06.11.2019 Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w zakresie APA

Prezydent RP podpisał wczoraj (5 listopada) ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (tzw. ustawa DRM).

Ustawa DRM oprócz zmian dotyczących sporów w zakresie podwójnego opodatkowanie transakcji, całościowo ureguluje instytucję uprzednich porozumień cenowych (tzw. APA), która obecnie funkcjonuje na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Część nowych przepisów o APA jest szczególnie istotna z perspektywy podatników, którzy z powodu ograniczenia wprowadzonego art. 15e ustawy o CIT nie mogą zaliczyć do kosztów wszystkich wydatków poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych.

Jak wynika z ustawy o CIT, pominięcie powyższego ograniczenia jest możliwe, ale wyłącznie w zakresie w jakim prawidłowość kalkulacji wynagrodzenia należnego podmiotowi powiązanemu z tytułu danej transakcji potwierdza APA. Dotyczy to okresu, który obejmuje APA, jak również roku podatkowego wydania APA oraz roku podatkowego poprzedzającego ten rok. Niestety, nawet przybliżone określenie terminu wydania APA przez Szefa KAS jest obecnie znacznie utrudnione z uwagi na odległe (i sukcesywnie wydłużające się) terminy rozpoznawania wniosków składanych przez podatników. To z kolei wpływa na brak pewności co do roku podatkowego, którym limit przewidziany w art. 15e ustawy o CIT faktycznie nie będzie musiał być stosowany w odniesieniu do poszczególnych transakcji.

Tymczasem podpisana przez Prezydenta RP ustawa DRM przewiduje, że podatnicy będą mogli zapewnić sobie odliczenie kosztów, o których mowa w art. 15e ustawy o CIT począwszy od roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym złożono wniosek o APA. Dotyczy to jednak tylko tych podmiotów, które zdążą ze złożeniem wniosku do 31 grudnia 2019 r. Innymi słowy, podatnicy którzy ponieśli w latach 2018-2019 wydatki podlegające wspominanym limitom, powinni rozważyć możliwość złożenia wniosku o APA jeszcze w tym roku. Wraz z uzyskaniem APA, będą uprawnieni do skorygowania rozliczeń z tytułu CIT (podwyższenia kwoty kosztów) za wspomniane okresy.

Końcowo przypominamy również, że w tym roku nie należy spodziewać się uchwalenia przepisów dotyczących uproszonej procedury APA (tzw. uAPA). Regulacje w tym zakresie zostały pierwotnie opracowane przez Ministerstwo Finansów w ramach projektu ustawy DRM z myślą o tej części świadczeń, których dotyczy art. 15e ustawy o CIT. W toku prac legislacyjnych zdecydowano się jednak na wydzielenie przepisów w sprawie uAPA do odrębnego projektu ustawy, który jak dotąd nie został opublikowany.

Artur Klęsk, partner Enodo Advisor

Pozostałe aktualności