18.06.2020 Wprowadzono szczególną klauzulę dotyczącą kosztów hipotetycznych odsetek

16 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie regulacji dotyczących zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek.

Enodo

Nowe przepisy ograniczają prawo do podwyższania kosztów podatkowych o hipotetyczne koszty pozyskania kapitału zewnętrznego w sytuacji, gdy podatnik lub podmioty z nim powiązane dokonają nieuzasadnionych ekonomicznie czynności w celu umożliwienia potrącenia takich kosztów w rozliczeniu podatkowym z tytułu podatku dochodowego.

Na mocy klauzuli podatnicy, którzy układając odpowiednio stosunki zewnętrzne, działają głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej, zostają pozbawieni prawa do podwyższania kosztów.

Z katalogu uzasadnionych przyczyn ekonomicznych został wyłączony przypadek, gdy korzyść uzyskana w roku podatkowym lub w latach następnych wynika z zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Redakcja tego  przepisu nie jest do końca jasna. Być może oznacza to, że uzasadniona przyczyna ekonomiczna nie może mieć swojego źródła tylko w uzyskaniu korzyści w postaci zaliczenia hipotetycznych odsetek do kosztów. Wydaje się, że intencją ustawodawcy mogło być nieuznanie za uzasadnioną przyczynę ekonomiczną każdej korzyści podatkowej. Oznaczałoby to, że przepisy klauzuli nie będą miały zastosowania tylko do tych podatników, którzy dokonują czynności kierując się korzyściami niepodatkowymi, np. redukcją kosztów operacyjnych/administracyjnych.

Nowa szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Autor: Szczepan Ekstowicz

Pozostałe aktualności