08.02.2021 Przekształcenie spółki komandytowej a przychód z niepodzielonych zysków

W związku z wejściem w życie przepisów obejmujących podatkiem CIT spółki komandytowe, część podatników rozważa przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną w celu zachowania jednokrotnego opodatkowania dochodów. Nie wszyscy są jednak świadomi, że przekształcenie spółki komandytowej posiadającej status podatnika CIT w spółkę jawną może wiązać się z powstaniem po stronie wspólników przychodu z niepodzielonych zysków.

Enodo

Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy na dzień przekształcenia spółka komandytowa będzie posiadała zyski osiągnięte od dnia uzyskania przez nią statusu podatnika CIT, które nie zostały rozdysponowane przez wspólników, lub które zostały przeznaczone na kapitały inne niż podstawowy.  

Opodatkowanie niepodzielonych zysków

Niepodzielone zyski stanowią przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% na dzień przekształcenia. Do zapłaty tego podatku zobowiązana jest spółka powstała na skutek przekształcenia jako płatnik. Środki na zapłatę podatku przekazują jej wspólnicy, proporcjonalnie do udziałów w spółce przekształcanej. 
Co istotne, zapłata podatku od niepodzielonych zysków jest niezależna od ich faktycznej wypłaty na rzecz wspólników (opodatkowany jest więc hipotetyczny dochód wspólnika).
Ponadto, na skutek przekształcenia, niepodzielone zyski (zgodnie z dominującą obecnie linią interpretacyjną),  stają się wkładem do spółki  przekształconej, który podlega opodatkowaniu PCC.

Niepodzielone zyski osiągnięte przez spółkę komandytową przed zmianą zasad jej opodatkowania

Należy wskazać, że w świetle przepisów nowelizujących zyski osiągnięte przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przed nią statusu podatnika CIT (tj. przed dniem 1 stycznia 2021 r. lub przed dniem 1 maja 2021 r., jeżeli spółka skorzystała z możliwości wydłużenia roku podatkowego do dnia 30 kwietnia 2021 r.),  nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem w związku z wystąpieniem dochodu z niepodzielonych zysków na moment przekształcenia, ani w związku z ich wypłatą przed przekształceniem. Stosowanie bowiem do art. 13 ustawy nowelizującej, do dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w zyskach tej spółki, osiągniętych przez tę spółkę przed dniem, w którym stała się podatnikiem CIT, stosuje się przepisy w brzmieniu poprzednio obowiązującym. Dotychczasowe przepisy nie przewidywały zaś opodatkowania niepodzielonych zysków przy przekształceniu spółki komandytowej, ani opodatkowania wypłat zysku na rzecz wspólników – zyski spółki komandytowej były opodatkowane na poziomie wspólników na bieżąco i jednokrotnie.

Podsumowanie

Zasadne wydaje się więc stwierdzenie, że przekształcenie spółki komandytowej posiadającej niewypłacone zyski osiągnięte przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT nie spowoduje ich opodatkowania. Opodatkowaniu nie powinna podlegać również wypłata tych zysków, nawet jeśli zostanie dokonana już po objęciu spółki komandytowej opodatkowaniem CIT, niezależnie od tego czy nastąpi przed czy po przekształceniu spółki w spółkę jawną.

W konsekwencji stwierdzić należy, że na moment przekształcenia spółki komandytowej posiadającej status podatnika CIT opodatkowaniu podlegać będą wyłącznie niepodzielone zyski uzyskane przez nią po objęciu reżimem CIT. Oznacza to, że z perspektywy wspólników korzystne jest jak najszybsze podjęcie ewentualnej decyzji o przekształceniu w spółkę jawną.

Monika Kaleta, adwokat, Associate w Enodo Advisors. Zajmuje się doradztwem podatkowym w zakresie podatków CIT i VAT.

Pozostałe aktualności

23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo