przewiduje możliwości złożenia takiego wniosku również w sytuacji korygowania rozliczenia PIT za dany rok podatkowy. Tak krótki termin i pozbawienie możliwości wnioskowania o zwrot w razie korekty rozliczeń PIT wydają się być nieracjonalne ponieważ istotnie ograniczają prawa podatnika.

Pozostali przedsiębiorcy zapłacą składkę od wynagrodzenia średniego

Jak wynika z Projektu, opisane powyżej zasady oskładkowania dotyczą jedynie przedsiębiorców wskazanych w art. 8 ust. 6 pkt. 1, 3 ,4 i 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych („ustawa o ZUS”), opłacających podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie ustawy o PIT lub ryczałtem. Zasady te odnoszą się więc jedynie do przedsiębiorców wskazanych w konkretnych punktach art. 8 ust 6 ustawy o ZUS.

Dla pozostałych przedsiębiorców („Inni Przedsiębiorcy”) – a więc np. akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego wkład w postaci pracy/usług (art. 8 ust. 6 pkt 4a ustawy o ZUS), ustawodawca przewidział ryczałtową składkę zdrowotną ustaloną jako 9% od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego włącznie z wypłatami z zysku (obecnie 5.656,51 zł) - czyli nieodliczalna składka wyniesie ok. 509,09 zł.

Co ważne – zgodnie z projektem – jeśli Inni przedsiębiorcy, dla których zastosowanie znajduje takie ryczałtowe ustalenie podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne uzyskiwać będą przychody z więcej niż jednego rodzajów działalności wskazanych w art. 82 ust. 5 pkt 1-5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych („ustawa o składce Zdrowotnej”) – składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana będzie odrębnie dla każdego rodzaju działalności. Zgodnie z ww. przepisem za rodzaj działalności uważa się działalność prowadzoną w formie:

  • spółki cywilnej,
  • jednoosobowej spółki z o.o.,
  • spółki jawnej,
  • spółki komandytowej oraz
  • spółki partnerskiej.

Ponadto, jeśli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności wskazanego w art. 82 ust. 5 pkt 1-5 ustawy o ZUS, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki (art. 82 ust. 4 ustawy o ZUS). Ta regulacja nie będzie obejmowała natomiast przedsiębiorców dla których składka zdrowotna zostanie ustalona w oparciu o realny dochód/przychód.

Na chwilę obecną jedynymi wspólnikami/akcjonariuszami, którzy niewątpliwie zaliczają się do grupy Innych przedsiębiorców są akcjonariusze prostych spółek akcyjnych. Ponieważ jednak te spółki nie zostały wymienione jako jeden z rodzajów działalności gospodarczej, tacy akcjonariusze nie będą prawdopodobnie musieli uiszczać składki zdrowotnej z tytułu każdej spółki, w której są akcjonariuszem.

A co ze wspólnikami spółek opodatkowanych CIT ?

W te chwili nie do końca wiadomo, jak interpretować przepisy dotyczące składki zdrowotnej płaconej przez wspólników spółek opodatkowanych CIT. Aktualnie dotyczy to wspólników: jednoosobowych spółek z o.o., spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych. Wspólnicy tych spółek uważani są na gruncie ustawy o ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą, jednakże obecnie nie uzyskują oni przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lecz z kapitałów pieniężnych. Historycznie problem ten dotyczył jedynie jednoosobowych spółek z o.o., jednak po zmianach wprowadzonych w 2020 r., przychody dziesiątków, jeśli nie setek tysięcy wspólników – głównie spółek komandytowych – nie podlegają już kwalifikacji jako przychody z działalności, lecz jako dywidenda. Jednocześnie jednak są wciąż traktowani jak przedsiębiorcy prowadzący działalność podlegającą oskładkowaniu ZUS. Z uwagi na tryb procedowania zmian w 2020 r. można było zakładać, że brak wyłączenia z grona przedsiębiorców objętych składkami ZUS wspólników spółek komandytowych oraz niektórych jawnych stanowi jedynie przeoczenie. Jednakże tym razem Ministerstwo miało znacznie więcej czasu na przygotowanie projektu nowelizacji i mimo wszystko, nie zmieniono status quo wspólników spółek osobowych opodatkowanych CIT, pomimo iż zgodnie z Projektem znowelizowaniu ulegną ustawa o ZUS oraz ustawa o składce Zdrowotnej.

Utrzymano więc irracjonalny – ale opłacalny dla budżetu – stan, w którym wspólnicy spółek handlowych „podwójnie” opodatkowanych na zasadach właściwych dla spółek kapitałowych, traktowani są na potrzeby naliczania składek ZUS oraz zdrowotnych jak przedsiębiorcy.

W odniesieniu do składek zdrowotnych wspólników spółek osobowych objętych CIT (głównie problem będzie dotyczył wspólników spółek komandytowych) przepisy można interpretować na dwa sposoby:

Pierwszy – bardziej racjonalny uwzględniając opodatkowanie CIT tych spółek, ale dający mniejsze profity dla budżetu – zakłada, że wspólnicy spółek opodatkowanych CIT nie będą objęci składką zdrowotną. Taką interpretację przepisów można wysnuć z przepisów Projektu dotyczących ustalenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych na podstawie ustawy o PIT (nowy art. 81 ust. 2 ustawy o Zdrowotnej). Zgodnie z tymi przepisami: podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy o ZUS […], opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 27, 30c lub 30ca ustawy o PIT stanowi dochód z działalności gospodarczej. Jednocześnie zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o ZUS za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Literalnie odczytując ww. regulację należy uznać, że jeśli podatnik jest opodatkowany w jeden z ww. sposobów i jednocześnie jest wspólnikiem np. spółki komandytowej, to podstawą naliczenia składki zdrowotnej jest jego dochód z działalności gospodarczej. Problem jednak z tym, że taki wspólnik spółki objętej opodatkowaniem CIT, nie uzyskuje już przychodów z działalności gospodarczej, co oznacza, że jego dochód z tego tytułu wynosi zero, a podstawą opodatkowania będzie w tym przypadku kwota minimalnego wynagrodzenia (o ile przedsiębiorca nie prowadzi innych form działalności dla których podstawą naliczania składki zdrowotnej jest od dochodu). Przy tej interpretacji przepisów ww. minimalne wynagrodzenie będzie podstawą naliczenia składki bez względu na ilość spółek w których uczestniczy przedsiębiorca.

Mniej korzystną dla przedsiębiorców interpretacją przepisów nowelizacji będzie zaliczenie wspólników spółek opodatkowanych CIT do grona „innych” przedsiębiorców, dla których podstawą ustalenia składki zdrowotnej stanowi średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Argumentacją do zaliczenia wspólników tych spółek do tej grupy może być fakt, że ww. zasady ustalania wysokości składki (oparte o dochód z działalności) wskazują, że dotyczą one ubezpieczonych uzyskujących przychód m.in. ze spółek komandytowych, którzy płacą podatek w oparciu o skalę podatkową, podatek liniowy lub IP-Box. Natomiast przychód ze spółek osobowych opodatkowanych CIT nie podlega pod żaden z tych reżimów, gdyż jest opodatkowany ryczałtowo 19% podatkiem od przychodów kapitałowych. Tym samym niejako wypada z tej grupy i wpada do grona przychodów przedsiębiorcy z „innych” przychodów przedsiębiorców – opodatkowanych ryczałtowo.

W konsekwencji oznaczałoby to, wspólnik spółki komandytowej powinien uiszczać składkę zdrowotną obliczoną od kwoty średniego wynagrodzenia, z tytułu wszystkich spółek objętych CIT (jednoosobowych spółek z o.o., komandytowych oraz niektórych jawnych), w których jest wspólnikiem. Taka interpretacja może być szczególnie dotkliwa dla przedsiębiorców uczestniczących w kilku spółkach celowych w tej formie.

Należy jednak zaznaczyć, że obecne brzmienie przepisów składnia raczej ku pierwszemu z ww. rozwiązań, szczególnie w przypadku przedsiębiorców prowadzących kilka biznesów, w tym takich, których prowadzenie będzie związane z uiszczaniem składek w oparciu o kwotę dochodu. Przede wszystkim przepis wprowadzający oskładkowanie w odniesieniu do dochodu (pierwszy model opisany powyżej) wskazuje, że dotyczy on osób prowadzących działalność pozarolniczą wskazaną w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy o ZUS opłacających podatek na zasadach wskazanych w ustawie o PIT. Przepis ten odnosi się więc do osoby opodatkowanej, nie zaś do „rodzaju działalności”. Skoro więc przedsiębiorca jest podatnikiem i posiada status wspólnika np. w spółce komandytowej (tj. prowadzi działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o ZUS) to powinien uiszczać składkę zdrowotną od dochodu z całej działalności gospodarczej, nawet jeśli dochód z poszczególnych źródeł tej działalności ustalony na podstawie przepisów ustawy o PIT wynosić będzie zero.

Taką interpretację potwierdza także proponowana treść art. 81 ust. 2u ustawy o składce Zdrowotnej, który wprowadza ryczałtowe oskładkowanie (od kwoty średniego wynagrodzenia) dla Innych przedsiębiorców. Przepis ten wskazuje, że odnosi się on do: pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą wymienionych w art. 8 ust. 6 ustawy o ZUS, innych niż wskazane w ust. 2, 2d i 2e […]. Ponownie więc mamy tu odwołanie do osoby, nie zaś do przedmiotu prowadzonej działalności. Skoro wiec przedsiębiorca został objęty jednym z reżimów ustalania składki zdrowotnej w oparciu o dochód lub przychód, to nie może on być równocześnie „pozostałą osobą” objętą ryczałtową składką zdrowotną ustaloną w oparciu o średnie wynagrodzenie.

Pytaniem otwartym pozostaje natomiast, do której grupy zostaną zaliczeni wspólnicy spółek opodatkowanych CIT, którzy nie posiadają tytułu do oskładkowania z uwagi na działalność podlegającą opodatkowaniu w ramach zasad opartych na dochodzie (na podstawie ustawy o PIT) lub ryczałtu (na zasadach właściwych dla ustawy o ryczałcie).

 

Benedykt Rubak, radca prawny, doradca podatkowy, Manager w Enodo Advisors. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją obciążeń podatkiem dochodowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatkowo optymalnych transformacji oraz sprzedaży przedsiębiorstw.

Pozostałe aktualności

12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo