19.12.2023 Wdrażaj KSeF z ENODO #11. Samofakturowanie w KSeF

Kontynuując nasz cykl „Wdrażaj KSeF z Enodo” tym razem poruszymy temat procedury samofakturowania przez nabywcę i fakturowania przez podmiot trzeci w kontekście wejścia przepisów o obligatoryjnym KSeF.

Enodo

Procedura samofakturowania polega na wystawianiu faktur przez nabywcę w imieniu i na rzecz sprzedawcy w przypadku określonych ustawowo czynności (w tym w szczególności sprzedaż realizowaną na rzecz samofakturującego) oraz spełnienia wskazanych wymogów formalnych[1].

Natomiast fakturowanie przez podmiot trzeci prowadzi do wystawiania faktur w imieniu i na rzecz sprzedawcy przez wyznaczony przez niego podmiot trzeci (np. przedstawiciela podatkowego). W tym przypadku proces może obejmować całość sprzedaży podatnika[2].

Co zmieni KSeF?

Przepisy dotyczące samofakturowania i fakturowania przez podmioty trzecie nie zostały zmienione w pakiecie zmian dotyczącym obligatoryjnego KSeF[3]. Nie oznacza to jednak, że wprowadzenie obowiązkowego KSeF nie wpłynie w praktyce na podmioty samofakturujące i ww. podmioty trzecie. Obowiązek fakturowania w KSeF nałożony został na podatników w rozumieniu ustawy o VAT. Teoretycznie z obowiązku tego wyłączeni są podatnicy nieposiadający w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, które uczestniczy w transakcji objętej tymże obowiązkiem. W praktyce jednak skorzystanie z trybu samofakturowania czy fakturowania przez podmioty trzecie może spowodować konieczność wystawiania faktur w KSeF w sytuacjach zasadniczo wyłączonych z KSeF, w tym również wymienionych powyżej.

Kiedy samofakturowanie przez nabywcę i fakturowanie przez podmiot trzeci może spowodować konieczność wystawiania faktur w KSeF?

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy przypadki takie będą m.in. następujące:

  • gdy podmiot z siedzibą w kraju zobowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych upoważni do fakturowania na zlecenie (tj. przez podmiot trzeci, a nie nabywcę) do wystawiania faktur podmiot spoza terytorium kraju, który nie ma obowiązku korzystania z KSeF, upoważnienie do wystawienia takich faktur będzie obligowało wystawiającego faktury do ich wystawienia w KSeF;
  • gdy podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju będzie świadczył usługę, której miejscem świadczenia będzie Polska, i to nabywca posiadający siedzibę w Polsce na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT będzie zobowiązany do rozliczenia VAT z tytułu usługi i jednocześnie w porozumieniu ze świadczeniodawcą przejmie obowiązek wystawiania faktur z tytułu świadczonej usługi na swoją rzecz, nabywca ten będzie miał obowiązek wystawiania takich faktur na podstawie ustawy o VAT, w tym faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF.

Przedstawiona przez projektodawcę koncepcja w pkt 2 powyżej budzi jednak wątpliwości, zwłaszcza biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisów o obligatoryjnym KSeF. Zgodnie z nowododanym do ustawy o VAT art. 106ga ust. 1, podatnicy są obowiązani wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF. Fakt wystąpienia transakcji, z tytułu których podatnikiem jest nabywca (np. import usług rozliczany w drodze reverse charge) przy jednoczesnym samofakturowaniu przez niego nie przesądza jeszcze jednoznacznie o konieczności fakturowania w KSeF. Przepisy KSeF odnoszą się bowiem do obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, zaś procedura samofakturowania zakłada pewną dobrowolność w wystawianiu faktur przez nabywcę (na podstawie podjętych ustaleń ze sprzedawcą). Racjonalnym rozwiązaniem mogłoby się wydawać się rozstrzyganie o fakturowaniu w KSeF lub poza nim w oparciu o lokalizację sprzedawcy. Takie podejście może jednak zostać zakwestionowane przez organy podatkowe. Ryzyko w tym zakresie mogłoby zostać w pełni zabezpieczone jedynie w drodze interpretacji indywidualnej.

Uwagi do samofakturowania przez nabywcę i fakturowania przez podmiot trzeci w trakcie prac nad ustawą o KSeF

Zagadnienie samofakturowania i fakturowania przez podmiot trzeci było przedmiotem dyskusji w ramach konsultacji publicznych prac nad projektem ustawy. Kwestia obowiązku samofakturowania przez nabywcę w KSeF nie została jednak rozstrzygnięta jednoznacznie. Niemniej, część zgłaszanych uwag w tym obszarze została uwzględniona poprzez zmianę uzasadnienia do projektu. Został zapewniony sprzedawcy swobodny i czytelny dostęp do faktur w KSeF (również poprzez opcję „odfiltrowywania” faktur z tej procedury) bez konieczności przekazywania przez nabywcę / podmiot trzeci numerów identyfikujących czy też uprzedniego pobierania wszystkich faktur.

Uwagi dotyczyły również kwestii uprawnień dostępowych do KSeF

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że sprzedawca powinien nadać nabywcy stosowne uprawnienie w KSeF do wystawiania faktur w jego imieniu i na rzecz[4]. Komunikat ten jednak nie odnosi się do sytuacji fakturowania na zlecenie przez podmiot trzeci. Natomiast, w przypadku gdy samofakturującym jest podmiot zagraniczny lakoniczne wyjaśnienia  znajdujemy w uzasadnieniu do projektu ustawy. MF zapewnia w nim, że dla podmiotów zagranicznych przewidziano odpowiedni sposób uwierzytelnienia w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych w imieniu sprzedawcy.

Wątpliwości pozostały

Kwestia korzystania z KSeF przez samofakturującego nabywcę i ww. podmiot trzeci nie jest jednak nadal do końca dopracowana przez MF. Świadczy o tym chociażby projekt opublikowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Projekt ten był konsultowany w terminie do 18 grudnia br., a Enodo wzięło udział w tych konsultacjach. Zgłoszone uwagi dotyczyły również zagadnienia fakturowania w KSeF imieniu i na rzecz sprzedawcy – zachęcamy do zapoznania się z informacją w tym zakresie, którą opublikujemy w kolejnym wpisie. W ramach naszego cyklu artykułów będziemy Państwa informować o wynikach konsultacji i dalszym przebiegu prac legislacyjnych w tym zakresie.


[1]Art. 106d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1570 ze zm.; dalej: „ustawa o VAT”).

[2]Art. 106d ust. 2 ustawy o VAT.

[3]Ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1598).

[4]https://www.podatki.gov.pl/ksef/baza-wiedzy-ksef/uprawnienia-ksef/samofakturowanie-ksef/

Pozostałe aktualności

12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo