10.07.2020 Termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych upływa już w poniedziałek

Przypominamy, że termin na zgłoszenie informacji o beneficjencie rzeczywistym do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: ”CRBR”) upływa 13 lipca 2020 r.  Przesunięcie terminu zgłoszenia do CRBR (pierwotny termin upływał 13 kwietnia 2020 r.) było jedną z propozycji rozwiązań Ministerstwa Finansów zawartych w pakiecie działań tarczy antykryzysowej 1.0, jednak także przesunięty termin zbliża się już ku końcowi.

Enodo

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ”AML”), uruchomiony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Nowe przepisy nakładają na niektóre Spółki obowiązek zgłaszania do tego rejestru informacji o beneficjentach rzeczywistych w spółce.

Co do zasady beneficjentami rzeczywistymi są osoby, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Spółkami obowiązanymi do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych są:

  • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych);
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • spółki komandytowe;
  • spółki jawne.

Osoby uprawnione do reprezentacji spółki (zarząd w przypadku spółek kapitałowych; wspólnicy uprawnieni do reprezentacji w przypadku spółek osobowych) mają obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do CRBR w terminie:

  • do 13 lipca 2020 r. (pierwotnie do 13 kwietnia 2020 r.) w przypadku spółek, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów, tj. przed dniem 13 października 2019 roku;
  • 7 dni roboczych od dokonania wpisu w KRS w przypadku spółek wpisanych do KRS po dniu 13 października 2019 roku.

Informacje podlegające zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmują w szczególności dane identyfikacyjne spółki a także beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania.

Kary pieniężne dla obowiązanych spółek za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym we wskazanym terminie wynoszą do 1 000 000 zł. Należy podkreślić, że jest to sankcja administracyjna, a nie grzywna karnoskarbowa. Oznacza to, że w tym przypadku nie będzie miała zastosowanie instytucja czynnego żalu. 

Autor: Benedykt Rubak

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo