28.07.2021 Polski Ład: zmiany w podatku u źródła

Opublikowane niedawno propozycje regulacji podatkowych wprowadzanych w ramach programu rządowego „Polski Ład”, to także od dawna wyczekiwane zmiany w procedurze poboru podatku u źródła. Są one istotne z punktu widzenia podatników wypłacających należności za granicę, dlatego warto przyjrzeć się im w nieco bliżej.

Enodo

Zakłada się przede wszystkim zawężenie obowiązku poboru podatku u źródła według stawki podstawowej przez płatnika wyłącznie do wypłat odsetek, opłat licencyjnych oraz dywidend (wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT) na rzecz powiązanych nierezydentów. Obecnie obowiązujący roczny próg 2 000 000 zł, po którego przekroczeniu obowiązek poboru przez płatnika podatku u źródła według stawki podstawowej ulega materializacji, ma pozostać bez zmian.

Jest to znacząca zmiana w porównaniu do obecnych – wciąż zawieszonych – przepisów, które nakładają taki obowiązek w stosunku do wszystkich wypłat należności podlegających podatkowi u źródła przekraczających wskazany powyżej próg kwotowy. Oznacza to, że podatnicy dokonujący np. wypłaty odsetek na rzecz podmiotów niepowiązanych, czy też zapłaty wynagrodzenia za usługi niematerialne (np. za usługi zarządcze/doradcze) na rzecz podmiotów powiązanych, nie będą musieli pobierać podatku u źródła według stawki podstawowej.

Opublikowany projekt zakłada też, że zakres obecnej opinii o możliwości zastosowania zwolnienia z podatku u źródła będzie obejmował również preferencje wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (będzie to opinia o stosowaniu preferencji). Zakres opinii został zatem rozszerzony. Obecnie opinia ta może bowiem obejmować wyłącznie potwierdzenie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku u źródła wynikającego z przepisów ustawy o CIT, stanowiących implementację dyrektyw unijnych (Parent-Subsidiary oraz Interest-Royalty).

Jednocześnie doprecyzowano również, że dokonując oceny dochowania należytej staranności przez płatnika stosującego obniżoną stawkę lub zwolnienie z podatku u źródła pod uwagę będą brane również powiązania istniejące między płatnikiem a podatnikiem w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. Jest to zmiana zgodna z obecnym podejściem organów podatkowych, które stoją na stanowisku, że standard należytej staranności wymaganej od płatników jest wyższy w przypadku wypłat należności do podmiotów powiązanych. Zróżnicowanie poziomu należytej staranności w zależności od istnienia powiązań pomiędzy podatnika z płatnikiem nie znajduje natomiast oparcia w treści obecnie obowiązujących przepisów ustawy o CIT.

Zaprezentowane zmiany stanowią wyłącznie propozycję zaprezentowaną przez Ministerstwo Finansów. Konsultacje społeczne w tej sprawie zostały wydłużone do 30 sierpnia br. Niemniej jednak, zmiany te są zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów, stąd spodziewamy się, że zostaną wprowadzone. Czekamy również na ostateczną wersję objaśnień dotyczących podatku u źródła. Miejmy nadzieję, że pojawią się one tak szybko, jak to możliwe.

 

Izabela Ścierska-Kulma, doradca podatkowy, Senior Manager w ENODO Advisors. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, szczególnie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jest autorką artykułów i publikacji, a także prelegentką na szkoleniach i konferencjach o tematyce podatkowej.

Jarosław Józefowski, radca prawny, Senior Associate w Enodo Advisors. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z CIT, szczególnie z opodatkowaniem międzynarodowym. Posiada doświadczenie w projektach realizowanych m.in. dla podmiotów z branży energetycznej, farmaceutycznej oraz finansowej.

Arkady Zadrożny, aplikant radcowski, Senior Analyst w Enodo Advisors. Posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw rożnej wielkości, zarówno posiadającym status mikro jak również dużego przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań administracyjnych i
sądowo-administracyjnych, w szczególności postępowań podatkowych.

Pozostałe aktualności

20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo