08.07.2022 Ważny wyrok TSUE dla firm pośredniczących w obrocie towarami w UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 7 lipca br. wyrok z polskiej sprawie dotyczącej podwójnego opodatkowania WNT równolegle w kraju identyfikacji podatkowej i w miejscu zakończenia transportu.

Enodo

Sprawa C-696/20 dotyczyła spółki z siedzibą w Holandii, która w rozpatrywanym okresie była również zarejestrowana dla celów VAT w Polsce. Zakupując towary od polskiego podatnika podała swój numer VAT UE z prefiksem polskim, towary te jednak transportowane były bezpośrednio z Polski do finalnych odbiorców w innych krajach Unii, a ww. spółka występowała jedynie w roli pośrednika. Pierwszą dostawę w łańcuchu traktowała jako dostawę krajową, od której odliczała VAT, następnie kolejną dostawę dla klientów z różnych krajów UE opodatkowywała stawką 0% dla WDT.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał jednak, że skoro towary trafiały bezpośrednio do poszczególnych krajów UE, to zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o VAT, spółka powinna była zarejestrować się każdorazowo w kraju zakończenia wysyłki towarów i tam wykazać podatek z tytułu WNT. Dodatkowo stwierdził, że skoro spółka podała dla celów pierwszej transakcji z łańcucha polski numer identyfikacyjny VAT, to powinna jeszcze wykazać VAT z tytułu WNT w Polsce na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie bowiem z tym przepisem podatnik, który poda dla celów transakcji numer identyfikacyjny innego państwa UE niż kraj zakończenia transportu, a jednocześnie nie wykaże opodatkowania w tymże miejscu zakończenia, jest obowiązany zapłacić VAT od WNT w kraju numeru identyfikacji.

Zdaniem organu podatkowego, problem w rozpatrywanej sprawie polegał na tym, że opodatkowanie WNT w kraju zakończenia miało miejsce nie bezpośrednio przez spółkę, lecz jej kontrahentów (finalnych nabywców).

Rozstrzygnięcie sądów polskich

Sąd zgodził się, co do zasady, z konkluzjami organu podatkowego. Jednocześnie NSA powziął wątpliwość w zakresie zgodności ww. polskich przepisów z unijnymi, które po pierwsze, nie zawierają (w przeciwieństwie do Dyrektywy VAT) mechanizmu korygującego pozwalającego na obniżenie podstawy opodatkowania w kraju identyfikacji o VAT zapłacony w miejscu zakończenia wysyłki, po drugie zaś nie uwzględniają wprost faktu, iż to finalni nabywcy, a nie drugi podmiot w łańcuchu wykazali VAT z tytułu WNT.

Wyrok TSUE

Trybunał nie podzielił do końca wątpliwości sądu krajowego, niemniej podkreślił, że faktycznie polskie przepisy naruszają zasadę neutralności i proporcjonalności VAT w zakresie, w jakim uniemożliwiają zmianę kwalifikacji pierwszej transakcji w łańcuchu na skutkującą jednokrotnym opodatkowaniem przez drugi podmiot w łańcuchu, tj. bez konieczności wykazywania WNT w kraju identyfikacji, w rezultacie WNT zrealizowanego w kraju zakończenia wysyłki. Jak bowiem podkreślił Trybunał, sprzeczne z ww. zasadami jest  zastosowanie art. 41 Dyrektywy VAT w ten sposób, że prowadzi do dodatkowego opodatkowania WNT będącego wynikiem WDT niepodlegającego zwolnieniu (opodatkowaniu stawką 0%).

Skutki orzeczenia TSUE

Sytuacja, która miała miejsce w rozpatrywanej przez Trybunał sprawie może dotyczyć wielu podmiotów pośredniczących w obrocie towarami wysyłanymi przez ich polskich kontrahentów bezpośrednio do innych krajów Unii. W takim przypadku koniecznym zabiegiem wydaje się przeanalizowanie transakcji pod kątem prawidłowości ich kwalifikacji na gruncie VAT.

W przypadku gdyby mieli Państwo jakieś pytania w ww. zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Wojciech Ostapowicz, radca prawny, doradca podatkowy oraz Manager w Enodo Advisors.

Pozostałe aktualności

20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo