16.02.2022 To już ostatni dzwonek na wybór formy opodatkowania!

Już tylko kilka dni pozostało przedsiębiorcom na podjęcie decyzji o zmianie formy opodatkowania dla poszczególnych form działalności. Polski Ład spowodował wzrost obciążeń publicznoprawnych dla znacznej części przedsiębiorców. W zależności od tego, jaką wybiorą formę prowadzenia działalności i opodatkowania, skutki ostatnich zmian mogą być dla nich mniej lub bardziej dotkliwe. Termin zgłoszenia zmiany formy opodatkowania dla większości osób prowadzących jednoosobową działalność oraz wspólników niektórych transparentnych spółek upływa 21 lutego.

Enodo

Skala podatkowa

Skala podatkowa jest zdecydowanie najbardziej atrakcyjną formą opodatkowania dla przedsiębiorców prowadzących niewielką działalność gospodarczą, która generuje dochód rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie. Atrakcyjność tej formy opodatkowania zapewnia przede wszystkim możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł rocznie, a także opodatkowanie 17% stawką dochodów w przedziale 30 - 120 tys. zł rocznie. Powyżej tego progu podatnicy zapłacą już 32% podatku. Dodatkowo przedsiębiorcy opodatkowani tą formą (podobnie jak pracownicy na etacie) są uprawnieni do skorzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej, która ma za zadanie zrekompensowanie podatnikom skutków braku odliczenia składki zdrowotnej od podatku dla podatników osiągających dochody do 133.692 zł. Wszystkie te elementy sprawiają, że dla przedsiębiorców osiągających mniejsze dochody (do około 135 tys. zł rocznie), skala podatkowa może okazać się najbardziej atrakcyjną formą opodatkowania.

Ta grupa przedsiębiorców powinna rozważyć „powrót” do zasad ogólnych, jeśli dotychczas ich działalność była opodatkowana stawką liniową 19% lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. O rezygnacji ze stawki liniowej należy poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Ponieważ 20 lutego przypada w niedzielę – dla przedsiębiorców, którzy uzyskali przychód w styczniu 2022 – termin na złożenie oświadczenia upływa 21 lutego 2022 r. W tym samym terminie należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu – jeśli przedsiębiorca miał wybrany tę formę opodatkowania. Zmiana formy opodatkowania może być dokonana także poprzez aktualizację wpisu w CEIDG.

Stawka liniowa

Dla przedsiębiorców osiągających wyższe dochody korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się przejście na stawkę liniową 19%. Po uwzględnieniu składki na ubezpieczenie zdrowotne (4,9% liczone od dochodu – nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia) – efektywna stawka danin publicznych wyniesie 23,9% dochodu. Co istotne stawka liniowa nie uprawnia do skorzystania z ulgi dla klasy średniej. Niemniej jednak, w przypadku przedsiębiorców osiągających przychody na poziomie powyżej 135 tys. zł rocznie, ta forma opodatkowania powinna okazać się bardziej opłacalna. Należy bowiem podkreślić, że efektywna stawka danin publicznych przy skali podatkowej – dla dochodu powyżej 120 tys. zł wynosi aż 41% (32% podatku i 4% składki zdrowotnej), podczas gdy przy stawce liniowej efektywna stawka jest stawała i wynosi 23,9% dochodu. Warto też dodać, że dla nadwyżki dochodów ponad 1 mln zł do obciążeń publicznoprawnych należy doliczyć 4% daniny solidarnościowej (zarówno dla skali podatkowej jak również do stawki liniowej).

Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochodów na poziomie przekraczającym 135 tys. zł powinni więc pozostać na opodatkowaniu stawką liniową lub też przejść na tę formą, jeśli dotychczas byli opodatkowani na innych zasadach. Oświadczenia o wyborze opodatkowania stawką liniową składa się analogicznie jak oświadczenie o rezygnacji z tej formy podatkowania – tj. dla większości przedsiębiorców termin na decyzję upłynie 21 lutego 2022 r.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Alternatywą dla ww. form opodatkowania działalności gospodarczej może być przejście na tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W odróżnieniu od ww. metod opodatkowania, ryczałt obliczany jest od przychodu, nie zaś od dochodu osiągniętego przez podatnika. Oznacza to, że podatnik nie może odliczyć kosztów bieżącej działalności od podstawy opodatkowania (poza nielicznymi wyjątkami). Z uwagi na brak odliczenia kosztów – ta forma opodatkowania może okazać się atrakcyjna dla tych przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich kosztów związanych z działalnością, lub prowadzą działalność objętą niską stawką ryczałtu (wynoszącą od 2% do 17% - w zależności od rodzaju działalności). Do kwoty ryczałtu należy doliczyć także składkę zdrowotną, która dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem została ustalona również w sposób ryczałtowy i wynosi obecnie około 336 zł miesięcznie dla przedsiębiorców o przychodach poniżej 60 tys. zł rocznie, około 560 zł miesięcznie dla uzyskujących przychód w przedziale 60-300 tys. zł oraz około 1.008 zł miesięcznie dla pozostałych przedsiębiorców płacących ryczałt. Cechą charakterystyczną tej formy opodatkowania jest także brak 4% daniny solidarnościowej, bez względu na kwotę przychodu.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby przejść na tę formę opodatkowania powinni złożyć oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód – dla większości przedsiębiorców (tych którzy uzyskali przychód w styczniu) termin na decyzję upłynie również 21 lutego 2022 r.

Jedna działalność gospodarcza – różne formy opodatkowania

Należy także pamiętać, że osoby które prowadzą swoją działalność gospodarczą w kilku różnych formach, np.

  • jednoosobowej działalności gospodarczej oraz
  • jako wspólnik spółki jawnej osób fizycznych,

- mogą wybrać różne formy opodatkowania dla poszczególnych form tej działalności.

Możliwe jest łączenie przez jedną osobę ryczałtowej formy opodatkowania z formami opodatkowania uregulowanymi na gruncie ustawy o PIT (stawka liniowa oraz skala podatkowa). Oznacza to, że podatnik może mieć opodatkowane część przychodów na zasadach ogólnych (lub stawką liniową), a część ryczałtem. Warunkiem jest jednak to, by podatnik dysponował różnymi źródłami przychodów z działalności gospodarczej (np. jednoosobowa działalność oraz uczestnictwo w transparentnej spółce). Należy też pamiętać o zakazie łączenia zasad ogólnych i stawki liniowej – te dwie formy nie mogą być łączone przez jednego podatnika, natomiast każda z nich może występować w parze z ryczałtem.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby odpowiednio skonfigurować zasady opodatkowania swoich form prowadzenia działalności, a osiągnęli już przychód w styczniu – także mają termin na złożenie stosownych oświadczeń do 21 lutego 2022 r. Należy także pamiętać, że nie zawsze samo złożenie oświadczenia wystarczy dla wyboru formy opodatkowania. Przykładowo dla opodatkowania ryczałtem dochodów z spółki jawnej oświadczenia powinni złożyć wszyscy wspólnicy tej spółki, należy więc sprawdzić, czy wybór konkretnej formy opodatkowania jest możliwy dla danej formy działalności.

Oczywiście skala podatkowa, stawka liniowa oraz ryczałt ewidencjonowany, to nie jedyne formy opodatkowania działalności gospodarczej. Dla większych przedsiębiorców bardziej optymalnym może okazać się przejście na działalność prowadzoną w spółce komandytowej lub w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością opodatkowanej tzw. estońskim CIT. Ci przedsiębiorcy nie muszą podejmować decyzji do 21 lutego, nie zmienia to jednak faktu, że sama procedura restrukturyzacji, czy też przejście na zasady opodatkowania tzw. estońskim CIT, wymagać będą dopełnienia szeregu mniej lub bardziej oczywistych formalności.

Benedykt Rubak, radca prawny, doradca podatkowy, Manager w Enodo Advisors. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją obciążeń podatkiem dochodowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatkowo optymalnych transformacji oraz sprzedaży przedsiębiorstw.

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo