07.03.2023 Środki trwałe w budowie mogą podlegać korekcie VAT

Podatnik realizujący inwestycję z zamiarem wykorzystania jej efektów wyłącznie do działalności opodatkowanej VAT (np. najem komercyjny budowanego biurowca) ma prawo do odliczenia 100% VAT naliczonego od kosztów inwestycji. W przypadku jednak, gdy zamiar ten ulegnie zmianie, tj. dojdzie do zmiany przeznaczenia, podatnik może być zobowiązany do zwrotu co najmniej części odliczonego już podatku w drodze korekty, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT.

Enodo

Czym jest zmiana przeznaczenia?

Przepisy ustawy o VAT nie precyzują znaczenia pojęcia „zmiana przeznaczenia”. Przyjęło się, że chodzi o zmianę wpływającą na poziom przysługującego pierwotnie odliczenia VAT, a nie jakąkolwiek zmianę (np. na moment projektu spółka planowała wykorzystywać budynek wyłącznie do najmu lokali użytkowych, w trakcie budowy zapadła jednak decyzja o wykorzystaniu całościowo lub częściowo do najmu na cele mieszkaniowe zwolnionego z VAT). W praktyce zmianę przeznaczenia potwierdza m.in. moment zawarcia umowy z kontrahentem potwierdzającej pierwszą transakcję, która zostanie opodatkowana w inny sposób niż dotychczasowy, np. pierwsza umowa najmu na cele mieszkaniowe zwolnionego z VAT.Korekta zarówno w przypadku sprzedaży, jak i zmiany przeznaczenia

Obowiązek korekty może powstać również w przypadku sprzedaży środka trwałego w budowie lub oddanego już do użytkowania środka trwałego (pisaliśmy o tym tutaj). Skupiając się na korekcie wynikającej ze zmiany przeznaczenia podkreślenia wymaga fakt, iż przepisy w tym zakresie obowiązują nie tylko, gdy zmiana nastąpi po oddaniu środka trwałego do użytkowania, ale również na wcześniejszym etapie.

 

Wysokość zwrotu VAT zależna od terminu zmiany przeznaczenia

W zależności jednak od terminu zmiany przeznaczenia (granicą jest ww. termin oddania środka trwałego do używania), różny będzie okres podlegający korekcie. W przypadku zmiany przeznaczenia po oddaniu do użytkowania – korekcie będą podlegały wyłącznie lata do końca okresu korekty właściwego dla danego towaru, np. do końca 10-letniego okresu korekty dla nieruchomości. W sytuacji, gdy zmiana nastąpi przed oddaniem dobra inwestycyjnego do użytkowania – korekty dokonuje się jednorazowo i nie jest ona ograniczona w czasie. Przepisy ustawy o VAT bowiem nie zawierają takiego ograniczenia, a przepisów o przedawnieniu z Ordynacji podatkowej nie stosuje się odpowiednio.

 

W zakresie korekty zmniejszającej (z uwagi zmianę przeznaczenia towaru całkowicie lub częściowo do działalności zwolnionej z VAT) skrócenie okresu korekty może efektywnie wpłynąć na wysokość pierwotnego odliczenia VAT podlegającego zwrotowi.

 

W związku z powyższym, określenie momentu oddania dobra inwestycyjnego (np. gruntu lub środka trwałego) do użytkowania jest niezwykle istotnym punktem wyjściowym dla oceny dalszych skutków w VAT. Organy podatkowe utożsamiają moment oddania towaru do używania z datą jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. Takie podejście zaprezentował przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych: z 06.12.2021 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.546.2021.2.APR, oraz z 14.11.2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.681.2018.2.KO.

 

Rozwiązanie zmniejszające kwotę korekty z tytułu zmiany przeznaczenia

Powyższe podejście wydaje się zbyt formalne i dopuszczalne powinno być oparcie wyliczeń  kwoty VAT podlegającej zwrotowi w ramach korekty na dacie oddania towaru do używania w sposób faktyczny, jeśli takie miało miejsce, przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych (np. poprzez udostępnienie gruntu lub środka trwałego w budowie spółce z grupy). Znane nam są pojedyncze rozstrzygnięcia sądowe potwierdzające możliwość faktycznego oddania środka trwałego do używania przed wprowadzeniem go do ewidencji (por. nieprawomocny wyrok WSA w Poznaniu z 07.11.2019 r., sygn. I SA/Po 611/19). Przyjęcie takiego stanowiska przez podatnika dla potrzeb korekty wymagałoby jednak zabezpieczenia formalnego w drodze interpretacji indywidualnej.

 

Małgorzata Łodzińska-Tchórznicka, Associate w ENODO.

Pozostałe aktualności

07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo