19.02.2020 Wytyczne OECD dla transakcji finansowych

W dniu 11 lutego 2020 r. zostały opublikowane Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla transakcji finansowych. Publikacja raportu, poświęconego jednemu z trudniejszych obszarów w zakresie cen transferowych, była poprzedzona intensywną debatą i długo wyczekiwana przez administrację skarbową oraz przedsiębiorców. 

Enodo

Wytyczne mają na celu wypracowanie względnie jednolitego podejścia do kwestii cen transferowych w  ramach transakcji finansowych. Zasady ogólne mają być uspójnione, lecz zarazem poszczególne jurysdykcje mają zachować swobodę w kwestiach szczegółowych, np. zakresie podejścia do struktury kapitału czy reguł odliczania odsetek zgodnie z przepisami krajowymi.

Wytyczne OECD poruszają kwestie istoty i właściwego zdefiniowania kontrolowanych transakcji finansowych oraz ich wyceny. Identyfikacja transakcji i jej wycena powinny opierać się na substancji biznesowej oraz analizie ekonomicznej i funkcjonalnej. Raport porządkuje zagadnienia dotyczące następujących kontrolowanych transakcji:

  • pożyczek wewnątrzgrupowych,
  • funkcji skarbowych,
  • cash pooling’u,
  • gwarancji oraz poręczeń,
  • transakcji hedgingowych,
  • ubezpieczeń grupowych. 

Wytyczne określają między innymi szereg czynników umożliwiających stwierdzenie, czy dana transakcja finansowa zostałaby zawarta w porównywalnych warunkach przez podmioty niepowiązane, jak również wpływ, jaki przynależność podmiotu do grupy kapitałowej może mieć na zawarcie transakcji. Wskazówki te zostały dodatkowo poparte licznymi przykładami.

Wytyczne zawarte w raporcie w pewnym zakresie stanowią uszczegółowienie zasad zawartych w Sekcji D.1 w Rozdziale I Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych z 2017 roku. Zostaną w całości uwzględnione w podstawowych Wytycznych OECD – w znaczącej większości w nowym Rozdziale X.

Raport dostępny jest pod linkiem: http://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.pdf

Karolina Górniak

 

Pozostałe aktualności