19.11.2021 TPR 2020 – pytania i odpowiedzi od Ministerstwa Finansów, cz. 2

Ministerstwo Finansów opublikowało nową, zaktualizowaną wersję „Informacji o cenach transferowych - pytania i odpowiedzi”, w którym odniesiono się do pytań i wątpliwości podatników, co do sposobu wypełniania formularza TPR za rok 2020. Przedstawiamy drugą (ostatnią) część zapisów tego dokumentu.

Enodo

Q&A TPR to dokument szczególnie istotny dla podmiotów powiązanych ze względu na fakt, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje znowelizowane Rozporządzenie w sprawie TPR (Rozporządzenie TPR), które w głównej mierze rozszerza zakres przekazywanych informacji w ramach tego formularza.

Transakcje finansowe

W związku ze nowelizacją Rozporządzenia TPR, a także problemami wskazywanymi przez podatników, największej aktualizacji Q&A TPR została poddana cześć odnosząca się do transakcji finansowych. Informacje zawarte w publikacji poruszają m.in. wątpliwości związane sposobem ustalania wartości transakcji finansowej, co często nie jest takie oczywiste, ze względu na zawiłość instrumentów finansowych oraz różnych sposobów udostępniania kapitału w grupach podmiotów powiązanych.
Spore ułatwienie dla podatników stanowi fakt, że ta część dokumentu zawiera szereg rozbudowanych przykładów, dzięki czemu mogą oni krok po kroku zapoznać się ze sposobem wypełniania formularza dla tego typu transakcji. Istotnym ułatwieniem jest również wskazanie wartości transakcji dla pożyczek. Zgodnie z Informatorem TPR, wartość transakcji dla umów pożyczek powinna być rozumiana jako łączna kwota kapitału pozostająca do dyspozycji dłużnika w danym okresie raportowania. Innymi słowy, w celu określenia wartości tego rodzaju transakcji, należy wskazać najwyższą wartość kapitału pozostawionego do dyspozycji podmiotu korzystającego z finansowania w raportowanym okresie. Na tę cześć wyjaśnień należy zwrócić szczególną uwagę, zważywszy że dotychczas podatnicy interpretowali wartość transakcji pożyczkowych, jako wartość wynikającą z umowy pożyczkowej. Tymczasem stanowisko prezentowane w ramach Q&A TPR jest inne, bardziej korzystne dla podatników.

Należy mieć na uwadze, że Informator TPR nie stanowi źródła prawa. Najlepszym rozwiązaniem dla rozbieżności pomiędzy stanowiskiem organów a podatników, byłoby opublikowanie przez Ministerstwo Finansów interpretacji ogólnej w tym zakresie. Należy nadmienić, że podatnicy, którzy przyjęli ostrożnościowe podejście i wskazali w TPR za rok 2019 jako wartość transakcji kwotę udzielonego finansowania z umowy pożyczki, nie muszą składać korekty TPR za ten okres, gdyż brak takich wymogów ze strony Ministerstwa Finansów.

Inne zagadnienia

Poza kwestią wartości transakcji, w przypadku umów pożyczkowych, Informator TPR wskazuje jak należy ująć ujemne marże czy nietypowe stopy bazowe, takie jak WIBID. Tegoroczna wersja Q&A TPR rozwija także zagadnienia związane z ubezpieczeniami. Odpowiedziano na pytania podatników związane z wartością transakcji (np. w przypadkach, gdzie nie można wskazać sumy ubezpieczenia lub usług brokerskich).

Biorąc pod uwagę jak często, zgodnie z treścią Informatora TPR, należy dodawać wyjaśnienia w sekcji F formularza TPR, nasuwają się jednoznaczne wnioski o jego wysokiej wadze. W przypadku jakiejkolwiek ograniczeń pól informacji o cenach transferowych lub innych wątpliwości, w tym miejscu należy umieszczać dodatkowe wyjaśnienia. Jednocześnie wszelakie komentarze podatnika, powinny być sformułowane krótko i przejrzyście, zważywszy na fakt, że pole na dodatkowe informacje ma ograniczona liczbę znaków, a kwestii jakie mogą być w nim poruszone może być wiele. Dlatego podczas wypełniania obowiązków raportowania w zakresie cen transferowych, nie można zapominać o tym fakcie.

Podsumowanie

Dokument szczegółowo opracowuje kwestie problematyczne związane z wypełnianiem formularza TPR. Abstrahując od faktu, że każda transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi wymaga zindywidualizowanego podejścia i nie jest możliwe przygotowanie publikacji, w której znajdą się odpowiedzi na każde pytanie podatników, Informator TPR został opracowany w taki sposób, że stanowi realne wsparcie dla podatników. Jest pomocny dla tych, którzy pierwszy raz mają styczność z cenami transferowymi i samym formularzem, ale też dla podmiotów funkcjonujących w rozbudowanych grupach kapitałowych od dłuższego czasu.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Finansów, należy pamiętać, że Informator TPR ma jedynie informacyjny i nie stanowi ani interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598). Opublikowany dokument stanowi jedynie zbiór dobrych praktyk, dzięki czemu dane zebrane przez organy podatkowe będą miały także wartość analityczną. Podczas wypełniania formularza TPR wciąż trzeba pamiętać, że w przypadku wątpliwości, w pierwszej kolejności odpowiedzi należy szukać bezpośrednio w aktach prawnych regulujących ceny transferowe. Niemniej jednak biorąc pod uwagę, że dokument został opublikowany Ministerstwo Finansów, podatnicy mogą mieć nadzieję, że zapisy Q&A TPR będą również respektowane przez organy podatkowe.

W przyszłym roku należy się spodziewać publikacji kolejnej edycji Informatora TPR, ze względu na fakt, że sam formularz za 2020 rok ponownie ulegnie dezaktualizacji w związku ze zmianami przepisów obowiązującymi od 1 stycznia br. oraz postanowieniami Polskiego Ładu.

Angelika Szambara, Associate w Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo