25.04.2019 Porozumienia podatnika z urzędnikiem – projekt nowej Ordynacji podatkowej wkrótce trafi pod obrady rządu

Rada Ministrów wkrótce zajmie się projektem nowej Ordynacji podatkowej (prace nad nią w Komisji Prawniczej dobiegają końca). Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Enodo

Nowa Ordynacja wprowadza oparte na porozumieniu sposoby załatwiania spraw podatkowych – poprzez:

  • umowę podatkową,
  • mediację,
  • procedurę konsultacyjną,
  • umowę o współdziałanie.

Umowa podatkowa. Umowa ta to ugoda procesowa – zawierana w sytuacji sporu między podatnikiem a organem podatkowym, w dowolnej procedurze podatkowej (postępowaniu podatkowym, kontroli podatkowej, a nawet czynnościach sprawdzających). Warunkiem skutecznego zawarcia umowy podatkowej jest jej zgodność z prawem. W oparciu o umowę i w zgodzie z nią organ podatkowy wydaje rozstrzygnięcie.

Mediacja. Umowa podatkowa może być zawarta także z udziałem mediatora – bezstronnego i neutralnego pośrednika, która pomaga organowi podatkowemu i podatnikowi w prowadzeniu sporu. Mediacja, dotąd obecna w innych procedurach (cywilnej, karnej, w sprawach nieletnich, administracyjnej i sądowoadministracyjnej), teraz trafia także do postępowań podatkowych.

Procedura konsultacyjna. Topostępowanie podatkowe z wniosku podatnika, w którym są badane skutki podatkowe wskazanej przez podatnika transakcji w danym podatku. W toku tego postępowania odbywają się konsultacje i uzgodnienia między organem podatkowym a podatnikiem. Procedura ta jest obciążona opłatą.

Umowa o współdziałanie. Współdziałanie to polskie wydanie tzw. cooperative compliance (programu poprawnego rozliczenia opartego na współpracy). Program jest adresowany do największych podatników. Podatnik dba o wewnętrzne procedury kontroli poprawności rozliczenia i zgłasza Szefowi KAS istotne kwestie problematyczne. W zamian za to szef KAS rzadziej go kontroluje i konsultuje z nim wskazane kwestie. W przypadku uzgodnienia wspólnego stanowiska zawierają tzw. porozumienia podatkowe.

Ogólnie, uzgodnienie sposobu załatwienia sprawy z organem podatkowym – w porównaniu z jej załatwieniem przez jednostronne i niepoprzedzone uzgodnieniami rozstrzygnięcie tego organu – ma wiele zalet. Jest szybsze i tańsze. Zarówno organ podatkowy, jak i podatnik, są usatysfakcjonowani z wypracowanego rozwiązania. Gwarantuje dobrowolne wykonanie zobowiązania podatkowego. Daje podatnikom poczucie sprawiedliwości proceduralnej – poczucie, że zostali dobrze potraktowani, co buduje dyscyplinę podatkową.

W kilku kolejnych artykułach będziemy przybliżać te nowe instytucje. Zwrócimy uwagę na nieoczywiste ich cechy, mocne i słabe strony oraz dotyczące ich kontrowersje.

Dr hab. Hanna Filipczyk, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego 

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo