08.03.2023 Wspólnikom spółek nieruchomościowych może zabraknąć czasu na dostosowanie się do wytycznych Ministra Finansów

Mimo, że rok temu przedłużono termin na składanie informacji CIT-N1, PIT-N1, CIT-N2, PIT-N2 za 2021 r., obecnie nie ma takich zapowiedzi odnośnie 2022 r.  Równocześnie, tuż przed upływem generalnego terminu (gdy tzw. spółka nieruchomościowa rozlicza się w cyklu lat kalendarzowych) na dopełnienie tego obowiązku raportowego przez spółki nieruchomościowe oraz ich kwalifikowanych wspólników, Minister Finansów wydał w tym zakresie interpretację ogólną nr DD5.8203.7.2022 z dnia 28.02.2023 r.

Enodo

Jakie obowiązki raportowe wynikają z przepisów?

Spółka uznawana na podstawie ustaw o podatkach dochodowych za spółkę nieruchomościową ma obowiązek złożyć elektronicznie do właściwego urzędu skarbowego informację o jej wspólnikach za poprzedni rok podatkowy (odpowiednio na formularzach CIT-N1 i PIT-N1) do końca 3 miesiąca po zakończeniu jej roku podatkowego (odpowiednio roku obrotowego w przypadku podmiotów niebędących podatnikami CIT). Podatnicy – wspólnicy takiej spółki nieruchomościowej, są zobowiązani w tym samym terminie złożyć do urzędu skarbowego w formie elektronicznej informację o posiadanych udziałach lub innych uprawnieniach właścicielskich (formularze CIT-N2 lub PIT-N2). Jeżeli zatem rok podatkowy lub obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten upływa już 31 marca 2023 r.

Co wynika z Interpretacji ogólnej Ministra Finansów?

Aktualne stanowisko jest szczególnie istotne dla bezpośrednich lub pośrednich wspólników spółek nieruchomościowych, którzy nigdy dotąd nie posiadali w Polsce obowiązku podatkowego. Nie będą oni mogli bowiem złożyć elektronicznej informacji CIT-N2 lub PIT-N2 bez wcześniejszej rejestracji dla celów podatkowych w Polsce i otrzymania NIP. Do końca marca pozostało zatem takim podatnikom niewiele czasu. 

Warto zaznaczyć, że niezłożenie lub nieterminowe złożenie informacji podatkowej może skutkować nałożeniem na zobowiązanego kary grzywny. Aby uniknąć sankcji, zobowiązany powinien wraz z dopełnieniem obowiązków informacyjnych złożyć oświadczenie zwane czynnym żalem zanim organ podatkowy dopatrzy się uchybienia w tym zakresie. 

Jest to istotne w kontekście wskazania w interpretacji ogólnej szerokiego rozumienia pojęcia „podatnik” na potrzeby tych regulacji. Według Ministra Finansów, obowiązek raportowy jest niezależny od uzyskania na terytorium Polski przychodu (w praktyce nie tylko z tytułu bezpośredniego lub pośredniego udziału w spółce nieruchomościowej, lecz również z jakiegokolwiek innego tytułu). Przepisy te powinny być w ocenie MF interpretowane przede wszystkim zgodnie z ich celem, którym jest ułatwienie dochodzenia należności podatkowych w odniesieniu do dochodu ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach nieruchomościowych (nawet jeżeli wnioski te, wbrew opinii MF, nie znajdują wyraźnego oparcia w literalnym brzmieniu przepisów).

Z kolei za korzystne rozstrzygnięcie należy uznać potwierdzenie tą interpretacją ogólną, że posiadanie praw do spółki nieruchomościowej w sposób pośredni odnosi się wyłącznie do tych wspólników, którzy są pierwszymi podatnikami podatku dochodowego w łańcuchu powiązań właścicielskich ze spółką nieruchomościową. Innymi słowy, pośredni udział w spółce nieruchomościowej oznacza na potrzeby tych regulacji udział w podmiocie transparentnym podatkowo, będącym bezpośrednim wspólnikiem spółki nieruchomościowej, lub w kolejnych transparentnych podmiotach. Równocześnie, rozpoznanie takiego obowiązku informacyjnego w stosunku do określonego podatnika CIT oznacza, że nie ma konieczności raportowania w tym zakresie również wszystkich jego bezpośrednich lub pośrednich wspólników, u których obliczony odpowiednio udział pośredni w spółce nieruchomościowej przekracza próg 5%.

W przypadku, gdy bezpośrednim lub pośrednim wspólnikiem spółki nieruchomościowej jest podatnik zwolniony podmiotowo z CIT (np. niektóre fundusze inwestycyjne, a niebawem zapewne fundacje rodzinne), wówczas obowiązek informacyjny w odniesieniu do takiego wspólnika spoczywa tylko na spółce nieruchomościowej, ale już nie na samym podatniku (FI, FR). Minister Finansów przypomina, że obowiązek raportowy nie odnosi się  do podatkowej grupy kapitałowej (jako specjalnego podatnika CIT), lecz osobno do jej uczestników.

Interpretacja ogólna stwierdza również, że próg bezpośredniego lub pośredniego udziału oceniany jest według stanu na ostatni dzień roku podatkowego (odpowiednio roku obrotowego) spółki nieruchomościowej. Jeżeli natomiast wspólnik posiada w spółce nieruchomościowej równocześnie udział bezpośredni i pośredni, to celem określenia czy przekroczył on minimalny próg 5% należy zsumować stosunek praw posiadanych bezpośrednio i pośrednio.

Reakcja na interpretację MF – nasze rekomendacje

W przypadku zagranicznego wspólnika, który nie zdąży z dopełnieniem obowiązku raportowego najpraktyczniejszym rozwiązaniem wydaje się złożenie deklaracji po terminie wraz z zgłoszeniem spełniającym wymogi tzw. czynnego żalu.  W takich i bardziej złożonych sytuacja może być wskazane podjęcie działań procesowych w odpowiedniej sekwencji. 

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Piotr Dąbrowski, Senior Associate w ENODO Advisors

Pozostałe aktualności

12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo