17.11.2021 Polski Ład, czyli opinia o stosowaniu zwolnienia na nowo

Niedawno informowaliśmy Państwa o zmianach przepisów regulujących procedurę poboru podatku u źródła. W tym wpisie skupimy się na omówieniu proponowanych zmian, którym podlegać będzie instytucja opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła.

Enodo

Opinia o stosowaniu zwolnienia

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, na wniosek podatnika lub płatnika, którzy wykażą, że w odniesieniu do należności z tytułu odsetek, opłat licencyjnych lub dywidend spełnione są warunki wskazane w ustawie o CIT, właściwy organ podatkowy ma obowiązek wydać opinię o stosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (dalej: „WHT” lub „podatek u źródła”) należnego od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności.

Posiadanie takiej opinii zwalnia wnioskodawcę z konieczności poboru podatku u źródła z tytułu należności, których kwota przekracza 2 mln zł (czy raczej będzie zwalniać – wtedy, gdy przepisy o konieczności poboru w końcu zaczną być stosowane). Co do zasady, opinia jest ważna przez 36 miesięcy od dnia jej wydania. Jednak w przypadku istotnej zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na spełnienie warunków zastosowania zwolnienia, termin ten może ulec skróceniu.

Opinia o stosowaniu preferencji

Pierwszą zmianą, która od razu rzuca się w oczy, jest zmiana nazwy omawianej instytucji. Dotychczasowa „Opinia o stosowaniu zwolnienia” od nowego roku będzie nazywana „Opinią o stosowaniu preferencji”. Zmiana nazwy nie jest jednak jedynie zmianą o charakterze technicznym.

Drugą istotną zmianą jest bowiem rozszerzenie zakresu przedmiotowego wydawanej opinii. Oznacza to, że wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o wydanie opinii, która nie tylko będzie potwierdzała prawo do stosowania zwolnienia ustawowego, ale także prawo do zastosowania zwolnienia lub niższej stawki zgodnie z przepisami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wnioskodawca ubiegający się o wydanie opinii dotyczącej niepobrania podatku bądź zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie musiał wykazać, że spełnione zostały przewidziane w danej umowie warunki.

Opinia o stosowaniu preferencji, podobnie jak obecnie funkcjonująca opinia o stosowaniu zwolnienia, będzie ważna przez 36 miesięcy od dnia jej wydania. Termin ten może zostać jednak skrócony w przypadku istotnej zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na spełnienie warunków zastosowania zwolnienia.

Wydłużenie terminu ważności opinii o stosowaniu zwolnienia wydanych do 31 grudnia 2021 roku

Zgodnie z przepisami przejściowymi omawianego projektu ustawy, termin obowiązywania opinii o stosowaniu zwolnienia, które zostały do dnia 31 grudnia 2021 roku, upływać będzie z dniem 1 stycznia 2025 roku. Wprowadzenie tej regulacji może doprowadzić do znaczącego wydłużenia terminu obowiązywania już wydanych opinii o stosowaniu zwolnienia. Przykładowo, opinia o stosowaniu zwolnienia wydana w styczniu 2019 roku, nie wygaśnie w ustawowym terminie 36 miesięcy od jej wydania, tj. w styczniu 2022 roku, ale dopiero 1 stycznia 2025 roku.

Podsumowanie

W odróżnieniu od większości zmian podatkowych zaproponowanych przez ustawodawcę w ramach programu rządowego „Polski Ład”, zmiany dotyczące opinii o zastosowaniu zwolnień i preferencji należy ocenić pozytywnie. Ich wprowadzenie ułatwi życie polskim podmiotom wypłacającym należności za granicę.

Przede wszystkim, wprowadzenie proponowanych zmian nie będzie powodowało wygaśnięcia obecnie obowiązujących opinii o stosowaniu zwolnienia. Podmioty posiadające takie opinie nadal będą mogły korzystać z wynikających z nich uprawnień i nie będą musiały ubiegać się o wydanie nowych opinii. Po drugie, płatnicy zyskają możliwość zabezpieczenia tych wypłat, które nie są objęte zwolnieniem ustawowym, ale korzystają z preferencji na podstawie stosownych UPO. Warto o tym pamiętać, gdyż warunki przewidziane w UPO są czasami łagodniejsze niż ustawowe warunki do zwolnienia.

Zwracamy również uwagę, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów już 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie wielokrotnie odraczany mechanizm pay and refund. Jeżeli wypłacają Państwo należności z tytułu dywidend, opłat licencyjnych czy też odsetek na rzecz powiązanych podmiotów zagranicznych, a nie wystąpiliście jeszcze z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, to mają Państwo na to już niewiele czasu. Warto rozważyć złożenie takiego wniosku, ponieważ uzyskanie takiej opinii pozwoli Państwu na uniknięcie obowiązku poboru podatku u źródła według stawki podstawowej (19% lub 20%) bez ryzyka narażenia się na sankcje.

Izabela Ścierska-Kulma, doradca podatkowy, Director w ENODO Advisors. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, szczególnie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jest autorką artykułów i publikacji, a także prelegentką na szkoleniach i konferencjach o tematyce podatkowej.

Jarosław Józefowski, radca prawny, Senior Associate w Enodo Advisors. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z CIT, szczególnie z opodatkowaniem międzynarodowym. Posiada doświadczenie w projektach realizowanych m.in. dla podmiotów z branży energetycznej, farmaceutycznej oraz finansowej.

Arkady Zadrożny, aplikant radcowski, Senior Analyst w Enodo Advisors. Posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw rożnej wielkości, zarówno posiadającym status mikro jak również dużego przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w szczególności postępowań podatkowych.

Pozostałe aktualności

20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo