30.05.2019 Próg de minimis i 5% podatkowej EBITDA, czyli kiedy podatnicy nie muszą się bać art. 15e ustawy CIT

Przepis art. 15e ustawy CIT ogranicza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określonych wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Ustawodawca założył, że nie byłoby zasadne objęcie tymi ograniczeniami wszystkich wypłat. W związku z tym zdecydował o wprowadzeniu do ustawy CIT określonych limitów. Podobne limity zastosowano również we wprowadzonych w tym samym roku przepisach dotyczących niedostatecznej kapitalizacji (art. 15c ustawy CIT).

Enodo

Ile wynosi próg?

Podatnicy nie muszą wyłączać z kosztów uzyskania przychodów wydatków objętych zakresem zastosowania art. 15e, jeżeli kwota tych wydatków nie przekracza w roku podatkowym łącznie kwoty 3 000 000 zł. Jest to tzw. próg de minimis – czyli próg, poniżej któregoprzepis art. 15e nie znajdzie zastosowania.Próg ten odnosi się do łącznej wysokości wszystkich „kwalifikowanych” praw i usług nabywanych przez podatnika i ma zastosowanie do wszystkich podatników, niezależnie od wysokości osiąganych przez nich przychodów (niezależnie od ich obrotu).

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów i praktyką organów podatkowych kwotę 3 000 000 zł należy traktować jako „kwotę wolną” od ograniczeń z art. 15e ustawy CIT.

Jeżeli poniesione przez podatnika wydatki na usługi/prawa objęte ograniczeniami przekroczą w ciągu roku 3 000 000 zł – ustawodawca przewidział dodatkowy próg. Ma on zastosowanie do nadwyżki „kwalifikowanych” wydatków ponad kwotę 3 000 000 zł. Podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nadwyżkę takich „kwalifikowanych” wydatków do wysokości 5% podatkowego wskaźnika EBITDA. Jeżeli podatkowy wskaźnik EBITDA jest wartością ujemną, w dalszym ciągu można korzystać z progu 3 000 000 zł.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych łączny limit dotyczący art. 15e ustawy CIT wynosi zatem 3 000 000 zł + 5% podatkowej EBITDA od nadwyżki powyżej 3 000 000 zł. Jest to istotna różnica pomiędzy podejściem organów podatkowych do limitu w przepisach dotyczących niedostatecznej kapitalizacji. W przypadku tego ostatniego organy podatkowe twierdzą, że podatnik może skorzystać albo z kwoty 3 000 000 zł, albo z 30% podatkowej EBITDA (w zależności od tego, która kwota jest wyższa). Sądy administracyjne wydały już pierwsze wyroki, w którym uznają takie stanowisko za nieprawidłowe.

Jak liczyć limit?

Podatkową EBITDA obliczamy według poniższego wzoru:

(A – B) – (C – D – E)

A – suma przychodów ze wszystkich źródeł przychodów

B – przychody z tytułu odsetek stanowiących przychód podatkowy

C – suma kosztów uzyskania przychodów

D – odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (wartość podatkowa)

E – odsetki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (wartość podatkowa)

Nieco inne zasady obliczenia podatkowej EBITDA obowiązują w przypadku banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i instytucji finansowych. Podmioty te kalkulując podatkową EBITDA, nie obniżają bowiem przychodów i kosztów uzyskania przychodów o przychody oraz koszty z tytułu odsetek, odpowiednio.

Organy podatkowe w swojej praktyce wyjaśniły niektóre wątpliwości związane ze sposobem kalkulacji podatkowej EBITDA. Sformułowanie „przychody z tytułu odsetek” (litera B w powyższym wzorze) należy ich zdaniem odczytywać literalnie i nie należy go utożsamiać z „przychodami o charakterze odsetkowym”. Zakres tego drugiego pojęcia, użytego w przepisach dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, jest bowiem szerszy i obejmuje np. prowizje. Natomiast „koszty odsetkowe” (litera E w powyższym wzorze) nie obejmują odsetek uwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego. Zdaniem organów podatkowych odsetki te są już uwzględnione w kalkulacji podatkowej EBITDA w ramach odpisów amortyzacyjnych.

Czy ograniczenia uwzględniamy w trakcie roku?

Można mieć wątpliwości, czy podatnicy powinni brać pod uwagę ograniczenia wynikające z art. 15e ustawy CIT z uwzględnieniem powyższych limitów „na bieżąco” przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Przepis art. 15e nie zawiera bowiem szczególnych uregulowań dotyczących zasad stosowania tego przepisu w trakcie roku podatkowego.

Organy podatkowe uznają, że ograniczenie wynikające z art. 15e należy stosować na bieżąco i uwzględniać na potrzeby wyliczenia zaliczek. W ich ocenie przy obliczaniu zaliczek należy uwzględniać wszelkie elementy kalkulacji dochodu (straty) za okres, którego dotyczy dana zaliczka, w tym art. 15e ustawy.

Z VAT czy bez VAT?

Przepis art. 15e nie wskazuje również, czy kwota powyższych limitów jest kwotą zawierającą w sobie kwotę naliczonego VAT (tj. kwotą brutto), czy też kwotą netto. Kwestia ta ma istotne znaczenie praktyczne. W przypadku uznania, że kwota ta jest kwotą brutto, limit mógłby być faktycznie niższy niż 3 000 000 zł + 5% podatkowej EBITDA. Miałoby to miejsce np. w przypadku wypłaty wynagrodzenia za usługi zarządzania do podmiotu powiązanego, które to usługi są objęte podstawową stawką VAT (23%).

Organy podatkowe w powyższym zakresie zajmują stanowisko bardziej korzystne dla podatników i wskazują, że limit, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy CIT, odnosi się do wydatków wyrażonych w kwotach netto. Taki wniosek wynika również wprost z wyjaśnień Ministra Finansów. Z perspektywy podatku dochodowego kwota VAT jest dla podatnika, co do zasady, neutralna. Kwota VAT podlegającego odliczeniu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, natomiast kwota VAT niepodlegającego odliczeniu może być rozpoznana jako koszt uzyskania przychodu. Takie stanowisko wydaje się zatem logiczne i zgodne z wykładnią systemową.

Wszystkie kwestie związane ze stosowaniem limitów wskazanych w art. 15e ustawy CIT poruszymy szczegółowo podczas szkolenia 18 czerwca 2019 r. w Enodo. Serdecznie zapraszam do udziału. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: office@enodo.pl.

 

Jarosław Józefowski, radca prawny, associate w Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo