07.05.2020 Uprzednie porozumienia cenowe (APA) – najnowsze statystyki

Ministerstwo Finansów opublikowało niedawno statystyki dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych – APA.

Enodo

W ciągu 14 lat obowiązywania w Polsce przepisów umożliwiających zawarcie uprzednich porozumień cenowych pozytywnie rozpatrzono łącznie 87 wniosków o APA, wydano także 22 innych rozstrzygnięć.

Jak wynika z publikacji resortu, w 2020 r. zostało zawartych dotychczas 6 jednostronnych i 1 dwustronne uprzednie porozumienie cenowe. W toku pozostaje 327 prowadzonych spraw. Na decyzję Ministerstwa Finansów oczekuje 298 wniosków o jednostronne APA, 28 wniosków o dwustronne APA i jeden wniosek o zawarcie wielostronnego porozumienia cenowego.

Średni czas obsługi wniosków o APA na dzień 31 marca 2020 r. wynosił odpowiednio: 11 miesięcy – w przypadku porozumień jednostronnych, 30 miesięcy – w przypadku porozumień dwustronnych oraz 35 miesięcy – w przypadku porozumień wielostronnych. W stosunku do statystyk, które zamknęły rok 2019, okresy dla porozumień jedno- i dwustronnych uległy wydłużeniu o miesiąc.

Zgodnie z przepisami ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych postępowanie w sprawie wydania porozumienia jednostronnego powinno być zakończone w ciągu 6 miesięcy, w przypadku porozumienia dwustronnego – 12 miesięcy, a w przypadku porozumienia wielostronnego – 18 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Dane podane przez Ministerstwo Finansów wskazują, że czas obsługi wniosków jest już dwukrotnie dłuższy od tych instrukcyjnych terminów.

Co więcej, aktualne wartości zostały ustalone w oparciu o uśrednione dane historyczne. Nie odzwierciedlają więc w pełni efektu wywołanego rekordową liczbą wniosków złożonych przez przedsiębiorców w 2019 r. Podatnicy pragnęli obronić koszty podatkowe przed ograniczeniem z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę liczbę wniosków oczekujących na rozpatrzenie, przy ewidentnie ograniczonych zasobach Ministerstwa Finansów, spodziewamy się, że faktyczny czas obsługi wniosków o APA będzie znacznie dłuższy niż wskazany w najnowszych statystykach. Może osiągnąć nawet trzykrotność terminów ustawowych.

Terminy rozstrzygnięć mogą być dłuższe w związku z utrzymującym się zainteresowaniem podatników. Ci tylko w trzech pierwszych miesiącach 2020 r. złożyli do Szefa KAS już 5 nowych wniosków o APA. Dla porównania w latach 2006-2017 (tj. zanim w życie wszedł art. 15e ustawy) do Ministerstwa Finansów wpływało około 7 wniosków rocznie.

Zawarcie porozumienia cenowego oferuje podatnikom istotne korzyści. Należy do nich możliwość wyłączenia kosztów usług, opłat i należności ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych spod limitów wprowadzonych w art. 15e ustawy, wyeliminowanie ryzyka doszacowania dochodu ustalonego zgodnie z zawartym uprzednim porozumieniem cenowym czy wyłączenie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w okresie, którego dotyczy to porozumienie. Istotną przewagą wynikającą z  objęcia danej transakcji APA jest przewidywalność wyniku postępowań podatkowych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Umożliwia to firmom prognozowanie zobowiązań podatkowych, a w konsekwencji skuteczniejsze zarządzanie płynnością finansową i realizację celów biznesowych.

Mimo to należy zastanowić się, czy procedura pozostaje atrakcyjna, gdy postępowanie trwa tak długo.

W przypadku porozumień wielostronnych czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi już prawie 3 lata, a maksymalny okres obowiązywania APA to 5 lat od początku roku podatkowego, w którym złożono wniosek. W warunkach tak długiego utrzymywania przedsiębiorców w niepewności co do decyzji Szefa KAS powstaje pytanie choćby o aktualność sporządzonych przez podatników prognoz dotyczących wartości transakcji objętych wnioskiem. W kontekście limitowania kosztów wskazanych w art. 15e ustawy długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków oznacza również zamrożenie środków w ramach przekazanego administracji skarbowej podatku. Podatek będzie można odzyskać dopiero w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia.

Dlatego podatnicy już na etapie podejmowania decyzji o złożeniu wniosku muszą rozważyć, czy w danym przypadku potencjalne korzyści będą współmierne do kosztów procedury APA.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, trudno o stanowczy optymizm.

 

Pozostałe aktualności

08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo