08.02.2021 Przekształcenie spółki komandytowej a przychód z niepodzielonych zysków

W związku z wejściem w życie przepisów obejmujących podatkiem CIT spółki komandytowe, część podatników rozważa przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną w celu zachowania jednokrotnego opodatkowania dochodów. Nie wszyscy są jednak świadomi, że przekształcenie spółki komandytowej posiadającej status podatnika CIT w spółkę jawną może wiązać się z powstaniem po stronie wspólników przychodu z niepodzielonych zysków.

Enodo

Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy na dzień przekształcenia spółka komandytowa będzie posiadała zyski osiągnięte od dnia uzyskania przez nią statusu podatnika CIT, które nie zostały rozdysponowane przez wspólników, lub które zostały przeznaczone na kapitały inne niż podstawowy.  

Opodatkowanie niepodzielonych zysków

Niepodzielone zyski stanowią przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% na dzień przekształcenia. Do zapłaty tego podatku zobowiązana jest spółka powstała na skutek przekształcenia jako płatnik. Środki na zapłatę podatku przekazują jej wspólnicy, proporcjonalnie do udziałów w spółce przekształcanej. 
Co istotne, zapłata podatku od niepodzielonych zysków jest niezależna od ich faktycznej wypłaty na rzecz wspólników (opodatkowany jest więc hipotetyczny dochód wspólnika).
Ponadto, na skutek przekształcenia, niepodzielone zyski (zgodnie z dominującą obecnie linią interpretacyjną),  stają się wkładem do spółki  przekształconej, który podlega opodatkowaniu PCC.

Niepodzielone zyski osiągnięte przez spółkę komandytową przed zmianą zasad jej opodatkowania

Należy wskazać, że w świetle przepisów nowelizujących zyski osiągnięte przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przed nią statusu podatnika CIT (tj. przed dniem 1 stycznia 2021 r. lub przed dniem 1 maja 2021 r., jeżeli spółka skorzystała z możliwości wydłużenia roku podatkowego do dnia 30 kwietnia 2021 r.),  nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem w związku z wystąpieniem dochodu z niepodzielonych zysków na moment przekształcenia, ani w związku z ich wypłatą przed przekształceniem. Stosowanie bowiem do art. 13 ustawy nowelizującej, do dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w zyskach tej spółki, osiągniętych przez tę spółkę przed dniem, w którym stała się podatnikiem CIT, stosuje się przepisy w brzmieniu poprzednio obowiązującym. Dotychczasowe przepisy nie przewidywały zaś opodatkowania niepodzielonych zysków przy przekształceniu spółki komandytowej, ani opodatkowania wypłat zysku na rzecz wspólników – zyski spółki komandytowej były opodatkowane na poziomie wspólników na bieżąco i jednokrotnie.

Podsumowanie

Zasadne wydaje się więc stwierdzenie, że przekształcenie spółki komandytowej posiadającej niewypłacone zyski osiągnięte przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT nie spowoduje ich opodatkowania. Opodatkowaniu nie powinna podlegać również wypłata tych zysków, nawet jeśli zostanie dokonana już po objęciu spółki komandytowej opodatkowaniem CIT, niezależnie od tego czy nastąpi przed czy po przekształceniu spółki w spółkę jawną.

W konsekwencji stwierdzić należy, że na moment przekształcenia spółki komandytowej posiadającej status podatnika CIT opodatkowaniu podlegać będą wyłącznie niepodzielone zyski uzyskane przez nią po objęciu reżimem CIT. Oznacza to, że z perspektywy wspólników korzystne jest jak najszybsze podjęcie ewentualnej decyzji o przekształceniu w spółkę jawną.

Monika Kaleta, adwokat, Associate w Enodo Advisors. Zajmuje się doradztwem podatkowym w zakresie podatków CIT i VAT.

Pozostałe aktualności

18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo