03.06.2020 Trwała zabudowa meblowa – nowa interpretacja ogólna

27 maja 2020 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr PT3.8101.2.2020 w sprawie stawki VAT właściwej dla świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Dokumentem tym zmieniana jest uprzednio wydana w tym samym temacie interpretacja ogólna z 31 marca 2014 r. nr PT10/033/5/133/WLI/14/RD.

Enodo

Obie interpretacje dotyczą trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i wskazują, kiedy można mówić o usłudze modernizacji takiego obiektu (do której stosuje się 8% stawkę VAT), a nie o dostawie towarów (mebli) opodatkowanej standardową 23% stawką VAT.

Zmiana interpretacji ogólnej jest podyktowana bardziej liberalną, niż wskazywałaby na to interpretacja ogólna z 2014 r., linią orzeczniczą sądów administracyjnych oraz powstałymi w praktyce wątpliwościami dotyczącymi tego, jak trwałe musi być powiązanie zabudowy meblowej z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego, aby można było mówić o usłudze podlegającej obniżonej stawce VAT.

Zgodnie z interpretacją ogólną z 2014 r. o trwałej zabudowie można było mówić, gdy jej demontaż wiązał się z uszkodzeniem zabudowy, jak i konstrukcji budynku lub  lokalu (uszkodzeniem tego typu nie było jednak pozostawienia w ścianie lub podłodze np. otworów montażowych). 

Jako przykład trwałej zabudowy meblowej stanowiącej modernizację budynku interpretacja z 2014 r. podawała:

  • zabudowę kuchenną wykonaną z cegły klinkierowej zespoloną zaprawą murarską ze ścianą i podłogą lokalu,
  • meble wykonane na wymiar zespolone z elementami budynku lub lokalu przy wykorzystaniu dodatkowych materiałów budowlanych takich jak cegły czy płyty kartonowo-gipsowe, gdzie demontaż zabudowy powodowałby zarówno uszkodzenie pomieszczenia i komponentów meblowych, jak i trwałe uszkodzenie tych dodatkowych materiałów budowlanych, bez których to materiałów nie istniałaby możliwość wykorzystania tej zabudowy meblowej w innym miejscu.

Nowa interpretacja ogólna łagodzi wymogi wobec „trwałej zabudowy”. W jej świetle o usłudze modernizacji można mówić, gdy zabudowa meblowa:

  • wykonana jest na wymiar do konkretnego obiektu budowlanego lub jego części (lokalu) i trwale powiązane z jego elementami konstrukcyjnymi komponenty meblowe nie funkcjonują w obrocie tak, jak ma to miejsce w przypadku mebli „wolnostojących”,
  • w istotnym stopniu wykorzystuje elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (ściany, podłogi, sufit), które wyznaczają zakres konstrukcyjny mebla pełnią rolę jego elementów),
  • użytkowych walorach wykonywanej zabudowy meblowej decyduje trwałe połączenie wykonywanych na zlecenie części zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części (ściany podłoga, sufit) w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w inne miejsce (brak możliwości powtórnego montażu w innym dowolnym miejscu), a same te części bez trwałego ich przymocowania do elementów konstrukcyjnych budynku (ścian, podłogi, sufitu) nie spełniają pod względem użytkowym przymiotu mebla.

Obie interpretacje podkreślały konieczność odpowiednio trwałego połączenia komponentów meblowych z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego. Nowa interpretacja nieco łagodzi konieczny do zastosowania stawki 8% stopień tego połączenia. O ile w świetle wcześniejszej interpretacji o trwałym połączeniu można było mówić jedynie w przypadku, gdy demontaż powodował uszkodzenie zabudowy i konstrukcji budynku, nowa interpretacja mówi jedynie o tym, że zabudowa po demontażu ma być niezdatna do użytku, a jej elementy bez elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego nie spełniają pod względem użytkowym przymiotu mebla.

Jako przykład trwałej zabudowy podlegającej pod stawkę 8% nowa interpretacja ogólna podaje wykonanie „na zamówienie” szafy wnękowej na wymiar w dedykowanej do tego celu wnęce, z płyt meblowych dociętych na konkretny wymiar (np. laminowanych, MDF, HDF, OSB), w sytuacji, w której montaż następuje za pomocą kołków i wkrętów, a szafa funkcjonuje w oparciu o elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego lub jego części (lokalu), z wykorzystaniem tylnej i bocznych ścian wnęki jako ścian montowanego mebla. Po demontażu szafa jest niezdatna do użytku, nie pełni funkcjonalnej roli mebla ze względu na to, że wykorzystanie elementów obiektu budowlanego lub jego części (lokalu) tj. ścian, podłogi i sufitu wyznaczało zakres konstrukcyjny szafy, pełniąc rolę elementów tego mebla.

Przykład szafy wnękowej, której wykonanie często budziło wątpliwości podatników w zakresie stawki VAT,  wyraźnie wskazuje, że nowa interpretacja ogólna jest mniej restrykcyjna niż poprzednia.

Podobnie jak poprzednia interpretacja ogólna, także nowa interpretacja wskazuje w końcowej części, że rozstrzygnięcie podejmowane co do wysokości opodatkowania trwałej zabudowy meblowej w świetle przepisów ustawy o VAT wymaga każdorazowo szczegółowej i obiektywnej analizy stanu faktycznego konkretnej sprawy.

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo