10.07.2020 Termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych upływa już w poniedziałek

Przypominamy, że termin na zgłoszenie informacji o beneficjencie rzeczywistym do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: ”CRBR”) upływa 13 lipca 2020 r.  Przesunięcie terminu zgłoszenia do CRBR (pierwotny termin upływał 13 kwietnia 2020 r.) było jedną z propozycji rozwiązań Ministerstwa Finansów zawartych w pakiecie działań tarczy antykryzysowej 1.0, jednak także przesunięty termin zbliża się już ku końcowi.

Enodo

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ”AML”), uruchomiony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Nowe przepisy nakładają na niektóre Spółki obowiązek zgłaszania do tego rejestru informacji o beneficjentach rzeczywistych w spółce.

Co do zasady beneficjentami rzeczywistymi są osoby, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Spółkami obowiązanymi do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych są:

  • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych);
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • spółki komandytowe;
  • spółki jawne.

Osoby uprawnione do reprezentacji spółki (zarząd w przypadku spółek kapitałowych; wspólnicy uprawnieni do reprezentacji w przypadku spółek osobowych) mają obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do CRBR w terminie:

  • do 13 lipca 2020 r. (pierwotnie do 13 kwietnia 2020 r.) w przypadku spółek, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów, tj. przed dniem 13 października 2019 roku;
  • 7 dni roboczych od dokonania wpisu w KRS w przypadku spółek wpisanych do KRS po dniu 13 października 2019 roku.

Informacje podlegające zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmują w szczególności dane identyfikacyjne spółki a także beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania.

Kary pieniężne dla obowiązanych spółek za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym we wskazanym terminie wynoszą do 1 000 000 zł. Należy podkreślić, że jest to sankcja administracyjna, a nie grzywna karnoskarbowa. Oznacza to, że w tym przypadku nie będzie miała zastosowanie instytucja czynnego żalu. 

Autor: Benedykt Rubak

Pozostałe aktualności