25.10.2023 Wdrażaj KSeF z ENODO #4. Stałe miejsce prowadzenia działalności a KSeF

W poprzednim artykule pisaliśmy o podmiotach, które mają obowiązek wdrożyć KSeF. Jednym z takich przypadków jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (z ang. fixed establishment, w skrócie: FE) w zakresie transakcji, które podlegają raportowaniu w KSeF.

Enodo

Definicja stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jest uregulowana w rozporządzeniu unijnym 282/2011[1]. Przepisy rozporządzeń UE stosuje się bezpośrednio w krajach członkowskich, podobnie jak ustawy lokalne. Pomimo zdefiniowania tego pojęcia, zagadnienie FE budzi liczne wątpliwości interpretacyjne. Próby interpretacji i wypracowania przesłanek istnienia stałej placówki dla potrzeb VAT podejmował wielokrotnie TSUE w swoich rozstrzygnięciach.

Stała placówka w świetle przepisów i rozstrzygnięć TSUE

Wspomniane przepisy i dotychczasowe orzecznictwo TSUE wprowadzają m.in. następujące warunki:

  • stałość/stabilność; 
  • zasoby ludzkie;
  • zasoby techniczne;
  • strategia, decyzje zarządcze i bieżące zarządzanie;
  • możliwość skutecznego zakupu/odbioru usług za pośrednictwem FE;
  • wykonanie/świadczenie usług z wykorzystaniem FE.

Uwaga na sankcje – zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy!

Sprzedawca, który nie wystawi faktury w KSeF, również z uwagi na błędną kwalifikację jako podmiot nieposiadający FE w Polsce, musi liczyć się z karą finansową. Kara ta wynosi 100% kwoty VAT wykazanego lub 18,7% kwoty ogółem wykazanej na fakturze bez VAT. W każdym z tych przypadków chodzi o fakturę wystawioną poza KSeF. W praktyce ta druga opcja najczęściej znajdzie zastosowanie w razie błędnego stwierdzenia braku stałej placówki w Polsce. W przypadku większości transakcji usługowych będziemy mieli potencjalnie do czynienia z fakturą wystawioną przez zagraniczny podmiot z zastosowaniem reverse charge. Wątpliwości budzi fakt, czy taki dokument w ogóle może zostać uznany za fakturę w rozumieniu polskiej ustawy o VAT. Zdarzyć się może również, że faktura w tym zakresie w ogóle nie zostanie wystawiona. W takiej sytuacji wydaje się, że organ podatkowy może nie mieć podstawy prawnej do wymierzenia sankcji KSeF (nie będzie bowiem faktury wystawionej poza KSeF). Poza ww. sankcją w rachubę wchodzą również inne negatywne konsekwencje, w tym m.in. zaległość podatkowa, odsetki za zwłokę, sankcja VAT czy odpowiedzialność karno-skarbowa. Niemniej, sprzedawca w odróżnieniu od nabywcy, ma wiedzę o swojej działalności i powinien być w stanie najlepiej ocenić, czy ta działalność wykreowała stałą placówkę na terenie Polski.

Natomiast nabywca, choć nie posiada takiej wiedzy w odniesieniu do sprzedawcy, to jego również mogą dotyczyć sankcje za nieprawidłową kwalifikację sprzedawcy. Chodzi o ryzyko odliczenia VAT na fakturach, które zostały wystawione poza KSeF. Ryzyko takie miało zostać wyeliminowane na etapie prac legislacyjnych poprzez usunięcie bezpośrednich zapisów z projektu ustawy, że dokumentów wystawionych z pominięciem KSeF nie uznaje się za fakturę. Niestety taki zabieg nie do końca okazał się skuteczny. Nadal bowiem ustawa o VAT przewiduje, że odliczenie przysługuje w zakresie podatku wykazanego na fakturze. Jednocześnie, definicja faktury przewiduje konieczność zawarcia danych wymaganych ustawą i przepisami wydanymi na tej podstawie. Powyższe może sugerować konieczność uwzględnienia elementów schemy, pomimo że ona bezpośrednio nie została wprowadzona rozporządzeniem, niemniej zasady korzystania z KSeF zostały już przewidziane w rozporządzeniu. W praktyce jednak nieprawidłowe rozliczenie VAT należnego i naliczonego z tytułu importu usług od kontrahenta błędnie uznanego za zagranicznego (zamiast posiadającego FE w Polsce) wydaje się wiązać z niedużym ryzykiem. Bardziej problematyczne może okazać się otrzymanie faktury poza KSeF od podmiotu zagranicznego zarejestrowanego na VAT w Polsce z wykazanym podatkiem VAT. Taka sytuacja nie musi bowiem od razu oznaczać, że sprzedawca posiada siedzibę lub stałą placówkę na terytorium kraju.

W oczekiwaniu na wytyczne MF

Ministerstwo Finansów zapowiadało w kontekście KSeF wydanie w IV kwartale br. objaśnień ze wskazówkami dotyczącymi stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Nie wiemy jednak, czy ze względu na wybory parlamentarne i zamieszanie z tym związane termin ten się nie wydłuży albo MF zrezygnuje z tego pomysłu. Nawet jeśli objaśnienia zostaną wydane, przypuszczamy, że ich treść będzie dość ogólna i ograniczy się do wymienienia ww. przesłanek wypracowanych przez TSUE bez uwzględnienia przykładowych stanów faktycznych.

Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem w razie wątpliwości istnienia (bądź nie) stałej placówki byłoby wystąpienie z wnioskiem o interpretację. Zwłaszcza że interpretacja będzie wydana w indywidualnej sprawie i będzie uwzględniała okoliczności faktyczne wskazane przez podatnika. W przypadku objaśnień istnieje ryzyko, że organ podatkowy podważy ochronę z zastosowania się podatnika do ich treści z uwagi na elementy faktyczne odbiegające od zapisów wyjaśnień MF.


[1] Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011  z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L z dnia 23 marca 2011 r.).

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo