04.02.2022 Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo

                                                                                                                             

Założenia projektu

Uchwalona ustawa dotyczy płatników pobierających zaliczki na PIT od przychodów podatników osiąganych m.in. ze stosunku pracy, emerytur oraz umów zlecenia wykonywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Proponowany mechanizm zakłada, że płatnicy nie pobiorą zaliczki na PIT w okresie od lutego do grudnia 2022 r. od nadwyżki kwoty zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi po 1 stycznia 2022 r. nad kwotą zaliczki na PIT obliczoną na zasadach obowiązujących w dniu 31 grudnia 2021 r.

Przy obliczaniu zaliczek na PIT, płatnik stosuje koszty uzyskania przychodów i kwotę zmniejszającą podatek (stosowaną do miesięcznych rozliczeń w PIT po złożeniu przez podatnika oświadczenia PIT-2) w wysokości obowiązującej w 2021 roku. Niemniej jednak, okoliczności uprawniające do stosowania takich rozwiązań mają być oceniane przez pryzmat okoliczności zaistniałych na moment obliczania zaliczki, tj. według stanu na 2022 rok.

Zaniechanie poboru nadwyżek zaliczek na PIT ma jednak tylko charakter tymczasowy. Płatnik będzie bowiem zobowiązany do wpłacenia niepobranych nadwyżek zaliczek do urzędu skarbowego w rozliczeniu za miesiąc, w którym zaliczka obliczona zgodnie z przepisami uwzględniającymi tzw. Polski Ład będzie niższa od zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2021 roku. Ostatecznym terminem poboru nadwyżek i przekazania ich do urzędu skarbowego będzie 20 stycznia 2023 r., tj. termin rozliczenia PIT za grudzień 2022 r.

Omawiane rozwiązania nie będą dotyczyć podatników zarabiających miesięcznie ponad 12 800 złotych brutto. Nie będą one również dotyczyć podatników, którzy zrezygnowali ze stosowania opisanego mechanizmu. Możliwość taka istnieje, o ile podatnicy nie złożyli PIT-2 oraz przedłożą płatnikowi wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i wpłaty zaliczki według zasad przejściowych. Do takich podatników zastosowanie znajdą wyłącznie zasady obliczania zaliczek obowiązujące w roku 2022.

 

PIT-2 do złożenia w dowolnym momencie

W ramach nowelizacji, możliwe stanie się złożenie przez podatników oświadczenia PIT-2 w trakcie roku podatkowego, a nie tak jak dotychczas, przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Po otrzymaniu takiego dokumentu, płatnik najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu przekazania przez pracownika PIT-2 odliczy od kwoty zaliczki na PIT 1/12 kwoty wolnej. Zmiana ta ma zlikwidować istniejące wątpliwości interpretacyjne.
Z początkiem roku media donosiły bowiem o sytuacji, w której to część pracowników sektora budżetowego otrzymała wynagrodzenia o kilkaset złotych niższe od tych otrzymanych
w grudniu poprzedniego roku. Proponowana zmiana ma spowodować, że do tego rodzaju sytuacji w przyszłości nie dojdzie.

 

To jeszcze nie koniec zmian!

W opinii Ministerstwa Finansów (wyrażonej choćby w objaśnieniach do rozporządzenia z 7 stycznia), mechanizm zaniechania poboru nadwyżek zaliczek na PIT nie powinien podlegać jakiejkolwiek krytyce, bowiem jest wprowadzany na korzyść podatników, w celu utrzymania ich wynagrodzenia na tym samym poziomie przez cały rok podatkowy. Ministerstwo nie zauważa natomiast, że to kolejna z serii zmian, z którą na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy mają do czynienia zarówno płatnicy, jak i podatnicy. Płatnicy, którzy nie zdążyli jeszcze w pełni dostosować się do nowej rzeczywistości legislacyjnej, muszą być gotowi na dalsze zmiany przepisów podatkowych. Nie jest to z pewnością optymalny stan rzeczy.

Co więcej, uchwalona przez Sejm ustawa to tylko jeden z aktów prawnych, nad którymi Ministerstwo Finansów będzie pracować w najbliższym czasie. Na konferencji prasowej zorganizowanej 21 stycznia zapowiedziano również projekt rozwiązań mających „udoskonalić” tzw. Polski Ład. Przewiduje się m.in. zmiany w zasadach funkcjonowania ulgi dla klasy średniej czy też sprzedaży środków trwałych amortyzowanych przed 2022 r. Szczegóły projektu nie zostały dotychczas opublikowane.

Powyższe zmiany wpisują się w szerszy trend spontanicznego dokonywania poprawek systemu podatkowego. Ciężko bowiem uznać, że wszystkie planowane przez rząd działania miały charakter planowany i są wdrażane według z góry przyjętych założeń. Sama treść uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy o PIT sugeruje, że jest to odpowiedź na bieżące zastrzeżenia podmiotów stosujących prawo podatkowe w praktyce. Skoro zatem planuje się dalsze zmiany w ustawie o PIT, to ciężko jest dojść do wniosku, że całkowite wdrożenie Polskiego Ładu doszło już do skutku. Należy zatem być przygotowanym na dalsze działania MF i na kolejne potencjalne wątpliwości związane ze zmianami.

                                                                                                                              

[1] Ustawa zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Druk nr 1960). Na dzień publikacji artykułu, nad ustawą pracuje Senat.

                                                                                                                              

Kacper Sulikowski, prawnik, Analyst w Enodo Advisors. Posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw różnej wielkości, zarówno posiadającym status mikro jak również dużego przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatków dochodowych oraz w procesach VAT compliance.

Pozostałe aktualności

12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo