29.09.2021 Polski reżim holdingowy – lepiej późno niż wcale, ale dlaczego choć własny, to taki ciasny?

Projekt Nowego Ładu wprowadza do ustawy CIT reżim holdingowy - zwolnienie zysku ze zbycia kwalifikowanych udziałów w spółkach zależnych, oraz częściowe zwolnienie dywidend.

Enodo

Jak czytamy w ministerialnym uzasadnieniu celem (…) „jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom korzystnych warunków zakładania i kontroli grup holdingowych (akumulacja rodzimego kapitału) oraz stworzenie konkurencyjnego otoczenia podatkowego, które będzie sprzyjać powrotowi polskich przedsiębiorców z jurysdykcji zagranicznych.  Dodatkowym celem jest stworzenie dla inwestorów zagranicznych korzystnego środowiska do lokowania w Polsce spółek holdingowych (np. regionalnych), co powinno przełożyć się na wzrost kapitału obecnego w Polsce”  (s. 80 druku 1532-uzas)

Tego typu reżimy są powszechne od lat w (zdecydowanej) większości państw EU. Parametry polskiej ulgi (,szczególnie wyłączenia,) nie wydają się nadzwyczajnie korzystne, a (do tego) warunki - nie wszystkie są jednoznaczne i proste do spełnienia w praktyce.

Główny wymogiem w polskim reżimie będzie posiadanie przez min. 1 rok co najmniej 10% udziałów, w odniesieniu do których polska spółka planuje skorzystać ze zwolnienia przy sprzedaży lub otrzymując dywidendę.

Jednocześnie, polska spółka (chcąc skorzystać z reżimu holdingowego), niejako w zamian za zwolnienie zysków ze sprzedaży danych udziałów – nie będzie mogła korzystać z pełnego zwolnienia dla dywidendy z tych udziałów. Zwolnienie dla dywidend będzie tylko 95-procentowe, za to też już przy spełnieniu warunku 1 roku posiadania udziałów.  Jednak w przypadku dywidend od spółek zagranicznych dla tego 95% zwolnienia - konieczne będzie potwierdzenie, że taka spółka nie osiągała głównie tzw. pasywnych dochodów (znowu odwołanie do regulacji CFC),  i to aż do 5 lat wstecz. Potwierdzenie tego może być w praktyce czasem utrudnione, a w efekcie – pełne opodatkowanie 19% CIT takich dywidend.

Z nowego reżimu będą mogły korzystać spółki z o.o. i S.A. (ale już nie Sp.k. SKA, PSA) – dlaczego? Analogii być może trzeba szukać w sposobie wprowadzenia w 2021 r. i polepszania teraz estońskiego reżimu CIT odroczonego. Niestety, jest też szereg innych warunków i wykluczeń, przy czym nie wszystkie wydają się uzasadnione. Być może one też  będą łagodzone później. Szkoda, że nie od razu nie jest wprowadzany reżim prosty i otwarty dla szerszej grupy spółek (i nie aż tak wymagający) – jeśli faktycznie ma być atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych i polskich przedsiębiorców, szczególnie rodzinnych i ich powrotowi z zagranicznych holdingów.

(Zbyt) szeroki katalog wykluczeń

Wykluczone ze zwolnienia holdingowe będą też np. polskie spółki giełdowe. W tych spółkach nie wiadomo kto jest akcjonariuszem każdej akcji (a warunkiem reżimu jest to, by polskiej spółce holdingowej udziałów akcji - ani jednej - nie posiadał nawet pośrednio podmiot z tzw. polskich i unijnych czarnych list terytoriów niewspółpracujących i rajów). Ten warunek wydaje się nadmiarowy i nieuzasadniony tym bardziej, że polskie przepisy nie przewidują żadnych preferencji w zakresie stawek podatku od dystrybucji (dywidend) wypłacanych przez polskie spółki, ani tę nową holdingową.

Z polskiego zwolnienia holdingowego nie skorzystają też spółki tworzące PGK, korzystające z SSE/PSI – ten zakaz dotyczy też spółek zależnych. Nazbyt to restrykcyjne.

Zwolnienie nie obejmie też m.in. sprzedaży

  • spółek nieruchomościowych (których majątek w większości to polskie nieruchomości),
  • spółek zależnych, które same mają udziały (ponad 5%) w innych spółkach – niepotrzebnie zawężając wymóg, by zwolnienie miało zastosowanie wyłączenie do - jak uzasadnia MF -„jednopoziomowych holdingów”,
  • na rzecz podmiotu powiązanego,
  • jeśli nie zostanie zgłoszona chęć skorzystania ze zwolnienia dla zysku na sprzedaży min. 5 dni przed sprzedażą z podaniem m.in. danych kupującego -  to warunek dość dziwny (jakby inspirowany opcją VAT).

Kolejnym niejednoznacznym  warunkiem będzie w praktyce by spółka prowadziła rzeczywistą działalność gospodarczą zdefiniowaną nieco mgliście, bo przez odwołanie do regulacji o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC).

Przy okazji warto wspomnieć, że liberalizacji ulec mają warunki zwolnienia dla sprzedaży akcji/udziałów przez ASI (alternatywne spółki inwestycyjnie). Obniżeniu ma ulec wymagany próg zaangażowania - z 10% do 5%, przy konieczności posiadania akcji przez min. 2 lata.  To kolejny krok w dobrym kierunku, jednak by polskie ASI były atrakcyjne podatkowo dla szerszego grona inwestorów, zasady zwolnienia powinny być bardziej liberalne, najkorzystniejsze byłoby pełne zwolnienie dla udziałów akcji, bez wymagań co do okresu i wielkości inwestycji dla zysku sprzedaży oraz dywidend. Zatem niektóre ASI będą mogły wybrać, czy chcą skorzystać z dedykowanego im zwolnienia (po 2 latach już dla 5%), czy zwolnienia holdingowego (przy warunku 10%/1 rok, ale i dodatkowych).

Podsumowanie

Nowe polskie zwolnienie holdingowe to krok w dobrym kierunku, niestety nie pozbawione wad i komplikacji, które zapewne pojawią się w praktyce.

Należy nadmienić, że w tym samym projekcie znaczącej radykalizacji ulegają polskie regulacje dotyczące opodatkowania tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych, w szczególności zagranicznych spółek holdingowych (jeśli ich aktywami są głównie m.in. udziały w innych spółkach, nieruchomości). W takim przypadku polscy udziałowcy mogą być opodatkowani wg stawki 19% od 8% wartości zagranicznej spółki holdingowej. Będzie to de facto podatek majątkowy (1,52%), potencjalnie wrażliwy na zarzut dyskryminacji podmiotów z innych państw EU. Czy te utrudnienia oraz inne zachęty (jak ulga abolicyjna), bardziej niż atrakcyjność polskiego reżimu holdingowego spowodują jednak, tak oczekiwany, powrót kapitału polskich przedsiębiorców do polskich wehikułów holdingowych?

Polskie firmy rodzinne zapewne oczekują na przyjazną podatkową polską fundacje rodzinną, niestety nie wygląda na to, by prace legislacyjne miały szanse na szybkie jej wprowadzenie.  

 

Maciej Grzymała, doradca podatkowy, partner Enodo Advisors.

Wypowiedzi zawarte w powyższym artykule ukazały się w Prawo.pl.

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo