19.02.2020 Wytyczne OECD dla transakcji finansowych

W dniu 11 lutego 2020 r. zostały opublikowane Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla transakcji finansowych. Publikacja raportu, poświęconego jednemu z trudniejszych obszarów w zakresie cen transferowych, była poprzedzona intensywną debatą i długo wyczekiwana przez administrację skarbową oraz przedsiębiorców. 

Enodo

Wytyczne mają na celu wypracowanie względnie jednolitego podejścia do kwestii cen transferowych w  ramach transakcji finansowych. Zasady ogólne mają być uspójnione, lecz zarazem poszczególne jurysdykcje mają zachować swobodę w kwestiach szczegółowych, np. zakresie podejścia do struktury kapitału czy reguł odliczania odsetek zgodnie z przepisami krajowymi.

Wytyczne OECD poruszają kwestie istoty i właściwego zdefiniowania kontrolowanych transakcji finansowych oraz ich wyceny. Identyfikacja transakcji i jej wycena powinny opierać się na substancji biznesowej oraz analizie ekonomicznej i funkcjonalnej. Raport porządkuje zagadnienia dotyczące następujących kontrolowanych transakcji:

  • pożyczek wewnątrzgrupowych,
  • funkcji skarbowych,
  • cash pooling’u,
  • gwarancji oraz poręczeń,
  • transakcji hedgingowych,
  • ubezpieczeń grupowych. 

Wytyczne określają między innymi szereg czynników umożliwiających stwierdzenie, czy dana transakcja finansowa zostałaby zawarta w porównywalnych warunkach przez podmioty niepowiązane, jak również wpływ, jaki przynależność podmiotu do grupy kapitałowej może mieć na zawarcie transakcji. Wskazówki te zostały dodatkowo poparte licznymi przykładami.

Wytyczne zawarte w raporcie w pewnym zakresie stanowią uszczegółowienie zasad zawartych w Sekcji D.1 w Rozdziale I Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych z 2017 roku. Zostaną w całości uwzględnione w podstawowych Wytycznych OECD – w znaczącej większości w nowym Rozdziale X.

Raport dostępny jest pod linkiem: http://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.pdf

Karolina Górniak

 

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo