30.11.2023 Wdrażaj KSeF z ENODO #7. Ulga B+R jako wsparcie przy wdrożeniu KSeF

Krajowy System e-Faktur wprowadzający obowiązek stosowania faktur strukturyzowanych zacznie obowiązywać 1 lipca 2024 roku. Część firm zaczęła już przystosowywać swoje programy księgowe do wystawiania e-faktur. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy koszty ponoszone na wdrożenie KSeF mogą być objęte ulgą badawczo-rozwojową? Odpowiedzi szukamy w kolejnym odcinku naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo

Wspieranie innowacyjności i rozwoju technologicznego stanowi kluczowy element strategii wielu firm i państw na całym świecie. Jednym z narzędzi, które mają na celu zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania w badania i rozwój (B+R) jest ulga B+R.

Zacznijmy od początku – czym jest ulga B+R?

Obowiązująca od 2016 r. ulga B+R, czyli ulga badawczo-rozwojowa, to instrument podatkowy, który poprzez wsparcie finansowe ma zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania w rozwój technologiczny i podnoszenia konkurencyjności na rynku. Jest to forma preferencji, która pozwala firmom zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe poprzez dodatkowe odliczenie części wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w wysokości do 200% kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach działalności B+R.

Ulga B+R jest dostępna dla różnych rodzajów firm, niezależnie od ich wielkości. Ubiegać się o tę ulgę mogą przedsiębiorstwa wykonujące innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe, w szczególności w obszarach takich jak IT, medycyna czy produkcja. Ważne jest jednak, aby projekty te spełniały określone kryteria i wymagania, wówczas mogą być uznane za kwalifikujące się do ulgi B+R.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Istotą tej definicji jest więc prowadzenie inwestycji, które muszą mieć cechy działalności twórczej i zawierającej w swoim zakresie badania naukowe lub prace rozwojowe.

Przez prace rozwojowe wchodzące w zakres tej definicji rozumie się natomiast nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W praktyce najczęściej z ulgi tej korzystają firmy zajmujące się pracami informatycznymi, w związku z tym, że taka działalność jest objęta definicją działalności rozwojowej. Co istotne, prace B+R nie muszą prowadzić do innowacji na szeroką skalę, wpływając na cały rynek, na którym działa przedsiębiorca. Wystarczy, że opracowane w ramach B+R rozwiązanie będzie nowym projektem, czy też udoskonaleniem w skali firmy.

Czy ulgę B+R można zastosować przy wdrożeniu KSeF?

Mając na uwadze objęcie ulgą B+R działań związanych z oprogramowaniem komputerowym naturalnym pytaniem jest, czy ulgę badawczo-rozwojową zastosować w przypadku wdrażania KSeF.

Krajowy System e-Faktur, wprowadzający do polskiego systemu obowiązek stosowania faktur strukturyzowanych wystawianych w formacie xml zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. Pozostało już niespełna 7 miesięcy na implementację tych zmian, zatem część firm już zaczęła przystosowywać swoje programy księgowe do wystawiania e-faktur.

Już w toku prac legislacyjnych nad ustawą o obligatoryjnym KSeF, z uwagi na wysoki koszt wdrożenia i przygotowania się do stosowania KSeF przez podatników, proponowano wprowadzenie ulgi podatkowej, która – chociaż w części – zrekompensowałaby koszty ponoszone na wdrożenie tego narzędzia. Zarówno na etapie konsultacji publicznych, jak i w toku prac Komisji senackiej nad ustawą zaproponowano, aby koszty, które firma musi ponieść na zakup oprogramowania, aktualizację systemów, dostosowanie systemów do raportowania poprzez KSeF, można było zaliczyć do kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową w wysokości 200% poniesionego wydatku.

Propozycja ta spotkała się jednak z oporem resortu finansów. Zgodnie ze stanowiskiem Przedstawiciela MF: „Postulat w zakresie zwiększenia ulgi B+R jest (...) trudny do realizacji. Jest on pewną preferencją dla firm, które wytwarzają jakąś wartość dodaną, a tutaj mamy po prostu zakup oprogramowania zewnętrznego. Ten postulat pod kątem systemowym jest dla nas niezrozumiały, ale argumentem przeważającym są tu bardzo istotne skutki budżetowe. Zresztą nie znamy systemu prawnego, który rekompensowałby przedsiębiorcom dostosowanie się do tak istotnych zmian. (...) warto też zwrócić uwagę na darmowe rozwiązania, z których mają możliwość korzystać mikrofirmy, wdrażając ten obowiązek”.

Analizując stanowisko MF, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. W pierwszej kolejności, o ile wdrożenie KSeF trudno uznać za działalność badawczą, to jak najbardziej prace te mogą zostać uznane za działalność rozwojową. Jak wskazaliśmy wyżej, działalność rozwojowa ma bowiem na celu produkcję oraz projektowanie i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Nie obejmuje natomiast prac rutynowych czy okresowych.

Kto skorzysta z ulgi B+R przy wdrożeniu KSeF?

Zatem skoro prace związane ze wdrożeniem KSeF mogą zostać uznane za działalność rozwojową, to jakich podatników będzie dotyczyła ulga?

W pierwszej kolejności z ulgi takiej mogą skorzystać podmioty z branży IT, które tworzą oprogramowania związane z wdrożeniem KSeF.

Odnośnie podmiotów, które takie rozwiązania wyłącznie nabywają, należy przyznać rację MF. Sam zakup przez podatnika oprogramowania do wdrożenia KSeF od zewnętrznego sprzedawcy w sposób oczywisty nie wpisuje się w definicję działalności badawczo-rozwojowej. W związku z tym podatnicy, którzy swoje działania ograniczają jedynie do nabycia oprogramowania, nie skorzystają z ulgi.

Pozostaje jeszcze trzecia grupa podmiotów – szereg firm, w szczególności tych, które posiadają rozbudowane systemy księgowe, ze względu na rozmiar prowadzonych przedsiębiorstw. Nabywają one rozwiązania informatyczne przystosowane specjalnie do swoich potrzeb. W wielu przypadkach część pracowników takich firm jest zaangażowana w proces wdrożenia KSeF, tj. we współpracę z dostawcami oprogramowania, identyfikację potrzeb biznesowych, opracowywanie wraz z dostawcami oprogramowania rozwiązań systemowych, a następnie ich testowanie. Jeśli  efektem takiej współpracy jest wprowadzenie zmian w procesie fakturowania i obiegu dokumentacji, warto rozważyć zastosowanie ulgi B+R, zabezpieczając się uprzednio wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. Może się bowiem okazać, że część wydatków niesionych na KSeF będzie można w ramach ulgi odzyskać.

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo