06.05.2019 Procedura konsultacyjna – nowość w projekcie ordynacji podatkowej

Projekt nowej Ordynacji podatkowej przewiduje wprowadzenie nowej procedury podatkowej: konsultacji skutków podatkowych transakcji (tzw. procedury konsultacyjnej). Stanowi ona odpowiedź na zgłaszane od dawna postulaty ustanowienia „kontroli na wniosek” – wyposażenia podatników w uprawnienie do inicjowania procedury mającej na celu sprawdzenie poprawności ich rozliczeń. Jak ma przebiegać ta procedura? Jakie są jej zalety i wady?

Enodo

Istota

Procedura ta, to rodzaj postępowania podatkowego zakresowego (fragmentarycznego) – dotyczy tylko skutków podatkowych wskazanej przez podatnika transakcji. Postępowanie jest wszczynane na wniosek podatnika i kończy się decyzją podatkową, wiążącą dla organów podatkowych w przyszłości. W jego ramach  prowadzone jest „zwykłe” postępowanie dowodowe: organy podejmują wszystkie czynności potrzebne, by ustalić fakty ważne dla rozstrzygnięcia (przesłuchują świadków, badają dokumenty, przeprowadzają oględziny itd.).

Transakcją jest każde zdarzenie lub czynność, których dokonywał podatnik lub w którym brał udział. Jest to – przyjęte celowo – określenie maksymalnie szerokie. Jako mieszczące się w jego ramach w przepisie wskazano przykłady: transakcje, w wyniku których doszło do przeniesienia własności składników majątkowych lub przekazania ich do używania, udzielenia pożyczek lub kredytów, a także realizacji procesów restrukturyzacyjnych lub wspólnych przedsięwzięć.

Procedura dotyczy transakcji, a nie okresu rozliczeniowego. To rozwiązanie przyjęto w sposób zamierzony. Jej założeniem jest otwartość podatnika w komunikacji z organami podatkowymi (urzędnikami). Podatnik ma wprost wskazać, jakie zdarzenie gospodarcze budzi jego wątpliwości.

Uzgodnienia

W ramach postępowania między podatnikami a urzędnikami mają być prowadzone rozmowy i dokonywane uzgodnienia. Sprzyja temu – przewidziana w przepisach – organizacja spotkań uzgodnieniowych. W zamyśle pomysłodawców takie spotkania stworzą okazję do szukania wzajemnego zrozumienia stanowisk, a może i kompromisu między nimi.  

Podatnik zachowa w dużym stopniu kontrolę nad przebiegiem postępowania. Będzie na każdym etapie mógł rozporządzać swoim wnioskiem. Przed wydaniem decyzji organ prowadzący postępowanie poinformuje go o projektowanej treści rozstrzygnięcia. W oparciu o tę wiedzę podatnik będzie mógł np. zmienić swoje pierwotne stanowisko, dostarczyć dodatkowe wyjaśnienia i dowody, a także skorygować deklarację podatkową. 

Wady

Zalety procedury wydają się oczywiste. Jakie jednak ma wady?

Za jej główną słabość można uznać to, że dotyczy tylko zaszłych zdarzeń i tych ich skutków podatkowych, które już wystąpiły. W tej procedurze nie można będzie uzyskać pewności co do skutków podatkowych przyszłych – nawet jeśli wynikają one z transakcji objętej wnioskiem. Jest to cena, którą trzeba zapłacić za daleko idącą ochronę, jaką daje rozstrzygnięcie wydawane w procedurze, tj. decyzja podatkowa. Gdyby decyzja ta była oparta nie na zaszłym stanie faktycznym, poddawanym badaniu w postępowaniu dowodowym, lecz na samej deklaracji podatnika, organy podatkowe mogłyby w przyszłości kwestionować, że fakty miały się tak, jak deklarował podatnik we wniosku. Przypadki takiego kwestionowania są dobrze znane z funkcjonowania interpretacji indywidualnych. Ryzyko to było więc realne. Ochrona wynikająca z decyzji podatkowej dotyczącej przeszłości jest nieporównanie bardziej solidna.

Korzystanie z tej nowej instytucji jest obciążone opłatą. Opłata ta jest uzależniona od wartości transakcji (stanowi jej 1%) i wielkości przedsiębiorcy; wynosi maksymalnie 50 tys. złotych. Sposób kalkulacji opłaty jest dość złożony, bo od podanej reguły ogólnej są rozmaite wyjątki. Można spodziewać się, że w praktyce wyjątki zrodzą kontrowersje, np. co do tego, czy w przypadku danej transakcji jest możliwe określenie jej wartości bazowej dla kalkulacji opłaty.

Mankamentem nowej procedury jest też to, że w kilku przypadkach decyzja podatkowa w niej wydana nie będzie dla organów podatkowych wiążąca. Dotyczy to m.in. sytuacji unikania opodatkowania i nadużycia prawa. Mimo wszystko wyjątki od związania organów decyzją są zakreślone dość wąsko i nie pozbawiają procedury praktycznej przydatności.

Terminarz

Nowa Ordynacja podatkowa, w tym przepisy dotyczące procedury konsultacyjnej, mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Dr hab. Hanna Filipczyk, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

Pozostałe aktualności

20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo